Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba
Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba

Ruklos įgulos aptarnavimo centro Infrastruktūros eksploatavimo skyriaus logistikos specialistas

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:


LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS RUKLOS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRO INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SKYRIAUS LOGISTIKOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos (toliau – ĮAT) Ruklos įgulos aptarnavimo centro (toliau – Centras) Infrastruktūros eksploatavimo skyriaus logistikos specialistas (kodas 243103) (toliau – darbuotojas) yra priskiriamas specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2., pareigybės sudėtingumas – labai sudėtinga.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) struktūra;
3.3. turėti darbo patirties logistikos, viešųjų pirkimų arba turto valdymo srityje;
3.4. žinoti darbo organizavimo ĮAT pagrindus ir veiklos kryptis;
3.5. išmanyti viešųjų pirkimų tvarką, materialiojo turto apskaitą reglamentuojančius teisės aktus;
3.6. žinoti buhalterinės apskaitos principus;
3.7. gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus;
3.8. gebėti valdyti, sisteminti, kaupti ir apibendrinti informaciją;
3.9. būti susipažinusiam ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro, LK vado įsakymais, Logistikos valdybos vado, ĮAT vado įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, materialiojo turto apskaitą, įslaptintos informacijos apsaugą, vidaus tvarkos taisyklėmis, saugos darbe, gaisrinės saugos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu, tiesioginio vadovo nurodymais;
3.10. mokėti dirbti kompiuteriu su MS Office programiniu paketu;
3.11. atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. atlieka Centro parengtų prekių, paslaugų ir darbų pirkimo paraiškų suvedimą į Krašto apsaugos resursų valdymo informacinę sistemą (toliau – eRVIS);
4.2. vykdo Centro prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planavimą, parengtą planą derina su Centro vadovu ir Centro skyrių vadovais; suderintą Centro paslaugų ir darbų pirkimų planą teikia Planavimo ir įsigijimų skyriui, Centro prekių pirkimų planą teikia Aprūpinimo organizavimo skyriui;
4.3. teikia papildomą Centro poreikį paslaugų ir darbų pirkimo plano tikslinimui Planavimo ir įsigijimų skyriui, poreikį prekių pirkimo plano tikslinimui – Aprūpinimo organizavimo skyriui;
4.4. vykdo ilgalaikio turto poreikio nustatymą, tikslinimą ir planavimą, informaciją teikia Aprūpinimo organizavimo skyriui;
4.5. atlieka Centro parengtų prekių, paslaugų ir darbų pirkimo paraiškų duomenų tikrinimą ir derinimą Avilyje;
4.6. teikia Centro darbuotojams konsultacijas prekių, paslaugų ir darbų pirkimo paraiškų parengimo, sudarymo, pateikimo klausimais;
4.7. vykdo Centro administruojamų viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių registravimą;
4.8. vykdo Centro administruojamų ir galiojančių viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių verčių apskaitą, analizuoja duomenis, susijusius su sutartimis, teikia informaciją Centro vadovui apie sutarčių galiojimo terminus, vertes, už sutarčių vykdymą atsakingus asmenis;
4.9. informuoja Centro vadovą apie sutarčių galiojimo terminų pabaigą ir naujų pirkimo paraiškų pateikimo terminus, pirkimo būdus;
4.10. pagal kompetenciją vykdo kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 7.65 (prieš mokesčius)

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-03-28


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Mindaugo 26, Vilnius LT-03604