Nacionalinė švietimo agentūra
Nacionalinė švietimo agentūra

Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius Specialistas (1 et., koef. 8,5 - 10,0)

22 Peržiūros

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA
Nacionalinės švietimo agentūros
direktoriaus 2023 m. d.
įsakymu Nr. VK-

BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO
TEISĖS IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS
SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (TVPS-S4)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – Agentūra) Bendrųjų reikalų departamento (toliau – Departamentas) Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) specialisto (TVPS-S4) pareigybė yra 4 grupės (specialistai).
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų vykdymo srityje;
3.3. turėti pirkimų specialisto pažymėjimą;
3.4. išmanyti ir mokėti dirbti su CVP IS sistema;
3.5. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
3.6. sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
3.7. gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus;
3.8. mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1668 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
3.9. išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus ir kanceliarinės kalbos taisykles, būti susipažinus su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 ,,Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“;
3.10. turėti darbo su informacinėmis sistemomis patirties.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. atlieka nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, ir jų pakeitimų stebėseną;
4.2. atlieka Agentūros vidaus dokumentų, susijusių su pirkimais, tarp jų ir pirkimų organizavimo taisyklių atitikties galiojantiems teisės aktams, stebėseną ir, esant poreikiui, rengia jų pakeitimus, Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka juos derina, užtikrina Agentūros darbuotojų supažindinimą su jais ir konsultuoja juos dėl šių dokumentų vykdymo;
4.3. rengia su pirkimais susijusius vidaus teisės aktus ir užtikrina jų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams;
4.4. užtikrina, kad, pradėdamas vykdyti funkcijas, pirkimų iniciatorius, naujai paskirtas pirkimų organizatorius, visi naujai sudarytos viešųjų pirkimų komisijos nariai ir ekspertai, prieš pradėdami darbą, pasirašytų nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą;
4.5. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų, kurių nariu ar komisijos primininku yra paskirtas, veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms suformuluoti uždaviniai;
4.6. sukuria ir registruoja naujus Agentūros CVP IS naudotojus, kuria naudotojų grupes CVP IS priemonėmis vykdomiems pirkimams, suteikia jiems įgaliojimus ir nustato prieigos prie duomenų ribas;
4.7. atsako už Agentūros teikiamų duomenų CVP IS aktualumą ir teisingumą, administruoja CVP IS Agentūros darbuotojams suteiktas teises;
4.8. Agentūros darbuotojams nutraukus darbo santykius, panaikina jų prieigą prie CVP IS;
4.9. siekdamas užtikrinti viešųjų pirkimų komisijų darbą: rengia Agentūros direktoriaus įsakymus viešųjų pirkimų komisijų sudarymo ir kitais savo kompetencijos klausimais; kviečia komisijos narius į komisijos posėdžius; protokoluoja komisijos posėdžius ir tvarko protokolų registrą; raštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis rengia ir teikia tiekėjams adresuotus raštus, paklausimus, paaiškinimus, pranešimus apie viešųjų pirkimų komisijos sprendimus;
4.10. atlieka tiekėjų pasiūlymų vertinimą ir palyginimą, nagrinėja tiekėjų pateiktas pretenzijas ir kartu su viešųjų pirkimo komisija priima sprendimus;
4.11. pagal kompetenciją nagrinėja ir (ar) perduoda atsakingam asmeniui (pirkimo iniciatoriui ir (ar) už sutarties įgyvendinimą atsakingam darbuotojui) tiekėjų prašymus, atsako raštu ir (ar) žodžiu į tiekėjų, įstaigų klausimus, užtikrina atsakymų parengimą nustatytais terminais;
4.12. įtraukia tiekėjus į nepatikimų tiekėjų ir melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus;
4.13. siekiant užtikrinti informacijos apie viešuosius pirkimus sklaidą ir viešumą, nuolat skelbia informaciją viešųjų pirkimų klausimais CVP IS.
4.14. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų skelbimus, procedūrų ataskaitas, ataskaitas apie sudarytas ir įvykdytas sutartis;
4.15. nustatyta tvarka pildo ir tvarko priskirtus viešųjų pirkimų registrus, tvarko, apskaito ir saugo veiklos dokumentus iki jų perdavimo toliau saugoti į Agentūros archyvą;
4.16. teikia susijusias su viešaisiais pirkimais konsultacijas Agentūros darbuotojams, vykdantiems viešuosius pirkimus;
4.17. prižiūri viešųjų pirkimų sudarytose sutartyse nurodytų Agentūros darbuotojų tinkamą sutarties įgyvendinimą viešųjų pirkimų srityje, įskaitant terminus, gaunamų prekių, paslaugų, darbų kokybę;
4.18. pagal Agentūros darbuotojų pateiktą techninę užduotį, parengia viešųjų pirkimų sąlygas su susijusiais priedais, sutartis, kvalifikacijos reikalavimai ir pan.
4.19. Agentūrai įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus, gali būti priskirtas atlikti viešųjų pirkimų darbus projekte (-uose) numatytoms veikloms įgyvendinti;
4.20. pagal kompetenciją, suderinus su tiesioginiu vadovu, užtikrina tinkamą Agentūros atstovavimą valstybės institucijose ir įstaigose;
4.21. Agentūros direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
4.22. pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus ir Agentūros darbu;
4.23. pagal kompetenciją teikia pagalbą kitų skyrių darbuotojams;
4.24. įsivertina savo veiklą, analizuoja jos rezultatus, teikia siūlymus Skyriaus veiklai tobulinti;
4.25. atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo darbą;
4.26. vykdo kitas Agentūros direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas Agentūros uždaviniams įgyvendinti;
4.27. be šiame aprašyme įvardytų funkcijų vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

_________________________

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-09-25


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. K. Kalinausko g. 7

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .