Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius (pareiginės algos pastovioji dalis - nuo 1964 Eur iki 3147 Eur)

22 Peržiūros

Darbo pobūdis:


PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2023 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. V-993


VALSTYBINĖS TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS PASKIRTIS

1. Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Įstaiga) direktorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų grupės pareigybė).
2. Pareigybės lygis – A1.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Direktorius, vadovaudamas Įstaigai bei organizuodamas jos darbą, užtikrina Įstaigos veiklos vykdymą Įstaigos nuostatuose nurodytose veiklos srityse.
III SKYRIUS
BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

4. Direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:
4.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį;
4.3. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.
IV SKYRIUS
SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
5. Direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:
5.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
5.2. išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant veiklą;
5.3. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus rizikų valdymo modelius;
5.4. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
5.5. turėti šias kompetencijas bei gebėti jas taikyti veikloje:
5.5.1. lyderystės kompetenciją, t. y. gebėti perteikti įstaigos viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti, suteikti reikalingą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, kurti pozityvią darbo aplinką;
5.5.2. vadybines kompetencijas: turėti strateginį požiūrį, t. y. gebėti tikslus suderinti su valstybės prioritetais, įvertinti platesnį kontekstą, numatyti ateities galimybes ir gebėti jomis pasinaudoti, mokėti organizuoti bei valdyti veiklą, t. y. gebėti nustatyti veiklos prioritetus, organizuoti ir koordinuoti veiklą, užtikrinant tikslų įgyvendinimą;
5.5.3. kitas pagal pareigybės veiklos specifiką reikalingas kompetencijas (gebėti vesti derybas, analizuoti bei pagrįsti, išmanyti komunikaciją, mokėti valdyti konfliktus, daryti įtaką kitų nuomonei ir požiūriui bei gauti jų pritarimą siūlomoms idėjoms, naudodamasis teisėtomis ir etiškomis priemonėmis ir kt.).
V SKYRIUS
FUNKCIJOS

6. Įstaigos direktorius vykdo šias funkcijas:
6.1. vadovauja Įstaigai;
6.2. organizuoja Įstaigos nuostatuose įvardijamų Įstaigos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, sprendžia direktoriaus kompetencijai priskirtus klausimus;
6.3. kontroliuoja, kad Įstaigos funkcijos būtų atliekamos kokybiškai ir laiku, atitiktų veiklos sričiai keliamus reikalavimus;
6.4. atstovauja Įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis;
6.5. valdo Įstaigos išteklius, užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą;
6.6. savo darbe vadovaujasi ir pagal kompetenciją užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos Seimo priimtų teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų, Įstaigos nuostatų, kitų teisės aktų;
6.7. inicijuoja ir organizuoja teisės aktų projektų pagal Įstaigos kompetencijų sritis rengimą, teikia siūlymus dėl galiojančių teisės aktų;
6.8. užtikrina Įstaigos antikorupcinės aplinkos formavimą;
6.9. formuoja Įstaigos vidaus kontrolės politiką ir užtikrina jos įgyvendinimą;
6.10. suderinęs su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, tvirtina Įstaigos struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą, tvirtina vidaus bei darbo tvarkos taisykles ir darbuotojų pareigybių aprašymus, padalinių nuostatus, kitus tvarkomuosius dokumentus;
6.11. įstatymų nustatyta tvarka priima ir atleidžia iš darbo Įstaigos darbuotojus, skatina juos, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;
6.12. imasi visų būtinų priemonių psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai užtikrinti ir pagalbai asmenims, patyrusiems psichologinį smurtą darbo aplinkoje, suteikti bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai apie šių priemonių įgyvendinimą;
6.13. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Įstaigos teisės aktais, pagal savo kompetenciją leidžia teisės aktus, privalomus visiems Įstaigos darbuotojams, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
6.14. sudaro sutartis su kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis, suteikia įgaliojimus;
6.15. teikia metų veiklos ataskaitas ir finansinės atskaitomybės bei kitus dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrina jų teisingumą;
6.16. užtikrina Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;
6.17. užtikrina Įstaigos dokumentų valdymą įstatymų nustatyta tvarka, jų saugojimą bei kitos informacijos apie Įstaigą saugojimą;
6.18. užtikrina, kad būtų laikomasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;
6.19. atlieka kitas įstaigos vadovui įstatymuose, Įstaigos nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas;
6.20. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
6.21. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro kvalifikacijos komisiją teismo eksperto kvalifikacijai suteikti, teismo eksperto kvalifikacijai patikrinti ir išduoto teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminui pratęsti, sustabdyti ar pažymėjimą pripažinti negaliojančiu;
6.22. vykdo su Įstaigos funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio Įstaigos savininko pavedimus siekiant Įstaigos tikslų įgyvendinimo.
VI SKYRIUS
PAVALDUMAS

7. Įstaigos direktorius yra pavaldus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui.

Susipažinau
_______________________
(parašas)
________________________
(vardas ir pavardė)
________________________
(data)

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-09-27


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Kojelavičiaus g. 121

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .