svg
6
svgĮsiminti

Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

svg
6

Darbo pobūdis:

Pareigybės aprašymasZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS


TURTO VALDYMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Sprendimų įgyvendinimas.


4. Viešieji pirkimai.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas savivaldybės administracijoje.


6. Viešųjų pirkimų koordinavimas ir vykdymas.
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.


8. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.


9. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.


10. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


11. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.


12. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.


13. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.


14. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.


15. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.


16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


17. Administruoja Savivaldybės administracijos vykdomas viešųjų pirkimų procedūras CVPIS; CVP IS priemonėmis teikia Viešųjų pirkimų tarnybai reikiamus viešųjų pirkimų skelbimus, informacinius pranešimus, rengia viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas, įvykdytų ar nutrauktų pirkimo sutarčių ataskaitas; tvarko viešųjų pirkimų registrą; rengia įvykdytų mažos vertės pirkimų bei kitas reikiamas ataskaitas..


18. Atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus, komisijos nario, sekretoriaus funkcijas; administruoja ir prižiūri Savivaldybės tinklalapio viešųjų pirkimų posistemę..


19. Tikrina Savivaldybės administracijos specialistų parengtų ir pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymui, teikia siūlymus, kaip juos tobulinti; skaičiuoja Savivaldybės administracijos vykdomų prekių, paslaugų, darbų viešųjų pirkimų vertes; vykdo kitas viešųjų pirkimų procedūras teisės aktų nustatyta tvarka..


20. Vykdo sudarytų sutarčių, reikalingų viešųjų pirkimų organizavimui ir vykdymui užtikrinti, tiekėjų įsipareigojimų vykdymo kontrolę..


21. Organizuoja Savivaldybės nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimą ir turto teisinę registraciją..
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:


22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;


22.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);


22.3. studijų kryptis – finansai (arba);


22.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);


22.5. studijų kryptis – vadyba (arba);


arba:


22.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.7. darbo patirties sritis – viešųjų pirkimų srities patirtis;

22.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


23.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


23.2. organizuotumas - 3 lygis;


23.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


23.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


23.5. komunikacija - 3 lygis.


24. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


24.1. informacijos valdymas - 3 lygis;


24.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.


25. Profesinė kompetencija:


25.1. viešųjų pirkimų išmanymas - 3 lygis.
Susipažinau


________________________


(Parašas)


________________________


(Vardas ir pavardė)


________________________


(Data)

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TURTO VALDYMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 7.4 (prieš mokesčius)


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2