Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Viešojo valdymo agentūra
Viešojo valdymo agentūra

Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

Pareigybės aprašymasKAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS


TEISĖS IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:


3.1. priežiūra ir kontrolė.


4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):


4.1. sprendimų įgyvendinimas.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:


5.1. Viešosios tvarkos palaikymo priežiūra ir kontrolė.


6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:


6.1. Administracinių nusižengimų teisenos proceso vykdymas..
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.


8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.


9. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.


10. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.


11. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.


12. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.


13. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.


14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


15. Pagal kompetenciją tiria administracinius nusižengimus, fiksuoja ir įformina juos, surašo ir nagrinėja administracinių nusižengimų protokolus, tvarko jų apskaitą, priima sprendimus administracinių nusižengimų bylose, kontroliuoja skirtų baudų išieškojimą;.


16. Prižiūri, kontroliuoja kaip yra laikomasi atliekų želdynų ir želdinių apsaugos, teritorijų tvarkymo ir švaros, prekybos turgavietėse, viešose vietose, prekybos alkoholiniais gėrimais, kelių eismo, žmonių vežimo, triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių, gyvūnų laikymą ir registravimą reglamentuojančių teisės aktų, triukšmo valdymo, reklamos įstatymo,vėliavų iškėlimo tvarkos reikalavimų.


17. Organizuoja ir koordinuoja nusikaltimų prevencijos ir kontrolės programų įgyvendinimą, organizuoja ir/ar dalyvauja reiduose, patikrinimuose administraciniams teisės pažeidimams viešosios tvarkos srityje nustatyti, įstatymų nustatyta tvarka renka įrodymus, taiko administracinio poveikio priemones fiziniams ir juridiniams asmenims;.


18. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, prireikus rengia procesinius dokumentus teismams ir ikiteisminėms institucijoms, pagal įgaliojimą atstovauja Savivaldybės administracijai teismuose, valstybės, savivaldybės institucijose ar įstaigose;.


19. Pagal savo kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Savivaldybės priimtų teisės aktų ir kitų teisės aktų pakeitimų, vykdo viešuosius pirkimus viešosios tvarkos palaikymo srityje;.


20. Rengia arba dalyvauja rengiant, vykdant įvairius projektus, nusikaltimų ir teisės pažeidimų programas, akcijas, informacinius leidinius, renka ir sistemina informaciją..
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:


21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;


21.2. studijų kryptis – teisė.


22. Transporto priemonių pažymėjimai:


22.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


23.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


23.2. organizuotumas - 3 lygis;


23.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


23.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


23.5. komunikacija - 3 lygis.


24. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


24.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.


25. Profesinė kompetencija:


25.1. veiklos planavimas - 3 lygis.

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TEISĖS IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 7.4 (prieš mokesčius)

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-05-29


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilnius, Šventaragio g. 2