Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Pakruojo rajono savivaldybės administracija

Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio statybos inžinerijos technikas

20 Peržiūrų

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. AP-602

STRATEGINĖS PLĖTROS IR STATYBOS SKYRIAUS STATYBOS IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ POSKYRIO STATYBOS INŽINERIJOS TECHNIKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio (toliau – Poskyris) statybos inžinerijos techniko (toliau – darbuotojas) pareigybė yra priskiriama specialistų pareigybės grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais;
3.3. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, turėti analitinių gebėjimų, gebėti dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
3.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų derinimo tvarką bei teisės aktų rengimo reikalavimus;
3.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. ruošia planuojamų statyti objektų priešprojektinius dokumentus;
4.2. rengia technines užduotis (technines specifikacijas) ir kitus dokumentus Pakruojo rajono savivaldybės administracijos vykdomiems viešųjų pirkimų konkursams;
4.3. priima, patikrina parengtus techninius projektus, tvarko jų archyvą;
4.4. vykdo statomų statinių bendrąją techninę priežiūrą;
4.5. sudaro sąmatas statybos darbams;
4.6. tikrina atliktų statybos darbų aktus;
4.7. dalyvauja būsto pritaikymo žmonėms su negalia eskizinių brėžinių projektavimo ir statybos darbų procese;
4.8. organizuoja statinio statybos užbaigimo procedūras;
4.9. dirba su kelių duomenų baze;
4.10. pagal kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
4.11. dalyvauja darbo grupių bei komisijų, kurių nariu paskirtas, darbe, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuoti uždaviniai;
4.12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos strateginiai tikslai;
4.13. vykdo dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimus, nustatytais terminais teikia teisingus, pagrįstus ir išsamius duomenis.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Poskyrio vedėjui.
____________________

Susipažinau
____________________
(Parašas)
_____________________
(Vardas, pavardė)
_________________________
(Data)

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 8.0 (prieš mokesčius)

Miestas:

Pakruojis

Skelbimas galioja iki:

2023-11-30


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Kęstučio, 4, Lt-83152 Pakruojis

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .