Viešojo valdymo agentūra
Viešojo valdymo agentūra

Teisės ir vidaus administravimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

18 Peržiūrų

Darbo pobūdis:

Pareigybės aprašymasALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS


TEISĖS IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:


3.1. viešieji pirkimai.


4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):


4.1. teisė.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:


5.1. viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas.


6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:


6.1. teisinių dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais rengimas ir konsultacijų teikimas.
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
7. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.


8. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.


9. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.


10. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


11. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.


12. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.


13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.


14. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.


15. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.


16. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.


17. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.


18. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.


19. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.


20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


21. Rengia metinį viešųjų pirkimų planą, atlieka pirkimus per CVP IS, centrines perkančiąsias organizacijas, siekiant sudaryti pirkimų sutartis, organizuoja pirkimų sutarčių pasirašymą, jas viešina su pasiūlymais. Rengia viešųjų pirkimų ataskaitas..


22. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje. Organizuoja konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų pasirašymą, asmenų dalyvaujančių viešųjų pirkimų organizavimo procese..


23. Koordinuoja CPO sutartis su Perkančiosiomis organizacijomis, inicijuojančiomis centralizuotus pirkimus, kurių planuojamos sudaryti pirkimo sutarties vertė viršija 15 000,00 Eur be PVM ir kitų pirkimų, kurie priskirti centralizuotiems pirkimams, numatytus Perkančiosios organizacijos patvirtintame planuojamų atlikti pirkimų plane, procedūras..


24. Pagal poreikį teikia pagal Viešųjų̨ pirkimų įstatymo 82-1 straipsnio 1 dalies 2 punktą vykdomų pirkimų pagalbines viešųjų pirkimų veiklos paslaugas, susijusias su viešųjų pirkimų procedūromis ar dokumentų rengimu bei naudojantis suteikta naudotojo teise CVP IS paskyroje skelbti informaciją Viešųjų̨ pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka.


25. Dalyvauja planuojant skyriaus veiklą, siekiant užtikrinti šiai pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą, teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo tobulinimo, naujų darbo krypčių ir formų, efektyvesnių pirkimų kontrolės priemonių diegimo..
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:


26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;


26.2. studijų kryptis – teisė (arba);


26.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);


arba:


26.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.5. darbo patirties sritis – viešųjų pirkimų srities patirtis;

26.6. darbo patirtis srityje – 1 metai;
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
27. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


27.1. komunikacija - 3 lygis;


27.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


27.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


27.4. organizuotumas - 3 lygis;


27.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.


28. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


28.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.


29. Profesinė kompetencija:


29.1. teisės išmanymas - 3 lygis;


29.2. viešųjų pirkimų išmanymas - 3 lygis.

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TEISĖS IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 9.0 (prieš mokesčius)

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-06-05


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilnius, Šventaragio g. 2

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .