Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Kultūros infrastruktūros centras
Kultūros infrastruktūros centras

Statybos sutarčių administravimo skyriaus viešųjų pirkimų specialistas

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA
Kultūros infrastruktūros centro
direktoriaus 2020 m. spalio 14 d.
įsakymu Nr. Į-53


KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS CENTRO
STATYBOS SUTARČIŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Kultūros infrastruktūros centro (toliau – Centras) Statybos sutarčių administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) viešųjų pirkimų specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybės grupė – specialistai.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Viešųjų pirkimų specialistas yra tiesiogiai pavaldus Statybos sutarčių administravimo skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
4.3. turėti patirties naudojantis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS);
4.4. puikiai išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą;
4.5. gebėti rengti dokumentų projektus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, išmanyti viešųjų pirkimų procedūras;
4.6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, projektavimo, statybos ir tvarkybos darbus, kultūros paveldo apsaugą, išmanyti raštvedybos ir dokumentų rengimo taisykles;
4.7. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu), mokėti dirbti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto formavimui ir apskaitai naudojamomis kompiuterinėmis programomis;
4.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, turėti derybų įgūdžių.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. užtikrina tinkamą viešųjų pirkimų procesų atlikimą, valdymą, pirkimo procedūrų atitiktį teisės aktų reikalavimams;
5.2. organizuoja viešuosius pirkimus, įgyvendinant Centro uždavinius ir funkcijas viešųjų pirkimų srityje;
5.3. atlieka reikalingų prekių, darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus, teisės aktų nustatyta tvarka skaičiuoja vykdomų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vertes ir tvarko pirkimo verčių apskaitą, parenka ir nustato prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo būdą, pateikia reikiamą, su viešaisiais pirkimais susijusią, informaciją atsakingiems struktūrinių padalinių darbuotojams;
5.4. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos veikloje ir rengia prekių, darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų dokumentus bei teikia pastabas susijusiems dokumentams pagal struktūrinių padalinių pateiktas paraiškas;
5.5. siekiant užtikrinti informacijos apie viešuosius pirkimus sklaidą ir viešumą nuolat skelbia informaciją viešųjų pirkimų klausimais CVP IS, įstaigos interneto svetainėje, prireikus kitose visuomenės informavimo priemonėse;
5.6. nustatyta tvarka CVP IS viešina laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus;
5.7. teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ataskaitas apie Centro viešųjų pirkimų planavimą;
5.8. prisideda rengiant einamųjų metų Viešųjų pirkimų plano projektą ir, esant poreikiui, nustatyta tvarka vykdo pirkimų plano tikslinimo procedūras, rengia pirkimų plano aktualią redakciją, rengia pagal pirkimų planą numatomų vykdyti pirkimų suvestinę ir įstatymų nustatyta tvarka paskelbia;
5.9. teikia kitą informaciją ir dokumentus apie viešųjų pirkimų vykdymą;
5.10. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą Centro darbuotojams ir tiekėjams;
5.11. kaupia, tvarko ir saugo viešųjų pirkimų dokumentus;
5.12. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia ir dalyvauja rengiant technines specifikacijas;
5.13. nagrinėja savo kompetencijai priskirtus fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, institucijų raštus, rengia atsakymų į juos projektus, sprendžia kitus Skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir įgyvendina priskirtas funkcijas, taip pat vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Centro direktoriaus, su Skyriaus veikla susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.
________________
Susipažinau
________________________
( pareigos)
________________________
(parašas)
________________________
(vardas ir pavardė)
________________________
(data)

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 8.9 (prieš mokesčius)

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-11-22


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Vilnius, Šnipiškių g. 3 LT-09309