Biudžetinė įstaiga Skaitlis
Biudžetinė įstaiga "Skaitlis"

Turto apskaitos skyriaus buhalteris

16 Peržiūrų

Darbo pobūdis:


TURTO APSKAITOS SKYRIAUS BUHALTERIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ


Biudžetinės įstaigos „Skaitlis“ (toliau – Įstaiga) Turto apskaitos skyriaus buhalteris (kodas 3313, toliau – Darbuotojas) yra priskiriamas specialistų grupei.
Pareigybės lygis – B.
Pareigybės paskirtis – vykdyti Darbuotojui priskirtų Vilniaus miesto savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų, kurių centralizuotas finansinės (buhalterinės) apskaitos organizavimas perduotas Įstaigai, (toliau – Savivaldybės įstaigos) finansinę (buhalterinę) apskaitą.
Turto apskaitos skyriaus buhalteris yra pavaldus Skyriaus vadovui.
Šis pareigybės aprašymas, pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams arba kitiems norminiams teisės aktams ar esant būtinybei, keičiamas Įstaigos direktoriaus iniciatyva.


II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
6.Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
6.2. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu ir naudotis finansų valdymo ir apskaitos sistema, dokumentų valdymo sistema ir kitomis informacinėmis sistemomis, reikalingoms apskaitai vykdyti;
6.3. mokėti valstybinę kalbą pagal antrąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
6.4. išmanyti Dokumentų rengimo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
6.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjekto buhalterinę apskaitą ir viešojo sektoriaus atskaitomybę;
6.6. gebėti savo darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
6.7. žinoti buhalterinės apskaitos sąskaitų planą ir sąskaitų korespondenciją, buhalterinės apskaitos formas ir metodus įstaigoje, išmanyti Įstaigos darbo specifiką, Įstaigos finansinės veiklos analizės metodus ir buhalterinės ir finansų dokumentacijos formas, jų užpildymo ir pateikimo tvarką;
6.8. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti ir apibendrinti gautą informaciją bei rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
7. Darbuotojas savo darbe vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitų valstybės institucijų norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinės (buhalterinės) apskaitos tvarkymą, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Įstaigos direktoriaus įsakymais, tarp biudžetinės įstaigos „Skaitlis“ ir Savivaldybės įstaigomis sudarytų finansinės (buhalterinės) apskaitos tvarkymo sutarčių numatytomis nuostatomis, Įstaigos apskaitos politika, darbo tvarkos taisyklėmis, darbo reglamentu, darbuotojų gaisrinės saugos, saugos ir sveikatos instrukcijomis, šiuo pareigybės aprašymu, kitais vidaus tvarkos dokumentais.
8. Šias pareigas einantis Darbuotojas, siekdamas įgyvendinti Įstaigai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
8.1. atlieka priskirtų Savivaldybės įstaigų finansinę (buhalterinę) apskaitą ir pavestas funkcijas, susijusias su apskaitos tvarkymu;
8.2. vykdo Savivaldybės įstaigų gautinų sumų, išankstinių apmokėjimų, mokėtinų, finansavimo sumų, piniginių lėšų ir kito turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų apskaitą;
8.3. rengia biudžeto vykdymo ir finansines ataskaitas bei jų rinkinius, kitas ataskaitas;
8.4. atlieka einamąją finansų kontrolę ir atsako už finansinės operacijos savalaikį ir teisingą įrašymą į apskaitos registrus;
8.5. atliekant einamąją finansų kontrolę priima Savivaldybės įstaigų pateiktus apskaitos dokumentus ir įvertina juose pateiktos informacijos pakankamumą ūkinei operacijai ar ūkiniam įvykiui registruoti apskaitoje;
8.6. atliekant einamąją finansų kontrolę tikrina, ar pateikti visi ūkinei operacijai registruoti reikalingi dokumentai ir ar pateikti dokumentai turi visus privalomus rekvizitus, jų teisėtumą, pateiktuose dokumentuose užfiksuotus duomenis registruoja finansų valdymo ir apskaitos informacinėse sistemose;
8.7. vykdydamas finansų kontrolę ir nustatęs neatitikimus ar trūkumus (pateikti neteisingi, netinkamai surašyti dokumentai) imasi veiksmų jiems pašalinti. Kai nėra galimybės ištaisyti nustatytus trūkumus ar neatitikimus, Darbuotojas nedelsiant raštu praneša apie tai Savivaldybės įstaigos direktoriui;
8.8. registruoja apskaitoje ūkines operacijas ir ūkinius įvykius;
8.9. rengia apskaitos dokumentus, formuoja ir/ ar tvarko finansinės (buhalterinės) apskaitos ataskaitas ir/ ar registrus;
8.10. pagal kompetenciją rengia atsakymus į gaunamus raštus, pranešimus, ataskaitas, pažymas, deklaracijas Valstybinio socialinio draudimo fondo skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ataskaitas Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms institucijoms;
8.11. kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su jo tvarkoma apskaita, formuoja bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į archyvą; užtikrina savalaikį ir tinkamą tvarkomų dokumentų parengimą ir perdavimą į archyvą nustatyta tvarka;
8.12. Savivaldybės įstaigos direktoriaus prašymu (žodiniu ar rašytiniu) operatyviai teikia visokeriopą informaciją, susijusią su atitinkamos įstaigos buhalterine apskaita;
8.13. renka, kaupia, apibendrina ir analizuoja Skyriuje vykdomas duomenų tvarkymo operacijas ir teikia Skyriaus vadovui pasiūlymus dėl efektyvaus Skyriaus darbo organizavimo ir procesų optimizavimo;
8.14. vertina ir siūlo galimus sprendimus Skyriaus finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos srityje;
8.15. vykdo priskirtų Savivaldybės įstaigų vykdomų projektų finansinę (buhalterinę) apskaitą;
8.16. pagal kompetenciją laikinai vaduoja kitą Skyriaus darbuotoją, jam nesant darbe jo atostogų metu;
8.17. vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vadovo ir pavaduotojo, Vyriausiojo buhalterio ir pavaduotojo, Įstaigos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Įstaigos uždaviniai ir funkcijos;
8.18. be anksčiau išvardytų funkcijų vykdo šias specialias funkcijas Skyriuje:
Ilgalaikio turto modulyje:
8.18.1. atlieka nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto pirkimo ar kitais būdais gauto (neatlygintinai, patikėjimo teise, pagal įvairius projektus, pagal paramos sutartį) pajamavimą;
8.18.2. registruoja ilgalaikio turto remonto/nebaigtos statybos apskaitos operacijas;
8.18.3. registruoja nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio turto, perdavimo, nurašymo, vidinio judėjimo operacijas;
8.18.4. registruoja nebalansinėse sąskaitose turto, gauto pagal panaudos sutartį, operacijas;
8.18.5. formuoja nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, trumpalaikio ir panaudos turto inventorizacijos aprašus – sutikrinimo žiniaraščius;
8.18.6. formuoja nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio turto ataskaitas už ataskaitinį laikotarpį;
8.18.7. suveda nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo balansinės vertės pasikeitimo duomenis Finansinės būklės ataskaitoje, derina ir eliminuoja turto gavimo – perdavimo tarpusavio operacijas Finansų ministerijos įdiegtoje viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS) pagal Finansų ministerijos nurodytus terminus;
8.18.8. rengia ir pateikia duomenis statistinėms ataskaitoms: (KS-02 ketvirtinė, ataskaita ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus, KS-02 metinė, paramos gavimo ir panaudojimo FR0478, valstybės ir savivaldybės turto ataskaita);
Trumpalaikio turto modulyje:
8.18.9. registruoja atsargų, įsigytų pirkimo ar kitais būdais, pajamavimo operacijas;
8.18.10. sukuria naują atsargų elemento kortelę – papildo atsargų klasifikatorių;
8.18.11. registruoja atsargų perdavimo, nurašymo, vidinio judėjimo operacijas;
8.18.12. atlieka atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus perkėlimo operacijas į Turto modulį (nebalansinę sąskaitą);
8.18.13. formuoja atsargų inventorizacijos aprašus – sutikrinimo žiniaraščius;
8.18.14. formuoja atsargų ataskaitas už ataskaitinį laikotarpį;
8.18.15. suveda atsargų balansinės vertės pasikeitimo duomenis Finansinės būklės ataskaitoje derina ir eliminuoja atsargų gavimo – perdavimo tarpusavio operacijas Finansų ministerijos įdiegtoje viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS) pagal Finansų ministerijos nurodytus terminus;
Didžiosios knygos modulyje:
8.18.16. apskaičiuoja ateinančių laikotarpių sąnaudas ir registruoja apskaitoje. Įveda pasikartojančius apskaitos įrašų šablonus, reikiamu periodu generuoja, perkelia įrašus į Didžiąją knygą.

Reikalavimai:

IV. ATSAKOMYBĖ
9. Darbuotojas, nevykdantis ar netinkamai vykdantis pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, nesilaikantis Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų darbuotojo pareigų ar kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių jo funkcijų vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-09-28


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 11

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .