Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras
Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras

Viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro filialas Bukonių slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius Vedėjas- šeimos gydytojas

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO FILIALO BUKONIŲ SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO SKYRIAUS VEDĖJO-
ŠEIMOS GYDYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau –PSPC) filialo Bukonių slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus bei Bukonių ambulatorijos vedėjas- šeimos gydytojas (toliau - Skyriaus vedėjas) organizuoja Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus medicininę ir ūkinę veiklą, įgyvendina teisės aktų reikalavimus, atsako už kokybiškų paslaugų teikimą, pacientų teisių užtikrinimą, vykdo įstaigos direktoriaus pavestas funkcijas, taip pat šeimos gydytojo paslaugas.
2. Skyriaus vedėją į darbą viešo konkurso būdu priima PSPC direktorius.
3. Skyriaus vedėjas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus (toliau – Skyrius) veiklą reglamentuojančiomis higienos ir medicinos normomis, PSPC įstatais, PSPC direktoriaus įsakymais, tvarkomaisiais, organizaciniais ir informaciniais įstaigos dokumentais, taip pat kitais PSPC administracijos teisėtais raštiškais ir žodiniais nurodymais bei šiais pareiginiais nuostatais.

4. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui ir vykdo jo teisėtus nurodymus.

5. Einantis vedėjo pareigas turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus:
5.1. būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą medicinos gydytojo išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), įgijęs šeimos gydytojo profesinę kvalifikaciją ir turintis galiojančią licenciją šeimos gydytojo veiklai ir ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų administracinio darbo patirtį;
5.2. žinoti, išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
5.3. žinoti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;
5.4. gebėti nustatyti rizikingas veiklos pagal kompetenciją sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
5.5. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
5.6. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamo Skyriaus funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Skyriaus darbą.
5.7. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).
II. FUNKCIJOS

Skyriaus vedėjas, organizuodamas skyriaus darbą, privalo jį ir planuoti ir organizuoti taip,

kad būtų atliekamos visos Skyriaus užduotys, užtikrinant nepertraukiamą skyriaus veiklą.
Skyriaus vedėjas taip pat atlieka šeimos gydytojo funkcijas.
Skyriaus vedėjas privalo žinoti, gebėti taikyti:
6.1. PSPC darbo tvarkos taisykles, vidaus tvarkos taisykles;
6.2. Skyriaus darbo organizavimą, Skyriaus darbuotojų pareiginius nuostatus bei kitus PSPC vidaus teisės aktus ir dokumentus;
6.3. pavaldaus personalo darbo krūvių normatyvus, darbo grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių sudarymo ir tvirtinimo tvarką;
6.4. Skyriuje naudojamų ir naudotinų medicininių dokumentų pildymo, išdavimo bei perdavimo archyvavimui tvarkas;
6.5. Skyriuje atliekamų tyrimų nomenklatūrą;
6.6. Skyriuje teikiamų asmens sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų įkainius;
6.7. Skyriaus aprūpinimo vaistais, medicinos technikos, slaugos priemonėmis ir kitu inventoriumi tvarkas;
6.8. Skyriuje esančių, naudotinų materialinių vertybių išrašymo, apskaitos, saugojimo ir nurašymo tvarką;
6.9. Skyriaus kokybinius ir kiekybinius darbo rodiklius;
6.10. pacientų pareiškimų ir skundų nagrinėjimo reikalavimus;
6.11. darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus;
6.12. Skyriaus veiklos ir darbuotojų licencijavimo tvarką;
6.13. higieninius sanitarinius reikalavimus ir hospitalinių infekcijų profilaktikos organizavimą;
6.14. Skyriuje tvarkomų asmens duomenų saugumo reikalavimus;
6.15. kitų teisės aktų ir dokumentų, reglamentuojančių Skyriaus veiklą, reikalavimus;
7. Skyriaus vedėjo funkcijos:
7.1. tiesiogiai vadovauti pavaldžiam personalui ir kontroliuoti Skyriaus personalo darbo drausmę, darbo kokybę, sanitarinį ir prieš epideminį Skyriaus režimą, vidaus taisyklių laikymąsi;
7.2. Duoti privalomus vykdyti nurodymus visam vadovaujamam Skyriaus personalui ir kontroliuoti jų vykdymą;
7.3. Dalyvauti nustatant prioritetines ir pagrindines Skyriaus veiklos ir plėtros kryptis;
7.4. Tiksliai, laiku ir tinkamai vykdyti PSPC direktoriaus įsakymus, direktoriaus pavaduotojo medicinai raštiškus ir žodinius pavedimus;
7.5. Supažindinti Skyriaus personalą ir kitų skyrių gydytojus, atliekančius darbą Skyriuje, su gaunamais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - SAM) teisės aktais ir dokumentais, PSPC direktoriaus įsakymais bei kitais PSPC vidaus teisės aktais;
7.6. Kokybiškai ir laiku pildyti, pasirašyti, perduoti Sveikatos statistikos skyriui, PSPC archyvarui medicininius dokumentus, kontroliuoti Skyriaus personalo darbo ir medicininių dokumentų rašymo kokybę ir savalaikiškumą; kontroliuoti, kad medicininė dokumentacija būtų kokybiškai, laiku pildoma ir pasirašoma, laikantis numatytos galiojančios tvarkos reikalavimų, ir priduodama Sveikatos statistikos skyriui, PSPC archyvarui, tuo tikslu:
7.6.1. pildyti ir suvesti duomenis, susijusius su vykdomomis pareigomis ir gydomais pacientais į PSPC įdiegtas elektronines (kompiuterines) programas (sistemas);
7.6.2. organizuoti ir kontroliuoti, kad visi Skyriaus darbuotojai pildytų ir suvestų duomenis, susijusius su vykdomomis pareigomis ir gydomais pacientais, į PSPC įdiegtas elektronines (kompiuterines) programas (sistemas);
7.6.3. įsigyti ir darbo vietoje turėti galiojančią asmeninę elektroninio pasirašymo priemonę, laiku pratęsti elektroninės pasirašymo priemonės galiojimą;
7.7. Vykdyti privalomas SAM sveikatos programas;
7.8. Teikti PSPC direktoriui argumentuotus pasiūlymus dėl reikalingų materialinių ir organizacinių priemonių nepertraukiamam Skyriaus darbui užtikrinti ir tobulinti;
7.9. Kontroliuoti racionalų materialinių vertybių panaudojimą Skyriuje;
7.10. Nustatyta tvarka planuoti skyriaus viešųjų pirkimų poreikį, teikti paraiškas – medicinos priemonėms, medicinos technikai, baldams, bei kt.;
7.11. Tinkamai organizuoti naujų diagnostikos ir gydymo metodų įdiegimą;
7.12. Savo kompetencijos ribose pasirašinėti dokumentus, nustatyta tvarka sudaryti darbuotojų darbo grafikus ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kontroliuoti jų vykdymą;
7.13. Esant reikalavimui, teikti susijusią informaciją kontroliuojančioms institucijoms bei medicinos auditoriui;
7.14. Laikytis pačiam ir reikalauti iš kitų laikytis saugos darbe taisyklių, dirbti tik būnant iš anksto susipažinus su saugiais darbo metodais, išklausius ir raštiškai susipažinus su atliekamo darbo saugos instrukcijomis ir nurodymais, jei reikia, naudoti tinkamas asmenines ir/ar kolektyvines apsaugines priemones paskirto darbo atlikimui;
7.15. Nedelsiant informuoti PSPC administraciją apie ypatingus įvykius (galimas traumas, žalos pacientams padarymo atvejus, grubius darbo drausmės pažeidimus, Skyriaus aprūpinimo sutrikimus ir kt.);
7.16. Kontroliuoti paciento teisių apsaugą ir paciento saugos užtikrinimą, taip pat paciento teisių įgyvendinimo Skyriuje laikymąsi, informacijos apie pacientą teikimo kitiems asmenims ir institucijoms tvarkos laikymąsi, pacientų skundų nagrinėjimo ir būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos laikymąsi ir kt.;
7.17. Laikytis medicinos etikos ir deontologijos normų; laikytis konfidencialios informacijos ir bešališkumo įsipareigojimų;
7.18. Dalyvauti PSPC organizuojamuose darbiniuose susirinkimuose;
7.19. Kontroliuoti pavaldžių darbuotojų licencijų galiojimą, Skyriaus darbuotojams neleisti dirbti, neturint ar pasibaigus licencijai, organizuoti ir užtikrinti Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;
7.20. Tobulinti savo kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka, tuo tikslu: savarankiškai registruotis į organizuojamus kvalifikacijos kėlimo ir mokymo renginius, savalaikiai rinkti reikiamą valandų skaičių (mokymuose, seminaruose, konferencijose ir pan.), reikalingą licencijai pratęsti. Laiku pateikti dokumentus akreditavimo tarnybai dėl licencijos pratęsimo.
7.21. Suderinus su PSPC administracija vykti į tobulinimosi kursus;
7.22. Nustatyta tvarka tikrinti savo sveikatą, kontroliuoti kaip skyriaus darbuotojai tikrina savo sveikatą;
7.23. Žinoti galimas avarijas (ekstremalias situacijas) ir galimus poveikius aplinkai, prevencijos priemones jiems išvengti. Įvykus avarijai (ekstremaliai situacijai), nedelsiant imtis avarijų (ekstremalių situacijų) likvidavimo veiksmų pagal nustatytą tvarką;
7.24. Laikytis pačiam ir reikalauti iš kitų Skyriaus darbuotojų vykdyti asmens higienos taisyklių, aseptikos ir antiseptikos, sanitarinio prieš epideminio režimo.
7.25. Vykdyti kitus teisėtus administracijos, direktoriaus pavaduotojo pavedimus bei pareigybei neprieštaraujančias funkcijas.
8. Eidamas šeimos gydytojo pareigas atlieka šias funkcijas:
8.1. Darbe vadovaujasi Lietuvos medicinos norma MN 14 „šeimos gydytojas“ (aktualia redakcija) bei kitomis medicinos, higienos ir radiacinės saugos normomis;
8.2. teikti būtinąją medicinos pagalbą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ nustatyta tvarka;
8.3. pagal savo kompetenciją, nurodytą Lietuvos medicinos normoje, ir PSPC licenciją kvalifikuotai tirti, diagnozuoti ir gydyti ligas, būkles bei sveikatos sutrikimus, rekomenduoti profilaktikos priemones ir dalyvauti jas organizuojant bei užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir saugą;
8.4. nepriskirtais jo kompetencijai atvejais siųsti pacientą konsultuotis ir (ar) gydytis pas atitinkamos srities asmens sveikatos priežiūros specialistą;
8.5. bendradarbiauti su asmens sveikatos priežiūros ir kitais specialistais, dalyvaujančiais atliekant tyrimo, diagnostikos ir gydymo veiksmus;
8.6. propaguoti sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones;
8.7. turėti spaudą, kurio numeris suteikiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka;
8.8. pagal kompetenciją vykdyti privalomąsias sveikatos programas;
8.9. laikytis sveikatos priežiūros specialisto profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti;
8.10. tobulinti profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
8.11. laikytis licencijuojamos sveikatos priežiūros specialisto veiklos sąlygų;
8.12. tvarkyti gydytojo praktikos dokumentus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
8.13. paaiškinti asmens sveikatos priežiūros specialisto praktikos aplinkybes Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, teisėsaugos institucijų ir kitų kontroliuojančių institucijų prašymu;
8.14. taikyti Lietuvos Respublikoje tik medicinos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstus, saugius tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus, išskyrus kituose teisės aktuose nustatytas išimtis;
8.15. praktikoje vadovautis diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašais, diagnostikos ir gydymo protokolais bei diagnostikos ir gydymo metodikomis.
8.16. naudoti tik teisės aktų reikalavimus atitinkančias medicinos priemones (prietaisus), išskyrus kituose teisės aktuose nustatytas išimtis; užtikrinti, kad medicinos priemonės (prietaisai) būtų naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis gamintojų su medicinos priemone (prietaisu) pateikiama informacija;
8.17. atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros specialisto praktiką, nustatytas pareigas.
III. TEISĖS
9. Vedėjo teisės:
9.1. Gauti darbui būtiną informaciją apie tiriamus ligonius, savarankiškai pasirinkti diagnostikos metodiką.
9.2. Gauti darbui būtinas darbo priemones.
9.3. Vadovaujant skyriui, savarankiškai pasirinkti vadovavimo metodus ir būdus.
9.4. Medicinos dokumentuose naudoti asmens spaudą, kuriame nurodytas gydytojo vardas, pavardė, spaudo numeris.
9.5. Dalyvauti pasitarimuose, konferencijose ir kituose renginiuose, kur nagrinėjami asmens sveikatos priežiūros klausimai.
9.6. Teikti paraiškas administracijai medicinos įrangai, farmakologinėms priemonėms, naujoms technologijoms įsigyti.
9.7. Naudotis teise kelti profesinę kvalifikaciją dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.
9.8. Teikti pasiūlymus PSPC administracijai pacientų tyrimo, gydymo bei skyriaus darbo sąlygų gerinimo klausimais.

Reikalavimai:

IV. ATSAKOMYBĖ
10. Skyriaus vedėjas atsako už:
10.1. neigiamus skyriaus veiklos rezultatus;
10.2. padarytas klaidas, aplaidumą ar netinkamą šiame Aprašyme ir kituose teisės aktuose bei dokumentuose priskirtų pareigų, pavestų darbų, užduočių, funkcijų vykdymą, jų nevykdymą arba įvykdymą ne nustatytais terminais, bioetikos reikalavimų pažeidimą, įgaliojimų viršijimą;
10.3. saugos darbe, radiacinės saugos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą;
10.4. padarytą žalą dėl savo aplaidumo ar neteisėtų veiksmų, ar neveikimo;
10.5. patikėtos konfidencialios informacijos neteisėtą pagarsinimą ir/ar slaptumo neišsaugojimą, patikėtą asmens duomenų neteisėtą atskleidimą ir/ar panaudojimą savanaudiškais tikslais;
10.6. PSPC padarytą materialinę žalą privalo atlyginti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (Civilinį kodeksą ir Darbo kodeksą).
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO FILIALO BUKONIŲ SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO SKYRIAUS VEDĖJO-
ŠEIMOS GYDYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau –PSPC) filialo Bukonių slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus bei Bukonių ambulatorijos vedėjas- šeimos gydytojas (toliau - Skyriaus vedėjas) organizuoja Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus medicininę ir ūkinę veiklą, įgyvendina teisės aktų reikalavimus, atsako už kokybiškų paslaugų teikimą, pacientų teisių užtikrinimą, vykdo įstaigos direktoriaus pavestas funkcijas, taip pat šeimos gydytojo paslaugas.
2. Skyriaus vedėją į darbą viešo konkurso būdu priima PSPC direktorius.
3. Skyriaus vedėjas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus (toliau – Skyrius) veiklą reglamentuojančiomis higienos ir medicinos normomis, PSPC įstatais, PSPC direktoriaus įsakymais, tvarkomaisiais, organizaciniais ir informaciniais įstaigos dokumentais, taip pat kitais PSPC administracijos teisėtais raštiškais ir žodiniais nurodymais bei šiais pareiginiais nuostatais.

4. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui ir vykdo jo teisėtus nurodymus.

5. Einantis vedėjo pareigas turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus:
5.1. būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą medicinos gydytojo išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), įgijęs šeimos gydytojo profesinę kvalifikaciją ir turintis galiojančią licenciją šeimos gydytojo veiklai ir ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų administracinio darbo patirtį;
5.2. žinoti, išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
5.3. žinoti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;
5.4. gebėti nustatyti rizikingas veiklos pagal kompetenciją sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
5.5. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
5.6. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamo Skyriaus funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Skyriaus darbą.
5.7. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).
II. FUNKCIJOS

Skyriaus vedėjas, organizuodamas skyriaus darbą, privalo jį ir planuoti ir organizuoti taip,

kad būtų atliekamos visos Skyriaus užduotys, užtikrinant nepertraukiamą skyriaus veiklą.
Skyriaus vedėjas taip pat atlieka šeimos gydytojo funkcijas.
Skyriaus vedėjas privalo žinoti, gebėti taikyti:
6.1. PSPC darbo tvarkos taisykles, vidaus tvarkos taisykles;
6.2. Skyriaus darbo organizavimą, Skyriaus darbuotojų pareiginius nuostatus bei kitus PSPC vidaus teisės aktus ir dokumentus;
6.3. pavaldaus personalo darbo krūvių normatyvus, darbo grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių sudarymo ir tvirtinimo tvarką;
6.4. Skyriuje naudojamų ir naudotinų medicininių dokumentų pildymo, išdavimo bei perdavimo archyvavimui tvarkas;
6.5. Skyriuje atliekamų tyrimų nomenklatūrą;
6.6. Skyriuje teikiamų asmens sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų įkainius;
6.7. Skyriaus aprūpinimo vaistais, medicinos technikos, slaugos priemonėmis ir kitu inventoriumi tvarkas;
6.8. Skyriuje esančių, naudotinų materialinių vertybių išrašymo, apskaitos, saugojimo ir nurašymo tvarką;
6.9. Skyriaus kokybinius ir kiekybinius darbo rodiklius;
6.10. pacientų pareiškimų ir skundų nagrinėjimo reikalavimus;
6.11. darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus;
6.12. Skyriaus veiklos ir darbuotojų licencijavimo tvarką;
6.13. higieninius sanitarinius reikalavimus ir hospitalinių infekcijų profilaktikos organizavimą;
6.14. Skyriuje tvarkomų asmens duomenų saugumo reikalavimus;
6.15. kitų teisės aktų ir dokumentų, reglamentuojančių Skyriaus veiklą, reikalavimus;
7. Skyriaus vedėjo funkcijos:
7.1. tiesiogiai vadovauti pavaldžiam personalui ir kontroliuoti Skyriaus personalo darbo drausmę, darbo kokybę, sanitarinį ir prieš epideminį Skyriaus režimą, vidaus taisyklių laikymąsi;
7.2. Duoti privalomus vykdyti nurodymus visam vadovaujamam Skyriaus personalui ir kontroliuoti jų vykdymą;
7.3. Dalyvauti nustatant prioritetines ir pagrindines Skyriaus veiklos ir plėtros kryptis;
7.4. Tiksliai, laiku ir tinkamai vykdyti PSPC direktoriaus įsakymus, direktoriaus pavaduotojo medicinai raštiškus ir žodinius pavedimus;
7.5. Supažindinti Skyriaus personalą ir kitų skyrių gydytojus, atliekančius darbą Skyriuje, su gaunamais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - SAM) teisės aktais ir dokumentais, PSPC direktoriaus įsakymais bei kitais PSPC vidaus teisės aktais;
7.6. Kokybiškai ir laiku pildyti, pasirašyti, perduoti Sveikatos statistikos skyriui, PSPC archyvarui medicininius dokumentus, kontroliuoti Skyriaus personalo darbo ir medicininių dokumentų rašymo kokybę ir savalaikiškumą; kontroliuoti, kad medicininė dokumentacija būtų kokybiškai, laiku pildoma ir pasirašoma, laikantis numatytos galiojančios tvarkos reikalavimų, ir priduodama Sveikatos statistikos skyriui, PSPC archyvarui, tuo tikslu:
7.6.1. pildyti ir suvesti duomenis, susijusius su vykdomomis pareigomis ir gydomais pacientais į PSPC įdiegtas elektronines (kompiuterines) programas (sistemas);
7.6.2. organizuoti ir kontroliuoti, kad visi Skyriaus darbuotojai pildytų ir suvestų duomenis, susijusius su vykdomomis pareigomis ir gydomais pacientais, į PSPC įdiegtas elektronines (kompiuterines) programas (sistemas);
7.6.3. įsigyti ir darbo vietoje turėti galiojančią asmeninę elektroninio pasirašymo priemonę, laiku pratęsti elektroninės pasirašymo priemonės galiojimą;
7.7. Vykdyti privalomas SAM sveikatos programas;
7.8. Teikti PSPC direktoriui argumentuotus pasiūlymus dėl reikalingų materialinių ir organizacinių priemonių nepertraukiamam Skyriaus darbui užtikrinti ir tobulinti;
7.9. Kontroliuoti racionalų materialinių vertybių panaudojimą Skyriuje;
7.10. Nustatyta tvarka planuoti skyriaus viešųjų pirkimų poreikį, teikti paraiškas – medicinos priemonėms, medicinos technikai, baldams, bei kt.;
7.11. Tinkamai organizuoti naujų diagnostikos ir gydymo metodų įdiegimą;
7.12. Savo kompetencijos ribose pasirašinėti dokumentus, nustatyta tvarka sudaryti darbuotojų darbo grafikus ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kontroliuoti jų vykdymą;
7.13. Esant reikalavimui, teikti susijusią informaciją kontroliuojančioms institucijoms bei medicinos auditoriui;
7.14. Laikytis pačiam ir reikalauti iš kitų laikytis saugos darbe taisyklių, dirbti tik būnant iš anksto susipažinus su saugiais darbo metodais, išklausius ir raštiškai susipažinus su atliekamo darbo saugos instrukcijomis ir nurodymais, jei reikia, naudoti tinkamas asmenines ir/ar kolektyvines apsaugines priemones paskirto darbo atlikimui;
7.15. Nedelsiant informuoti PSPC administraciją apie ypatingus įvykius (galimas traumas, žalos pacientams padarymo atvejus, grubius darbo drausmės pažeidimus, Skyriaus aprūpinimo sutrikimus ir kt.);
7.16. Kontroliuoti paciento teisių apsaugą ir paciento saugos užtikrinimą, taip pat paciento teisių įgyvendinimo Skyriuje laikymąsi, informacijos apie pacientą teikimo kitiems asmenims ir institucijoms tvarkos laikymąsi, pacientų skundų nagrinėjimo ir būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos laikymąsi ir kt.;
7.17. Laikytis medicinos etikos ir deontologijos normų; laikytis konfidencialios informacijos ir bešališkumo įsipareigojimų;
7.18. Dalyvauti PSPC organizuojamuose darbiniuose susirinkimuose;
7.19. Kontroliuoti pavaldžių darbuotojų licencijų galiojimą, Skyriaus darbuotojams neleisti dirbti, neturint ar pasibaigus licencijai, organizuoti ir užtikrinti Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;
7.20. Tobulinti savo kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka, tuo tikslu: savarankiškai registruotis į organizuojamus kvalifikacijos kėlimo ir mokymo renginius, savalaikiai rinkti reikiamą valandų skaičių (mokymuose, seminaruose, konferencijose ir pan.), reikalingą licencijai pratęsti. Laiku pateikti dokumentus akreditavimo tarnybai dėl licencijos pratęsimo.
7.21. Suderinus su PSPC administracija vykti į tobulinimosi kursus;
7.22. Nustatyta tvarka tikrinti savo sveikatą, kontroliuoti kaip skyriaus darbuotojai tikrina savo sveikatą;
7.23. Žinoti galimas avarijas (ekstremalias situacijas) ir galimus poveikius aplinkai, prevencijos priemones jiems išvengti. Įvykus avarijai (ekstremaliai situacijai), nedelsiant imtis avarijų (ekstremalių situacijų) likvidavimo veiksmų pagal nustatytą tvarką;
7.24. Laikytis pačiam ir reikalauti iš kitų Skyriaus darbuotojų vykdyti asmens higienos taisyklių, aseptikos ir antiseptikos, sanitarinio prieš epideminio režimo.
7.25. Vykdyti kitus teisėtus administracijos, direktoriaus pavaduotojo pavedimus bei pareigybei neprieštaraujančias funkcijas.
8. Eidamas šeimos gydytojo pareigas atlieka šias funkcijas:
8.1. Darbe vadovaujasi Lietuvos medicinos norma MN 14 „šeimos gydytojas“ (aktualia redakcija) bei kitomis medicinos, higienos ir radiacinės saugos normomis;
8.2. teikti būtinąją medicinos pagalbą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ nustatyta tvarka;
8.3. pagal savo kompetenciją, nurodytą Lietuvos medicinos normoje, ir PSPC licenciją kvalifikuotai tirti, diagnozuoti ir gydyti ligas, būkles bei sveikatos sutrikimus, rekomenduoti profilaktikos priemones ir dalyvauti jas organizuojant bei užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir saugą;
8.4. nepriskirtais jo kompetencijai atvejais siųsti pacientą konsultuotis ir (ar) gydytis pas atitinkamos srities asmens sveikatos priežiūros specialistą;
8.5. bendradarbiauti su asmens sveikatos priežiūros ir kitais specialistais, dalyvaujančiais atliekant tyrimo, diagnostikos ir gydymo veiksmus;
8.6. propaguoti sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones;
8.7. turėti spaudą, kurio numeris suteikiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka;
8.8. pagal kompetenciją vykdyti privalomąsias sveikatos programas;
8.9. laikytis sveikatos priežiūros specialisto profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti;
8.10. tobulinti profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
8.11. laikytis licencijuojamos sveikatos priežiūros specialisto veiklos sąlygų;
8.12. tvarkyti gydytojo praktikos dokumentus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
8.13. paaiškinti asmens sveikatos priežiūros specialisto praktikos aplinkybes Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, teisėsaugos institucijų ir kitų kontroliuojančių institucijų prašymu;
8.14. taikyti Lietuvos Respublikoje tik medicinos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstus, saugius tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus, išskyrus kituose teisės aktuose nustatytas išimtis;
8.15. praktikoje vadovautis diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašais, diagnostikos ir gydymo protokolais bei diagnostikos ir gydymo metodikomis.
8.16. naudoti tik teisės aktų reikalavimus atitinkančias medicinos priemones (prietaisus), išskyrus kituose teisės aktuose nustatytas išimtis; užtikrinti, kad medicinos priemonės (prietaisai) būtų naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis gamintojų su medicinos priemone (prietaisu) pateikiama informacija;
8.17. atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros specialisto praktiką, nustatytas pareigas.
III. TEISĖS
9. Vedėjo teisės:
9.1. Gauti darbui būtiną informaciją apie tiriamus ligonius, savarankiškai pasirinkti diagnostikos metodiką.
9.2. Gauti darbui būtinas darbo priemones.
9.3. Vadovaujant skyriui, savarankiškai pasirinkti vadovavimo metodus ir būdus.
9.4. Medicinos dokumentuose naudoti asmens spaudą, kuriame nurodytas gydytojo vardas, pavardė, spaudo numeris.
9.5. Dalyvauti pasitarimuose, konferencijose ir kituose renginiuose, kur nagrinėjami asmens sveikatos priežiūros klausimai.
9.6. Teikti paraiškas administracijai medicinos įrangai, farmakologinėms priemonėms, naujoms technologijoms įsigyti.
9.7. Naudotis teise kelti profesinę kvalifikaciją dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.
9.8. Teikti pasiūlymus PSPC administracijai pacientų tyrimo, gydymo bei skyriaus darbo sąlygų gerinimo klausimais.
IV. ATSAKOMYBĖ
10. Skyriaus vedėjas atsako už:
10.1. neigiamus skyriaus veiklos rezultatus;
10.2. padarytas klaidas, aplaidumą ar netinkamą šiame Aprašyme ir kituose teisės aktuose bei dokumentuose priskirtų pareigų, pavestų darbų, užduočių, funkcijų vykdymą, jų nevykdymą arba įvykdymą ne nustatytais terminais, bioetikos reikalavimų pažeidimą, įgaliojimų viršijimą;
10.3. saugos darbe, radiacinės saugos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą;
10.4. padarytą žalą dėl savo aplaidumo ar neteisėtų veiksmų, ar neveikimo;
10.5. patikėtos konfidencialios informacijos neteisėtą pagarsinimą ir/ar slaptumo neišsaugojimą, patikėtą asmens duomenų neteisėtą atskleidimą ir/ar panaudojimą savanaudiškais tikslais;
10.6. PSPC padarytą materialinę žalą privalo atlyginti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (Civilinį kodeksą ir Darbo kodeksą).
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-09-29


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Jonavos r. sav. Jonavos m. Žeimių g. 19