Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno rajono socialinių paslaugų centras
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno rajono socialinių paslaugų centras

Socialinės pagalbos bendruomenėje skyrius Socialinio darbo organizatorius Garliavos apylinkių ir Alšėnų seniūnijose (pareiginės algos koeficientas nuo 8,5 iki 10,00).

8 Peržiūros

Darbo pobūdis:

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KAUNO RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SOCIALINĖS PAGALBOS BENDRUOMENĖJE SKYRIAUS SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (PA-107)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro Socialinės pagalbos bendruomenėje skyriaus socialinio darbo organizatoriaus pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.
2. Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro Socialinės pagalbos bendruomenėje skyriaus socialinio darbo organizatoriaus pareigybės lygis priskiriamas A2 lygiui.
3. Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro (toliau - Centras) Socialinės pagalbos bendruomenėje skyriaus socialinio darbo organizatoriaus pareigybės paskirtis teikti bendrąsias ir prevencines socialines paslaugas priskirtose Kauno rajono seniūnijose, vykdyti valstybės bei Savivaldybės pavestas funkcijas vadovaujantis įstatymais, poįstatyminiais aktais, Tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais, reikalingais darbinėms funkcijoms vykdyti.
4. Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centro Socialinės pagalbos bendruomenėje skyriaus (toliau – Skyrius) Socialinio darbo organizatorius (toliau – Darbuotojas) pavaldus Skyriaus vedėjui socialiniams reikalams.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą, socialinio darbo kvalifikacinį (bakalauro, magistro) laipsnį ir turėti arba siekti įgyti ne žemesnę, kaip socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją;
5.2. mokėti vieną užsienio kalbą;
5.3. žinoti bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;
5.4. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis LR įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, Lietuvos Respublikos civilinio kodeksu ir kitais reguliuojančiais teisės aktais, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktais, Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir administracijos direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, Centro direktoriaus įsakymais, socialinių darbuotojų etikos kodeksu, darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, civilinės saugos instrukcijomis, Centro nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais Centro veiklą;
5.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti biuro įranga, Microsoft Office programiniu paketu, žinoti taikomųjų kompiuterinių programų pagrindus;
5.6. turėti praktinius socialinio darbo vadybos įgūdžius ir gebėti tiksliai vertinti asmens / šeimos socialinę situaciją, gebėti bendrauti su potencialiais ir esamais socialinių paslaugų gavėjais ir jų aplinka, turėti organizacinius sugebėjimus, diegti ir tobulinti komandinio darbo principus, būti pareigingu, gebėti dirbti savarankiškai.
5.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis Darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. informuoja ir konsultuoja Kauno rajono gyventojus dėl socialinių paslaugų teikimo, vykdo proaktyvią veiklą bendruomenėje, nustatydamas problemines socialines sritis ir informuodamas įvairioms socialinėms grupėms priklausančius asmenis apie galimybę gauti socialines paslaugas;
6.2. priima Kauno rajono gyventojų, pageidaujančių gauti socialines paslaugas, prašymus, vertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;
6.3. priima Kauno rajono gyventojų, pageidaujančių gauti asmeninio asistento pagalbą, prašymus, vertina asmens asmeninės pagalbos poreikį;
6.4. tarpininkauja esant poreikiui asmeniui gauti techninės pagalbos neįgaliesiems priemones;
6.5. tarpininkauja asmeniui (šeimai), kreipdamasis į kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ir (ar) organizacijas, kuriose asmuo (šeima) gali gauti pagalbą;
6.6. organizuoja socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą, telkdamas kitus specialistus;
6.7. bendrauja ir bendradarbiauja su asmenimis iš socialinių paslaugų gavėjo socialinės aplinkos;
6.8. vertina teikiamų socialinių paslaugų efektyvumą;
6.9. lanko esamus ir potencialius socialinių paslaugų gavėjus jų namuose;
6.10. pildo asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną ir pateikia Socialinės paramos skyriui;
6.11. atlieka asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus įvertinimą ir teikia išvadą Socialinės paramos skyriui;
6.12. organizuoja neįgaliųjų, vienišų senyvo amžiaus asmenų, asmenų patiriančių socialinę riziką priėmimą į gydymo, reabilitacijos, globos įstaigas, taip pat jiems nuvykti į šias įstaigas reikalingą specialųjį transportą;
6.13. informuoja ir konsultuoja asmenis socialinių paslaugų skyrimo ir teikimo klausimais asmens namuose, telefonu ir kitomis ryšio priemonėmis;
6.14. organizuoja ir esant poreikiui atlieka paslaugų gavėjų socialinių paslaugų pervertinimą;
6.15. etiškai, lanksčiai ir operatyviai nagrinėja prašymus, nusiskundimus, socialinių paslaugų poreikį ir teikia atsakymus;
6.16. tikrina seniūnijos gyventojų, pageidaujančių gauti ar gaunančių socialines paslaugas, gyvenimo ir buities sąlygas, pateiktų dokumentų pagrįstumą, teikia siūlymus Socialinės paramos skyriui ar Centrui dėl socialinių paslaugų ar paramos teikimo, sustabdymo ar nutraukimo;
6.17. asmenims ir šeimoms, kuriems išnuomotas socialinis būstas, planuoja ir organizuoja socialines paslaugas, siekdamas skatinti šių asmenų ir šeimų socialinį aktyvumą;
6.18. ieško įvairių veiklos / socialinio darbo formų ir metodų, savo darbe taiko naujoves, kitų įstaigų patirtį ir atsako už tinkamą jų naudojimą;
6.19. rengia reikalingą informaciją apie paslaugų gavėjus kitoms institucijoms;
6.20. rengia planus ir ataskaitas apie savo veiklą;
6.21. pildo ir tvarko paslaugų gavėjų bylas, kitą su socialinėmis paslaugomis susijusią dokumentaciją, kompiuterinę apskaitą bei suteiktų paslaugų registracijos žurnalą;
6.22. suveda duomenis į SPIS (Socialinės paramos informacinė sistema) duomenų bazę;
6.23. bendradarbiauja su institucijomis paslaugų teikimo klausimais, dalinasi gerąja patirtimi;
6.24. pateikia suarchyvuotus dokumentus pagal dokumentacijos planą, atsakingam specialistui;
6.25. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, ligos, išvykų ir kt. darbe nebuvimo atvejais;
6.26. dalyvauja Centro veiklos programų, projektų rengime ir vykdyme;
6.27. Centre numatyta tvarka atsiskaito už savo veiklą, analizuoja, tobulina savo darbą;
6.28. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus apie socialinių paslaugų tobulinimą ir plėtrą;
6.29. rengia Centro direktoriaus įsakymus, paslaugų tvarkos aprašų projektus savo vykdomų funkcijų srityje;
6.30. vykdo sklaidą apie Centro socialinių paslaugų teikimą savo vykdomų funkcijų srityje;
6.31. dirba sistemingai ir laiku atlieka darbus pagal pareigas bei atskirus pavedimus;
6.32. vykdo kitus Centro direktoriaus, Centro direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams ir Skyriaus vedėjo socialiniams reikalams pavedimus, kurie neviršija socialinio darbo kompetencijų ribų ir neprieštarauja LR teisės aktams.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis Darbuotojas atsako už:
7.1. šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą;
7.2. įstatymų, nutarimų, įsakymų, potvarkių ir sprendimų vykdymą;
7.3. pateikiamos informacijos tikslumą ir teisingumą;
7.4. savo darbe taikomų darbo metodų tinkamą pasirinkimą ir korektišką panaudojimą;
7.5. darbo efektyvumą ir kokybę;
7.6. teisingą darbo laiko naudojimą, tvarkingą ir savalaikį dokumentacijos vedimą;
7.7. patikėtos informacijos konfidencialumo saugojimą;
7.8. mandagų paslaugų gavėjų aptarnavimą;
7.9. profesinės etikos ir elgesio taisyklių laikymąsi;
7.10. savo kvalifikacijos tobulinimą.

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-02-06


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Kauno m. sav., Kauno m., Ežero g. 23

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .