Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Rietavo savivaldybės administracija
Rietavo savivaldybės administracija

Rietavo savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius)

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

Pareigybės aprašymasRIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS)


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:


3.1. administracinių paslaugų teikimas.


4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):


4.1. stebėsena ir analizė;


4.2. sprendimų įgyvendinimas.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:


5.1. administracinių paslaugų teikimas tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus veiklos srityje.


6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:


6.1. informacijos, susijusios su vaiku ir jo aplinka analizė; informacijos koordinuotai teikiamų paslaugų nagrinėjimas;


6.2. sprendimų įgyvendinimas pagal priskirtas veiklos sritis.
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
7. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.


8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.


9. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.


10. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.


11. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.


12. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


13. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.


14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.


15. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.


16. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.


17. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


18. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.


19. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.


20. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


21. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.


22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.


23. Vykdo Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas funkcijas.


24. Vykdo Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-651/A1-455/V-1004 15 punkte nustatytas funkcijas.


25. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, bendradarbiauja su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, teritorine policijos įstaiga, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, probacijos tarnybomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.


26. Koordinuoja teikiamas švietimo pagalbos, socialines, psichologines ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikams ir jų atstovams, nustato šios pagalbos ir paslaugų poreikį.


27. Renka ir teikia informaciją apie švietimo pagalbos, socialines, sveikatos priežiūros paslaugas.


28. Organizuoja privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymą ir skyrimą Savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams. Priima ir nagrinėja prašymus dėl vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymo.
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
29. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:


29.1. išsilavinimas – turėti magistro kvalifikacinį laipsnį ir būti baigusiam magistro studijas vienoje iš studijų krypčių ir (arba) studijų krypčių grupėje: sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, visuomenės sveikatos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo studijų kryptyse arba švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupėje arba turėti lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
30. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


30.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


30.2. organizuotumas - 3 lygis;


30.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


30.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;


30.5. komunikacija - 4 lygis.


31. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


31.1. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis;


31.2. derybų valdymas - 3 lygis.


32. Profesinė kompetencija:


32.1. veiklos planavimas - 3 lygis.
Susipažinau


________________________


(Parašas)


________________________


(Vardas ir pavardė)


________________________


(Data)

RIETAVO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 7.4 (prieš mokesčius)

Miestas:

Rietavas

Skelbimas galioja iki:

2023-01-25


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Laisvės a. 3, 5663 Rietavas