Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Statybos ir turto skyriaus Statybos inžinierius

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2023 m. rugsėjo 1 d.
įsakymu Nr. AD-1-731
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STATYBOS IR TURTO SKYRIAUS STATYBOS INŽINIERIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Statybos ir turto skyriaus statybos inžinierius) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau darbuotojas) priskirtinas specialistų pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.


II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu, technologijų mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties ar jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų statybą bei statybos darbų priežiūrą;

3.3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

3.4. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktus, išmanyti kalbos kultūrą ir dokumentų rengimo taisykles;

3.5. mokėti dirbti ,,Microsoft Office" programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. dalyvauja komisijų darbe, kad nustatytų statybos, remonto darbų pobūdį ir apimtis, surašo defektinius ir apžiūros aktus;

4.2. rengia ir derina technines (projektavimo) užduotis statybos darbams atlikti;

4.3. tikrina ir derina techninę dokumentaciją, kad projektiniai sprendimai atitiktų projektavimo užduotis;

4.4. rengia dokumentus Viešųjų pirkimų konkursams dėl statybos darbų vykdymo ir priežiūros, kad paslaugų ir darbų tiekėjai būtų parenkami konkurso būdu;

4.5. rengia ir derina statybos rangos ir paslaugų sutartis, kad jos atitiktų savivaldybės teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

4.6. vykdo arba organizuoja statybos ir remonto darbų priežiūrą (jam paskirtuose objektuose), kad darbų kokybė atitiktų normatyvinių dokumentų reikalavimus;

4.7. priimdamas iš rangovo atliktus darbus ir paslaugas, reikalauja, kad būtų tinkamai įforminta jų atlikimo dokumentacija;

4.8. rengia raštų projektus, kad atsakytų į gyventojų ar organizacijų paklausimus statybos klausimais;

4.9. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

4.10. vykdo viešųjų pirkimų iniciatoriaus funkcijas.

5. Esant poreikiui, rengia informaciją savo veiklos klausimais.

6. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

7. Statybos ir turto skyriaus statybos inžinierius tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

___________________________________

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 9.4 (prieš mokesčius)

Miestas:

Kėdainiai

Skelbimas galioja iki:

2023-09-21


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

J. Basanavičiaus, 36, LT-57228 Kėdainiai