Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas. Darbo vieta - visa Lietuva. Pareiginės algos koeficientas – nuo 8,9 iki 9,2

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2023 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. V-79


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) ir ši pareigybė priskirta Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių I grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų procesų valdymą, pirkimo procedūrų teisėtumą, organizuoti viešuosius pirkimus, įgyvendinant Užimtumo tarnybos uždavinius ir funkcijas viešųjų pirkimų srityje.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
DARBUOTOJO VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – viešųjų pirkimų organizavimas.

III SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje rengiant viešųjų pirkimų dokumentus, organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, biudžetinių ir viešojo administravimo įstaigų veiklą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;
6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus;
6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti rengti oficialius dokumentus;
6.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal Viešųjų pirkimų įstatymą organizuoja ir atlieka Užimtumo tarnybai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
7.2. pagal poreikį dalyvauja Užimtumo tarnyboje sudarytų viešųjų pirkimų komisijų darbe, atlieka šių komisijų sekretoriaus funkcijas;
7.3. vykdo pirkimų organizatoriaus funkcijas;
7.4. organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją;
7.5. organizuoja ir užtikrina viešuosius pirkimus vykdančių viešųjų pirkimų komisijų veiklai reikalingos su viešuoju pirkimu susijusios medžiagos rengimą ir pateikimą; užtikrina viešųjų pirkimų vykdymo terminų laikymąsi; atlieka su viešaisiais pirkimais susijusius organizacinius darbus;
7.6. rengia viešųjų pirkimų dokumentų projektus, juos derina, teikia viešuosius pirkimus atliekančioms komisijoms ar kitiems Užimtumo tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis pagal kompetenciją;
7.7. pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja pirkimų iniciatorių parengtas pirkimo dokumentų dalis – perkamų prekių, paslaugų ar darbų technines specifikacijas, kvalifikacijos reikalavimų aprašymus ir kitų dokumentų, konsultuoja dėl jų parengimo;
7.8. pagal Skyriaus kompetenciją ir poreikį teikia pasiūlymus pirkimų iniciatoriams dėl numatomų pirkimo objektų techninių charakteristikų, kriterijų – pirkimo objekto vertinimo matų (kainos, kokybės, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, efektyvumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datų, pristatymo laikotarpių arba užbaigimo terminų ir pan.);
7.9. pagal Skyriaus kompetenciją ir poreikį teikia pasiūlymus dėl:
7.9.1. tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijų ir parametrų;
7.9.2. tiekėjų kvalifikaciją apibūdinančių rodiklių;
7.9.3. rengiamų viešųjų pirkimų sutarčių projektų;
7.10. rengia, įformina, derina, nustatyta tvarka teikia organizacijoms, įstaigoms ir institucijoms privalomus viešųjų pirkimų procedūrų dokumentus;
7.11. siekiant užtikrinti informacijos apie viešuosius pirkimus sklaidą ir viešumą, pagal poreikį ir Skyriaus kompetenciją skelbia informaciją viešųjų pirkimų klausimais Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), Užimtumo tarnybos tinklalapyje;
7.12. teikia viešųjų pirkimų dokumentus tiekėjams;
7.13. atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą vykdančiai komisijai;
7.14. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja tiekėjų ir kitų asmenų paklausimus ir skundus viešųjų pirkimų klausimais;
7.15. raštu informuoja dalyvius apie pirkimo procedūrų eigą bei rezultatus;
7.16. rengia prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis, jas derina, organizuoja pasirašymą;
7.17. nustatyta tvarka CVP IS viešina laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus;
7.18. pagal poreikį tvarko Užimtumo tarnybos planuojamų, vykdomų ir įvykdytų viešųjų pirkimų apskaitą: renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie numatomus, atliekamus ir įvykdytus pirkimus, sudarytas pirkimų sutartis bei sutarčių įvykdymo rezultatus;
7.19. vykdo skelbiamos informacijos (išankstinių skelbimų apie numatomus pirkimus, skelbimų apie pirkimus, kvietimų į pirkimo procedūras, skelbimų apie sudarytas pirkimų sutartis ir sutarčių įvykdymo rezultatus, ataskaitų, kitos informacijos apie atliekamus pirkimus) pagal nustatytus privalomuosius reikalavimus, skelbimų standartines formas ir reikalavimus rengimą, įforminimą bei pateikimą ir paskelbimą;
7.20. rengia įsakymų ir kitų oficialių dokumentų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;
7.21. pagal poreikį, susirašinėja su Viešųjų pirkimų tarnyba, tiekėjais, kitomis institucijomis ir organizacijomis viešųjų pirkimų klausimais;
7.22. pagal Skyriaus kompetenciją konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais viešųjų pirkimų komisijų narius, pirkimų organizatorius, darbuotojus, jiems vykdant tarnybines pareigas, ir kitus asmenis;
7.23. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl Užimtumo tarnybos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos keitimo, tobulinimo, atitikimo teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;
7.24. sudaro, tvarko, saugo ir nustatyta tvarka perduoda į Užimtumo tarnybos archyvą dokumentacijos plane priskirtas bylas;
7.25. pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją, jam nesant darbe;
7.26. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus, Kanclerio ar Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:
8.1. savo funkcijų atlikimą laiku ir kokybiškai renkamų, analizuojamų ir pateikiamų duomenų tikslumą;
8.2. Užimtumo tarnybos konfidencialaus pobūdžio informacijos saugojimą;
8.3. darbo, priešgaisrinės saugos ir higienos normų laikymąsi;
8.4. racionalų darbo laiko naudojimą.
9. Darbuotojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Baigdamas savo darbo santykius, privalo perduoti dokumentus bei supažindinti su vykdomais darbais tiesioginį vadovą arba kitą Užimtumo tarnybos direktoriaus paskirtą asmenį.
_______________________

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 8.9 (prieš mokesčius)

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-05-29


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius