Anykščių rajono savivaldybės administracija
Anykščių rajono savivaldybės administracija

Viešosios įstaigos "Sveikatos oazė" direktorius

16 Peržiūrų

Darbo pobūdis:


PATVIRTINTA
Anykščių rajono savivaldybės mero
2023 m. sausio 2 d. potvarkiu Nr.1-MP-1
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „SVEIKATOS OAZĖ“ DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ (toliau – įstaiga) direktoriaus (toliau – direktorius) pareigybė priskiriama viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti, grupei.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą, įgytą baigus socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos, vadybos ir verslo, viešojo administravimo, turizmo ir poilsio krypčių studijas;
(2023-05-24 Nr.1-MP-59 redakcija)
3.2. ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
3.3. būti susipažinusiam ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo organizavimo tvarką, darbo santykius, darbų saugą, verslą ir turizmą, Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimą;
3.4. turėti gerus derybinius, bendravimo, darbo komandoje įgūdžius;
3.5. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
3.6. turėti vadybinių kompetencijų planuojant ir organizuojant pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiką, taip pat organizuojant ir kontroliuojant įstaigos darbą;
3.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. rengia Įstaigos veiklos strategiją, vykdo Įstaigos veiklos planus ir rengia veiklos ataskaitas;
4.2. užtikrina perduoto pagal panaudos sutartį ir Įstaigos įsigyto turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;
4.3. sudaro ir nutraukia su Įstaigos darbuotojais darbo sutartis, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus ir darbuotojų pareigybių sąrašą;
4.4. teikia siūlymus dėl naujų paslaugų ir technologijų įdiegimo, infrastruktūros plėtros, iniciatyvų Įstaigos veiklai gerinti Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui;
4.5. rengia ir teikia Savivaldybės tarybai siūlymus tvirtinti Įstaigos įstatų papildymus ar pakeitimus;
4.6. organizuoja ir vadovauja Įstaigos veiklai ir įgyvendina Įstaigos įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius;
4.7. organizuoja bei užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų, savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Įstaigos įstatų įgyvendinimą;
4.8. tvirtina Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, priešgaisrinės saugos, darbo normas, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus;
4.9. sudaro sandorius, reikalingus Įstaigos veiklai užtikrinti, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose, Įstaigos vardu pasirašo bankinius ir finansinius bei kitus dokumentus;
4.10. kontroliuoja teikiamų paslaugų ir produktų kokybę bei aptarnavimo kultūros gerinimo procesą, kainodaros politiką, formuoja, valdo ir plėtoja paslaugų ir produktų asortimentą;
4.11. teikia pasiūlymus įstaigos valdymo, plaukimo baseino eksploatacijos tobulinimo, taupymo, bendravimo su lankytojais gerinimo ir kitais klausimais;
4.12. organizuoja piliečių skundų, siūlymų ir prašymų nagrinėjimą teisės aktų nustatyta tvarka;
4.13. organizuoja iš valstybės ir savivaldybės biudžetų bei kitų finansavimo šaltinių finansuojamų programų bei projektų parengimą ir vykdymą;
4.14. užtikrina programų vykdymo efektyvumą ir rezultatyvumą;
4.15. atlieka kitas teisės aktuose numatytas ar Įstaigos steigėjo ir jo įgaliotos institucijos jam priskirtas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, siekdamas įgyvendinti Įstaigos strateginius tikslus, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;
4.16. atstovauja Įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Susipažinau:
_____________
_____________


_____________________________

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 11.5 (prieš mokesčius)

Miestas:

Anykščiai

Skelbimas galioja iki:

2023-09-25


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Anykščiai, Ažupiečių g. 2

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .