Panevėžio socialinių paslaugų centras
Panevėžio socialinių paslaugų centras

Vaikų globos ir rūpybos skyriaus psichologas

8 Peržiūros

Darbo pobūdis:PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO
VAIKŲ GLOBOS IR RŪPYBOS SKYRIAUS
PSICHOLOGO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Vaikų globos ir rūpybos skyriaus (toliau – Skyrius) psichologas biudžetinės įstaigos Panevėžio socialinių paslaugų centro (toliau - Centras) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Pareigybės lygis – A1.
Pareigybės paskirtis – užtikrinti tinkamą Centro paslaugų gavėjų ir darbuotojų psichologinę pagalbą.
Pareigybės pavaldumas – Panevėžio socialinių paslaugų centro Vaikų globos ir rūpybos skyriaus vedėjui socialiniams reikalams (toliau - Vedėjas).


II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turi turėti psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius arba psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį baigus vientisąsias studijas arba švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją, arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip lygiavertę užsienyje įgytą kvalifikaciją;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teikiant psichologinę pagalbą;
5.3. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktinėje veikloje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus reglamentuojančius socialinės globos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros sritis, kitus teisės aktus reglamentuojančius profesinės veikslo sritis. Žinoti Centro nuostatus, vidaus tvarkos taisykles ir kitus lokalinius teisės aktus reglamentuojančius Centro veiklą. Profesinėje veikloje vadovautis Psichologo etikos kodeksu.


III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. rūpinasi socialinių paslaugų gavėjų psichine sveikata, konsultuoja socialinių paslaugų gavėjus individualiai ir grupėse;
6.2. rengia metodus ir atlieka psichologinį socialinių paslaugų gavėjų įvertinimą;
6.3. vykdo psichologinį švietimą;
6.4. pagal kompetenciją teikia kompleksines paslaugas šeimai;
6.5. užmezga santykį su asmenimis, patiriančiais įvairių sunkumų, įtraukia juos į pagalbos teikimo procesą;
6.6. teikia psichologinę pagalbą socialinių paslaugų gavėjams, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems trauminių emocinių išgyvenimų (ligų, netekčių, skyrybų ir kt.), ir jų šeimoms, artimiesiems;
6.7. padeda stiprinti socialiai pažeidžiamų grupių asmenų ryšį su bendruomene;
6.8. bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis teikiamų socialinių paslaugų srityje.
6.9. rūpinasi Centro paslaugų gavėjų psichologine ir emocine aplinka;
6.10. veda bendravimo ir socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimus Centro paslaugų gavėjams. Pagal poreikį skaito paskaitas socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, tėvams, globėjams, vaikams bei globotiniams;
6.11. teikia konsultacijas asmenims nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje;
6.12. teikia psichosocialines paslaugas, konsultuoja socialinius darbuotojus ir socialinių darbuotojų padėjėjus, paslaugų gavėjus (šeimas, vaikus, globėjus bei įtėvius bei kitus suinteresuotus asmenis tarpinstituciniu susitarimu);
6.13. psichologiniu požiūriu įvertina vaiką ar kitą Centro paslaugų gavėją, parenka jam tinkamus darbo turinį ir metodus;
6.14. Bendruomeniniuose vaikų globos namuose koreguoja vaikų tarpasmeninius santykius, tarpininkauja sprendžiant konfliktus, konsultuoja tolesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo, lytinio švietimo ir priklausomybių prevencijos, gabumų ir kūrybiškumo klausimais. Dalyvauja vaiko ISGP plano sudarymo veikloje, vertina pokyčius, atlieka analizę ir tikslinimus. Dirba su sutrikimų (mokymosi negalių) turinčiais ir problemiškais (mokymosi motyvacijos, elgesio, emocinių, bendravimo problemų turinčiais) vaikais individualiai arba grupėse;
6.15. dirba su mokymosi sunkumų bei emocinio elgesio problemų turinčiais vaikais indvidualiai ir/arba grupinių užsiėmimų metu;
6.16. glaudžiai bendradarbiauja ir/ar dirba komandoje su Centro specialistais, sprendžiant Centro paslaugų gavėjui iškilusias psichoemocines problemas;
6.17. organizuoja Centro bendruomenėje priemones, susijusias su psichikos sveikatos stiprinimu;
6.18. renka, kaupia ir sistemina informaciją, reikalingą konsultuojamų asmenų problemoms spręsti;
6.19. rengia darbo ataskaitas, metines ataskaitas ir teikia Skyriaus vedėjui nustatytais terminais. Pildo kitą darbui būtiną dokumentaciją;
6.20. atlieka psichologinius tyrimus, atsižvelgiant į Centro poreikius ir suderinus su Centro direktoriaus pavaduotoju socialiniam darbui ir (ar) Direktoriumi;
6.21. rengia metodines priemones psichikos sveikatos ir priklausomybių prevencijos klausimais;
6.22. Direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe;
6.23. pavaduoja kitą Centro psichologą, nesantį darbe dėl ligos, kasmetinių atostogų, komandiruotės metu ar kitais atvejais;
6.24. teikia informacinę, ekspertinę, konsultacinę, psichologinę ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, didinančią Centro paslaugų veiksmingumą ir skatinančią Centro veiklos tobulinimą;
6.25. teikia informaciją tretiesiems asmenims tik LR įstatymų nustatyta tvarka, ir suderinus su skyriaus vedėju, pasirašius direktoriaus pavaduotojui socialiniams reikalams su prierašu „tarnybiniam naudojimui“;
6.26. laikosi teisės aktuose nustatytų psichologo pareigų, Psichologų profesinės etikos kodekso reikalavimų;
6.27. vykdo kitas Vedėjo, Centro direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pavestas užduotis kompetencijos ribose, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 10.8 (prieš mokesčius)

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-09-29


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Panevėžio m. sav., Panevėžio m., A. Mackevičiaus g. 55A

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .