Tauragės rajono savivaldybės administracija
Tauragės rajono savivaldybės administracija

Skaudvilės seniūnijos buhalteris

21 Peržiūra

Darbo pobūdis:


PATVIRTINTA a
Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2023 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 5-672TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKAUDVILĖS SENIŪNIJOS BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Tauragės rajono savivaldybės administracijos Skaudvilės seniūnijos buhalterio pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – B.


II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų (ekonomikos, arba verslo, arba vadybos, arba buhalterijos srities);
3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, biudžetinių įstaigų finansinės apskaitos tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą. Savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus ir seniūno įsakymais;
3.3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas, rengti dokumentus;
3.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, žinoti dokumentų archyvavimo reikalavimus, mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir įstaigoje veikiančiomis apskaitos programomis: finansų apskaitos valdymo sistema Microsoft Dynamics NAV Classic;
3.5. turėti privalomojo patikrinimo medicininę pažymą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. skaičiuoja mokesčius už seniūnijos patikėjimo teise valdomo turto nuomą, kontroliuoja jų vykdymą, rengia skolininkams priminimus ir įspėjimus;
4.2. išrašo sąskaitas faktūras už patalpų nuomą, komunalines paslaugas (elektros energiją, vandenį, atliekų išvežimą, šildymą ir kt. );
4.3. tvarko sunaudotos šilumos, elektros energijos ir vandens apskaitą, teikia parodymus atitinkamoms įstaigoms;
4.4. veda ilgalaikio, trumpalaikio turto, atsargų apskaitą (nusidėvėjimo paskaičiavimas, IT pajamavimą, nebaigtos statybos apskaitą, atsargų apskaitą, nurašo medžiagas);
4.5. rengia metinės turto inventorizacijos aprašus-sutikrinimo žiniaraščius, apskaitoje užregistruoja inventorizacijos rezultatus;
4.6. teikia ataskaitas pagal savo darbo sritį;
4.7. transporto kontrolės sistemoje suveda kuro pirkimus, tvarko seniūnijos transporto priemonių kelionės lapų apskaitą;
4.8. organizuoja seniūnijos kasos darbą pagal Kasos darbo organizavimo ir operacijų atlikimo tvarką, tvarko kasos pajamų ir išlaidų orderių apskaitą;
4.9. atsako už pinigines lėšas, esančias seniūnijos kasoje;
4.10. atlieka einamąją finansų kontrolę.
4.11. išrašo suderinimo aktus su tiekėjais ir pirkėjais;
4.12. registruoja gaunamas sąskaitas faktūras.
4.13. tinkamai saugo jo žinioje esančius buhalterinius dokumentus, pagal kompetenciją tvarko archyvinius dokumentus;
4.14. vykdo kitus, susijusius su atliekamomis funkcijomis, seniūno, administracijos direktoriaus ar vyr. buhalterio pavestus darbus.

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 6.3 (prieš mokesčius)

Miestas:

Tauragė

Skelbimas galioja iki:

2023-11-30


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Respublikos g. 2, 72255 Tauragė

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .