Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos viešųjų pirkimų vyresnysis specialistas

23 Peržiūros

Darbo pobūdis:


VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ
1. Vyresniojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės pavaldumas – vyresnysis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Vaiko teisių apsaugos kontrolieriui.
II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
4. Asmuo, pretenduojantis užimti vyresniojo specialisto pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų vykdymo srityje;
4.3. turėti viešųjų pirkimų specialisto sertifikatą.
4.4. anglų k. B1.
4.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, sutarčių teisę;
4.6. atitikti LR viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus nepriekaištingos reputacijos kriterijus, keliamus asmeniui, einančiam viešųjų pirkimų komisijos nario ir pirkimų organizatoriaus pareigas;
4.7. išmanyti raštvedybos ir dokumentų rengimo taisykles;
4.8. gebėti rengti dokumentų projektus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, išmanyti viešųjų pirkimų procedūras;
4.9. mokėti dirbti savarankiškai pagal įgytą kvalifikaciją, planuoti ir organizuoti darbą bei bendradarbiauti su kitais specialistais ir asmenimis;
4.10. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.11. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.12. pareigybės darbo sritis – viešųjų pirkimų planavimas, koordinavimas ir organizavimas.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
5. Viešųjų pirkimų vyresnysis specialistas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia su viešųjų pirkimų organizavimu susijusių vidaus dokumentų bei Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įsakymų projektus, atlieka nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, ir jų pakeitimų stebėseną, užtikrina Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus vidaus dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais, atitiktį galiojantiems teisės aktams, jei reikia, rengia jų pakeitimus bei teikia tvirtinti Vaiko teisių apsaugos kontrolieriui;
5.2. koordinuoja Vaiko teisų apsaugos kontrolieriaus įstaigos einamųjų biudžetinių metų pirkimų plano rengimo procesą, suplanuoja socialiai atsakingų pirkimų vykdymą, nustatytais terminais teikia Vaiko teisių apsaugos kontrolieriui tvirtinti einamųjų metų plano projektą, esant poreikiui, vykdo pirkimų plano tikslinimo procedūras, pagal pirkimų planą rengia numatomų vykdyti pirkimų suvestinę ir paskelbia įstatymų nustatyta tvarka;
5.3. rengia pirkimų paraiškas, užtikrina paraiškos turinio atitiktį pirkimų planui ir teisės aktų reikalavimams;
5.4. atlieka pirkimų organizatoriaus pareigas, rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
5.5. parengia sutarties projektą, derina su tiekėjais, užtikrina sutarties nuostatų atitiktį teisės aktų reikalavimams bei duomenų teisingumą ir teikia Vaiko teisių apsaugos kontrolieriui pasirašyti;
5.6. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais skelbia informaciją apie sudarytas sutartis bei privalomus paviešinti pirkimo dokumentus, rengia ir (arba) skelbia viešųjų pirkimų ataskaitas;
5.7. pagal kompetenciją nagrinėja tiekėjų prašymus, atsako raštu ir/ar į tiekėjų, įstaigų klausimus, užtikrina atsakymų parengimą nustatytais terminais;
5.8. administruoja elektroninių viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir elektroninėmis priemonėmis atliekamus pirkimus, kuriuos vykdo pirkimo vykdytojas ar viešųjų pirkimų komisija. Atsako už duomenų pateikiamų centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai (CVP IS) aktualumą ir teisingumą;
5.9. siekiant užtikrinti informacijos apie viešuosius pirkimus sklaidą ir viešumą nuolat skelbia informaciją viešųjų pirkimų klausimais CVP IS, viešųjų pirkimų įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
5.10. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų skelbimus, procedūrų ataskaitas, ataskaitas apie sudarytas ir įvykdytas ar nutrauktas sutartis, metines viešųjų pirkimų ataskaitas;
5.11. nustatyta tvarka CVP IS viešina laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, teikia informaciją apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus;
5.12. siekiant užtikrinti įstaigos vidaus dokumentų, susijusių su pirkimais atitikimą teisės aktų reikalavimams, atlieka nuolatinę teisės aktų reglamentuojančių pirkimus stebėseną ir teikia pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu Vaiko teisės apsaugos kontrolieriaus įstaigoje keitimo, pildymo, tobulinimo ir rengia bei derina jų projektus;
5.13. teikia su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją viešuosius pirkimus kontroliuojančioms ir priežiūrą vykdančioms institucijoms, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų teisės aktų norminių aktų reikalavimais;
5.14. registruoja visus per kalendorinius metus atliktus mažos vertės pirkimus pirkimų žurnale, tvarko vykdomų pirkimų dokumentų registrą;
5.15. pagal vykdomas funkcijas teisės aktais nustatyta tvarka saugo dokumentus iki jų perdavimo toliau saugoti į įstaigos archyvą;
5.16. neviršydamas savo kompetencijos, vykdo kitus kontrolieriaus nenuolatinio pobūdžio nurodymus, pavedimus žodžiu ir/ar raštu, susijusius su pareigų atlikimu.

Reikalavimai:

IV. TEISĖS IR PAREIGOS
6. Vyresnysis specialistas privalo:
6.1. laikytis darbo etikos principų ir taisyklių;
6.2. tinkamai ir laiku vykdyti šiame pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas bei pavedamas užduotis;
6.3. tobulinti savo kvalifikaciją, tobulinti profesinę kompetenciją;
6.4. laikytis nustatytos vidaus darbo tvarkos;
6.5. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos darbuotojais;
6.6. informuoti Vaiko teisių apsaugos kontrolierių apie iškylančias problemas, vykdant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir teikti pasiūlymus toms problemoms spręsti.
7. Vyresnysis specialistas turi teisę:
7.1. teikti pasiūlymus Vaiko teisių apsaugos kontrolieriui dėl veiklos tobulinimo;
7.2. tobulinti kvalifikaciją seminaruose ir mokymosi kursuose;
7.3. gauti informaciją, kuri reikalinga atlikti užduotis ir pavedimus.

V. ATSAKOMYBĖ IR SKATINIMAS
8. Vyresnysis specialistas yra atsakingas už:
8.1. tinkamą ir kokybišką funkcijų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, vykdymą;
8.2. darbo drausmės, darbo tvarkos taisyklių, saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir kt. reikalavimų laikymąsi;
8.3. patikėtos konfidencialios informacijos, gautų asmens duomenų išsaugojimą ir slaptumą;
8.4. už funkcijų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, nevykdymą ar netinkamą vykdymą, už Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus vyresnysis specialistas atsako Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos darbo tvarkos taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
8.5. už tinkamą ir kokybišką funkcijų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, vykdymą, iniciatyvą, svarbių ir skubių užduočių įvykdymą vyresnysis specialistas gali būti paskatintas teisės aktų nustatyta tvarka.

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-09-29


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Plačioji g. 10LT-01308 Vilnius

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .