Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra
Viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra

Urbanistikos padalinio vadovas

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:PATVIRTINTA
VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra direktoriaus
2023 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. P-23-61


VŠĮ STATYBOS SEKTORIAUS VYSTYMO AGENTŪRA
URBANISTIKOS PADALINIO VADOVO PAREIGINĖ INSTRUKCIJA

BENDROJI DALIS
1. Padalinio vadovo pareigybės aprašymas nustato VšĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūra" (toliau SSVA) urbanistikos padalinio vadovo teises, pareigas ir atsakomybę bei nustato padalinio vadovui keliamus kvalifikacinius reikalavimus.
2. Padalinio vadovas yra priskiriamas struktūrinių padalinių vadovų grupei.
3. Pareigybės lygis – A1.
4. Pareigybės paskirtis – urbanistikos padalinio veiklos organizavimas, koordinavimas ir kontroliavimas.
5. Padalinio vadovas yra SSVA darbuotojas, kuris vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, SSVA įstatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, šiuo pareigybės aprašymu ir kitomis tvarkomis bei jam suteiktais įgaliojimais, užtikrina pavestų darbų vykdymą.
6. Padalinio vadovas yra tiesiogiai pavaldus SSVA direktoriaus pavaduotojui.
7. Padalinio vadovas, vykdydamas savo funkcijas, bendradarbiauja su SSVA direktoriumi, kitais įmonės ir / ar kitų institucijų atsakingais specialistais bei ekspertais ir klientais.
8. Padalinio vadovą į darbą priima ir atleidžia SSVA direktorius ar jį pavaduojantis asmuo, vadovaudamasis SSVA darbo tvarkos taisyklėmis ir galiojančių Lietuvos Respublikos darbo teisinius santykius reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
9. Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias užduotis:
9.1. koordinuoja padalinio veiklą bei užtikrina padaliniui perduotų funkcijų įgyvendinimą;
9.2. vykdydamas LR AM pavestas funkcijas koordinuoja valstybės ir savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų sąlygų išdavimą bei dokumentų derinimą;
9.3. koordinuoja valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų stebėseną;
9.4. vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis, koordinuoja LR bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną, organizuoja sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos rengimą ir jos viešinimą;
9.5. vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis, koordinuoja LR bendrojo plano sprendinių rengimą, keitimą, koregavimą;
9.6. koordinuoja LR bendrojo plano sprendinių detalizavimo žemesnio lygio teritorijų planavimo dokumentuose kontrolę;
9.7. organizuoja Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo stebėsenos informacinės sistemos (TPSIS) duomenų, reikalingų stebėsenai atlikti, analizę, teikia pasiūlymus dėl TPSIS ir susijusių teisės aktų tobulinimo;
9.8. organizuoja savivaldybių lygmens teritorijų planavimo dokumentų stebėsenos duomenų analizę, teikia išvadas ir vertinimus;
9.9. koordinuoja šalies urbanistinių tendencijų stebėseną ir vertinimą, organizuoja šalies gyvenamųjų vietovių ir jų sistemų urbanistinės raidos ypatumų analizę ir vertinimą, tendencijų identifikavimą, pokyčių prognozavimą, teikia siūlymus teisės aktų ir norminių dokumentų tobulinimui bei koregavimui;
9.10. organizuoja integracinių sąsajų tarp strateginio planavimo strateginių dokumentų stebėsenos sistemos, TPDRIS, TPSIS ir kt. analizę, teikia pasiūlymus dėl jų gerinimo;
9.11. teikia metodinę pagalbą plėtros procesų dalyviams, konsultuoja valstybės ir savivaldybės institucijas dėl valstybės ir savivaldybės lygmens planų sprendinių turinio ir kokybės;
9.12. kuria ir palaiko konstruktyvius dalykinius santykius su atsakingomis bei suinteresuotomis institucijomis, savo kompetencijos ribose atstovauja agentūros interesams;
9.13. inicijuoja ir dalyvauja urbanistikos padalinio naujų darbuotojų atrankose, suteikia reikalingą informaciją naujai priimtiems darbuotojams;
9.14. rengia, tvarko dokumentus urbanistikos padalinio veiklos klausimais, teikia informaciją pagal savo kompetenciją kitų institucijų atstovams;
9.15. pagal kompetenciją rengia bei teikia atsakymų, įsakymų projektus SSVA direktoriui pasirašymui bei tvirtinimui;
9.16. ruošia metinius padalinio veiklos planus ir metines ataskaitas;
9.17. vertina pavaldžių darbuotojų darbą, pasiektus padalinio darbuotojų rezultatus, nustato einamųjų metų užduotis;
9.18. SSVA direktoriui teikia pasiūlymus ir/ar išvadas dėl paslaugų teikimo, dėl padalinio darbo tobulinimo, dėl organizacinių, metodinių ir normatyvinių dokumentų tobulinimo;
9.19. dalyvauja komisijų darbe, bendradarbiauja rengiant projektus;
9.20. rūpinasi, kad darbuotojams būtų sudarytos optimalios darbo sąlygos, darbuotojai būtų aprūpinti darbo priemonėmis;
9.21. skatina darbuotojų saviraišką, suteikia galimybę realizuoti save ir įgyvendinti savo idėjas;
9.22. vykdo kitus SSVA direktoriaus pavedimus pagal urbanistikos padalinio kompetenciją.
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
10. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

10.1. būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
10.2. turėti kvalifikacijos atestatą, leidžiantį rengti ne žemesnio kaip savivaldybės ir/ar valstybės, lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentus;
10.3. turėti patirtį, rengiant ne žemesnio, kaip savivaldybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus ar atliekant tokių dokumentų rengimo organizatoriaus funkcijas;
10.4. turėti patirtį, rengiant ne žemesnio, kaip savivaldybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų stebėsenos ataskaitas, kuriose vertinamos urbanistinės raidos tendencijos ir problemos, analizuojami skaitmeniniai teritoriniai (GIS) duomenys, daromos išvados ir apibendrinimai;
10.5. mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis naujomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos ir perdavimo priemonėmis;
10.6. mokėti dirbti su specializuotomis geoduomenų (GIS) apdorojimo programomis (pageidautina ArcGIS);
10.7. turėti ne mažesnę kaip 3 m. vadovavimo įmonės ar įstaigos padaliniui patirtį;
10.8. turėti ne mažesnę kaip 5 m. darbo teritorijų planavimo ir architektūros srityje patirtį;
10.9. privalumas – turėti patirtį, rengiant urbanistines galimybių studijas, plėtros programas ir koncepcijas, skaitant pranešimus, vedant mokymus urbanistikos ir teritorijų planavimo temomis;
10.10. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kalbos kultūros, raštvedybos, apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo tvarką;
10.11. žinoti darbo etikos normas ir principus, gebėti tiksliai vertinti situaciją, organizuoti darbus ir prižiūrėti paslaugų teikimą;
10.12. gebėti dirbti komandoje priimant sprendimus ir pasidalinant atsakomybe;
10.13. gebėti tiksliai vertinti paslaugų gavėjo situaciją, veiksmingai bendrauti su asmeniu ir jo aplinka, efektyviai organizuoti žmogiškuosius, finansinius ir kitus galimus išteklius problemoms spręsti;
10.14. būti pareigingas, empatiškas, dalykiškas, darbštus, kūrybiškas, tobulinti specialiąsias žinias, kelti savo kvalifikaciją;
10.15. žinoti darbo, saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, higienos bei sanitarijos normas bei taisykles;
10.16. mokėti anglų kalbą B1 lygiu.
TEISĖS
11. Darbuotojas turi teisę gauti visą jo darbui reikalingą informaciją bei darbo priemones.
12. Darbuotojas turi teisę SSVA lėšomis kelti savo kvalifikaciją seminaruose ir mokymosi kursuose.
13. Darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos darbo sąlygos, jis laiku turi gauti darbo užmokestį ir gauti visas socialines garantijas, numatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse.
14. Darbuotojas turi teisę atsisakyti vykdyti užduotį ar pavedimą, jei jis prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems teisės aktams, įspėjus apie tai SSVA direktorių. Jei užduotis pateikta raštu - ją vykdyti (nebent tai būtų kvalifikuojama kaip baudžiamoji veikla ar administracinis pažeidimas), pateikus ne vėliau kaip kitą darbo dieną, motyvuotą pranešimą SSVA direktoriui, jog nesutinkama su užduotimi ar pavedimu. Už neteisėto pavedimo ar užduoties pasekmes atsako tą užduotį skyręs vadovas.
ATSAKOMYBĖ
15. Darbuotojas yra atsakingas už jam pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą.
16. Darbuotojas yra atsakingas už atliekamų darbų kokybę, pareiškėjų, sertifikavimo ekspertų ar juos atstovaujančių asmenų pateiktos bei SSVA sukauptos informacijos konfidencialumą ir užduočių vykdymo nešališkumą bei galimo interesų konflikto deklaravimą.
17. Už tarnybinių pareigų nevykdymą Darbuotojui gali būti taikoma drausminė atsakomybė Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. SSVA yra lygias galimybes užtikrinanti darbovietė, kurioje laukiami visi kandidatai, nediskriminuojant dėl jų rasės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos ar seksualinės tapatybės, amžiaus, negalios ar dėl kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių.

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-09-20


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Vilnius, Linkmenų g. 28-1