Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Telekomunikacijų administravimo skyriaus tinklo analitikas

13 Peržiūrų

Darbo pobūdis:


TELEKOMUNIKACIJŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
TINKLO ANALITIKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ1. Telekomunikacijų administravimo skyriaus tinklo analitikas (toliau – tinklo analitikas) yra priskiriamas specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo (toliau – VRTT) architektūros valdymą ir pokyčius, VRTT išteklių administravimą, patikimą darbą ir saugumą.
4. Pareigybės pavaldumas – tinklo analitikas tiesiogiai pavaldus Telekomunikacijų administravimo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjui.II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. turėti 3 metų darbo patirtį telekomunikacinių technologijų srityje, vykdant tinklo architekto, analitiko ar administratoriaus funkcijas;
5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius elektroninius ryšius, jų saugumą;
5.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti ir rengti išvadas bei pasiūlymus;
5.5. išmanyti telekomunikacijų tinklų architektūros, projektavimo principus, ryšio technologijas, taikymo sritis, žinoti informacinių technologijų saugos reikalavimus, jų įgyvendinimo principus ir ypatumus, tinklo šifravimo sprendimus, šiuolaikinius ryšio technikos, ryšio organizavimo bei kompiuterinių technologijų diegimo, incidentų sprendimo principus;
5.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
5.7. mokėti anglų kalbą B1 lygiu;
5.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. siekiant užtikrinti nepertraukiamą, saugų VRTT veikimą, optimizuoti tinklo veikimą, integralumą su kitais tinklais:
6.1.1 vertina, projektuoja tinklo architektūrą, reikalingus pokyčius, diegia ir konfigūruoja tinklo techninę ir programinę įrangą;
6.1.2. administruoja ir tvarko VRTT duomenų perdavimo tinklo sujungimus su kitų valstybės institucijų, įstaigų telekomunikacijų tinklais ir viešaisiais telekomunikacijų tinklais, konfigūruoja ir prižiūri komutatorius, bevielio tinklo įrangą, prižiūri tinklo prieigos kontrolės sistemą ir diegia tinklo įrenginių autentifikavimo protokolus Vidaus reikalų įstaigų tinkluose;
6.1.3. nagrinėja viešųjų telekomunikacinių tinklų operatorių teikiamas paslaugas, teikia pasiūlymus dėl VRTT modernizavimo ir plėtros, sąveikumo.
6.2. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) vadovybei dėl VRTT plėtros bei modernizavimo strategijos tam, kad būtų užtikrintas saugus ir efektyvus keitimasis duomenimis bei kita informacija su kitomis valstybės bei savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, dalyvauja rengiant VRTT plėtros ir priemonių planus bei ataskaitas;
6.3. ruošia ir apibendrina informaciją ryšių organizavimo, telekomunikacinių tinklų integravimo, naudotojų poreikių tenkinimo, išteklių paskirstymo ir kokybės gerinimo klausimais, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant VRTT investicijų projektus, įgyvendina priskirtus projektus tam, kad būtų racionaliai panaudojami VRTT ištekliai;
6.4. ruošia technines specifikacijas telekomunikacinei įrangai ar viešosioms telekomunikacijų paslaugoms įsigyti, analizuoja pirkimo konkursų medžiagą bei atlieka įsigyjamos įrangos eksploatacinius bandymus. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant telekomunikacinės įrangos ar telekomunikacinių paslaugų įsigijimo sutartis;
6.5. siekiant užtikrinti VRTT perduodamos informacijos saugą (kibernetinį saugumą), planuoja ir diegia organizacines bei technines saugos priemones VRTT, teikia siūlymus šiais klausimais Skyriaus vedėjui ir departamento vadovybei;
6.6. pagal kompetenciją prižiūri VRTT įdiegtų ir informacijos saugą užtikrinančių įrenginių darbą, stebi VRTT perduodamus duomenų srautus, siekiant išsiaiškinti galimai kenkėjišką veiklą, renka VRTT saugos pažeidimų statistiką, aiškinasi VRTT ir informacijos saugumo incidentus, dalyvauja stabdant jų plitimą ir atstatant VRTT veiklą po incidento, teikia informaciją saugos įgaliotiniams apie informacijos saugumo incidentus;
6.7. pagal kompetenciją teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl telekomunikacinės įrangos darbui reikiamų sąlygų užtikrinimo, VRTT patikimumo didinimo ir tinkamo VRTT paslaugų gavėjų aptarnavimo;
6.8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant dokumentus, reglamentuojančius VRTT administravimą ir priežiūrą;
6.9. sprendžiant incidentus VRTT, pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų institucijų atstovais, valstybės tarnautojais, verslo įmonių, teikiančių viešąsias telekomunikacijų paslaugas, atstovais;
6.10. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti departamento veiklos tikslai.


IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir tiesioginio vadovo pavedimų vykdymą kokybiškai ir laiku.
_______________________

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-06-07


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Šventaragio 2, Vilnius LT-01510

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .