Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro generalinis direktorius

16 Peržiūrų

Darbo pobūdis:PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2023 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 40P-1
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2023 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 40P-31 redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS ŽEMĖS ŪKIO DUOMENŲ CENTRO
GENERALINIO DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro generalinis direktorius – valstybės įmonės vadovas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro (toliau - Įmonė) generalinio direktoriaus pareigybė reikalinga Įmonės veiklai organizuoti, programoms vykdyti, veikti Įmonės vardu esant santykiams su kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Įmonės generalinio direktoriaus veiklos sritis apima Įmonės įstatuose nurodytų veiklos tikslų ir funkcijų vykdymą bei įgyvendinimą.
IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su Įmonės darbo veikla.
5. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
6. Turėti 1 metų vadovaujamo darbo patirties ne mažiau 50 darbuotojų turinčioje įmonėje.
7. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
8. Turėti lyderystės, veiklos valdymo, komunikacijos, organizuotumo, analizės ir pagrindimo kompetencijų, būti orientuotam į rezultatus.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
9. Vadovauja Įmonei.
10. Atstovauja Įmonei santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
11. Valdo Įmonės funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
12. Valdo Įmonės išteklius.
13. Užtikrina asmens duomenų tvarkymo Įmonėje atitiktį 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, kitiems teisės aktams.
14. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.


15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Įmonės veikla susijusius pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO ĮMONĖS DARBUOTOJO PAVALDUMAS
16. Šias pareigas einantis Įmonės generalinis direktorius tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui ir atskaitingas viceministrui ar ministerijos kancleriui pagal ministro nustatytas veiklos ir administravimo sritis.


Susipažinau
_____________________________
(parašas)
_____________________________
(vardas ir pavardė)
_____________________________
(data)

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 16.2 (prieš mokesčius)

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-12-04


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .