Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyresnysis specialistas

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos savivaldybės
administracijos direktoriaus
2023 m. spalio 20 d. įsakymu
Nr. VK-47

TEISĖS IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.


II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti teisės krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
3.2. turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo patirties teisės srityje;
3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldos ir jos institucijų, savivaldybei pavaldžių įstaigų, įmonių, akcinių ar uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, darbo santykius, civilinės teisės ir civilinio proceso, administracinės teisės ir administracinio proceso, baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso normas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;
3.4. gebėti rinkti, sisteminti bei apibendrinti tarnybinei veiklai reikalingą informaciją ir ją panaudoti ruošiant išvadas bei savarankiškai planuoti, organizuoti savo tarnybinę veiklą;
3.5. išmanyti teisės aktų projektų rengimo techniką, pagrindinius principus ir Dokumentų rengimo taisykles, gebėti rengti norminius bei individualius teisės aktus;
3.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste – Savivaldybė) tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą;
4.2. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
4.3. konsultuoja Savivaldybės merą, vicemerus, Savivaldybės administracijos direktorių, jo pavaduotoją, Administracijos struktūrinių padalinių darbuotojus teisiniais klausimais, susijusiais su Savivaldybės institucijų įgyvendinamomis funkcijomis;
4.4. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams įgyvendinti;
4.5. Skyriaus vedėjo pavedimu pagal atskirus įgaliojimus atstovauja Savivaldybei, Savivaldybės administracijai teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose, rengia procesinius ir kitus dokumentus teismui;
4.6. tikrina ir derina Savivaldybės institucijų sudaromų sutarčių projektus, teikia išvadas ir pastabas;
4.7. nagrinėja su Skyriaus funkcijomis susijusius juridinių ar fizinių asmenų pareiškimus, skundus, pasiūlymus ar pagal pareigybės kompetenciją teikia konsultacijas dėl atsakymų rengimo;
4.8. Skyriaus vedėjo pavedimu organizuoja ir teikia valstybės garantuojamą pirminę teisinę pagalbą Savivaldybės gyventojams ir atlieka kitus, su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos organizavimu ir teikimu susijusius, veiksmus;
4.9. nagrinėja Skyriui nukreiptus teisėsaugos institucijų, Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse, kontrolės institucijų teikimus, išvadas bei sprendimus ir teikia pasiūlymus Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui;
4.10. rengia ir teikia ataskaitas, informaciją, statistinius ir kitus reikalingus duomenis Skyriui priskirtų funkcijų vykdymo klausimais institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims;
4.11. informuoja apie naujai priimtus įstatymus, kitus teisės aktus, jų pakeitimus ir papildymus Savivaldybės administracijos vadovus, Skyriaus vedėją ir esant poreikiui apie tai informuoja Savivaldybės administracijos padalinių vadovus;
4.12. rengia ir teikia Skyriaus vedėjui kasmetinę veiklos ataskaitą;
4.13. iki nustatyto termino formuoja, tvarko dokumentus, juos saugo ir iki nustatyto termino pateikia sutvarkytas bylas Skyriaus darbuotojui, atsakingam už bylų perdavimą Administracijos archyvui, pagal bylų dokumentacijos planą; 4.14. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams ir yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Skyriaus vedėjui.


_______________
Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 9.0 (prieš mokesčius)

Miestas:

Kazlų Rūda

Skelbimas galioja iki:

2023-11-28


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Atgimimo 12, 69443 Kazlų Rūda