Savivaldybės įmonė SUSISIEKIMO PASLAUGOS
Savivaldybės įmonė "SUSISIEKIMO PASLAUGOS"

Viešųjų pirkimų skyrius Viešųjų pirkimų specialistas (DU rėžis 1751-2627 neatskaičius mokesčių)

36 Peržiūros

Darbo pobūdis:


SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO PAREIGINIAI NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Pareigybės pavadinimas: viešųjų pirkimų specialistas.
2. Padalinys: Viešųjų pirkimų skyrius.
3. Tiesioginis vadovas: Viešųjų pirkimų skyriaus vadovas.
4. Pavaldiniai: nėra.
5. Ką pavaduoja: Viešųjų pirkimų skyriaus vadovą, viešųjų pirkimų specialistą.
6. Pagrindinis pareigybės tikslas (paskirtis) – pagal kompetenciją užtikrinti, kad viešieji pirkimai Įmonėje būtų organizuojami ir vykdomi teisės aktų nustatyta tvarka.
7. Darbą reglamentuoja: Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktai (LR viešųjų pirkimų įstatymas, kiti viešuosius pirkimus ir susijusias sritis reglamentuojantys teisės aktai), Įmonės įstatai, Skyriaus nuostatai, šie pareigybės nuostatai, kiti Įmonės vidaus teisės aktai.
II. REIKALAVIMAI
8. Viešųjų pirkimų specialisto pareigas einančiam darbuotojui keliami šie reikalavimai:
8.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
8.2. ne mažesnė kaip 1 metų tiesioginio darbo viešųjų pirkimų srityje patirtis (būtina patirtis tiesiogiai vykdant supaprastintų ir tarptautinių konkursų procedūras perkančiojoje organizacijoje);
8.3. puikus valstybinės kalbos mokėjimas;
8.4. anglų kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B1 lygiu (pageidautina);
8.5. LR ir ES teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti, aktualių teismų praktikos nuostatų viešųjų pirkimų bylose žinojimas;
8.6. geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (teksto redagavimo programos, skaičiuoklės, dokumentų valdymo sistemos, naršyklės ir kt.);
8.7. dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimų išmanymas;
8.8. nepriekaištingos reputacijos reikalavimo atitikimas;
8.9. veiklai reikalingos kompetencijos: profesionalumas, analitinis mąstymas, savarankiškumas, organizuotumas, sklandus minčių dėstymas raštu ir žodžiu, rūpinimasis tvarka ir kokybe.
III. FUNKCIJOS
9. Viešųjų pirkimų specialisto pareigas einantis darbuotojas privalo vykdyti šias funkcijas:
9.1. rengti viešųjų pirkimų dokumentų projektus, atitinkančius LR Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, ir teikti juos tvirtinti viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;
9.2. dalyvauti viešųjų pirkimų komisijų veikloje, vykdyti viešųjų pirkimų komisijos sekretoriaus funkcijas, atstovauti viešųjų pirkimų komisijai santykiuose su tiekėjais;
9.3. nagrinėti tiekėjų pasiūlymus (pašalinimo pagrindus, kvalifikacijos reikalavimų atitiktį, pasiūlymo turinį ir kt.), teikti išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;
9.4. nagrinėti tiekėjų klausimus, prašymus, pretenzijas, rengti atsakymų į juos projektus, užtikrinti teikiamos informacijos teisingumą;
9.5. teisėtai vykdyti ir dokumentuoti viešųjų pirkimų komisijos ir savo vykdomų viešųjų pirkimų procedūras;
9.6. Skyriaus vadovui pavedus derinti ir vizuoti pirkimų paraiškas, patvirtinant paraiškos turinio atitiktį pirkimų planui ir teisės aktų reikalavimams;
9.7. kontroliuoti ir užtikrinti tinkamą paraiškų registravimą ir informacijos apie atliktus mažos vertės pirkimų pateikimą dokumentų valdymo sistemoje ir kitose naudojamose apskaitos priemonėse;
9.8. atlikti Įmonės pirkimų organizatoriaus funkcijas, kai pirkimo atlikimas nėra pavestas kitiems pirkimų organizatoriams;
9.9. vykdyti viešuosius pirkimus iš centrinių perkančiųjų organizacijų, kai jų atlikimas nėra pavestas kitiems pirkimų organizatoriams;
9.10. Skyriaus vadovui pavedus administruoti Įmonės paskyrą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
9.11. Skyriaus vadovui pavedus pagal Įmonės padalinių pateiktą poreikį parengti ir tikslinti viešųjų pirkimų planą, teisingai nustatyti perkamų prekių, paslaugų ar darbų BVPŽ kodus, priskirti teisėtus pirkimų būdus, vykdyti viešųjų pirkimų verčių apskaitą;
9.12. konsultuoti Įmonės darbuotojus viešųjų pirkimų planavimo, verčių skaičiavimo, pirkimo dokumentų rengimo ir kitais viešųjų pirkimų klausimais;
9.13. nagrinėti ir siūlyti pataisymus pirkimus inicijuojančių asmenų pateiktiems techninių specifikacijų, kvalifikacinių reikalavimų, vertinimo kriterijų projektams, užtikrinant atitikimą viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams;
9.14. parengti ir skelbti informacijos apie numatomus vykdyti viešuosius pirkimus suvestinę;
9.15. parengti ir skelbti viešųjų pirkimų skelbimus, teikti nustatytos formos ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai, kontroliuojančioms institucijoms;
9.16. viešinti Įmonės sudarytas viešųjų pirkimų sutartis ir pasiūlymus Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka;
9.17. Skyriaus vadovui pavedus rengti ir teikti informaciją apie pirkimus Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Įmonės valdymo organams, Įmonės interneto svetainę administruojantiems asmenims nustatytu periodiškumu ir formomis;
9.18. tinkamai rengti, tvarkyti ir apskaityti su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus;
9.19. rengti viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
9.20. kontroliuoti ir užtikrinti, kad visi Įmonės viešuosius pirkimus vykdantys asmenys, ekspertai, kiti su viešaisiais pirkimais susiję asmenys būtų pasirašę nešališkumo deklaracijas, konfidencialumo pasižadėjimus, pateikę viešųjų ir privačių interesų deklaracijas teisės aktų nustatyta tvarka;
9.21. dalyvauti kitų darbo grupių, į kurias yra paskiriamas, veikloje;
9.22. vykdyti kitus su viešaisiais pirkimais susijusius organizacinius darbus ir spręsti kitus su viešaisiais pirkimais susijusius klausimus, remiantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, Įmonės įstatais, procedūromis, Įmonės direktoriaus įsakymais bei kitais vidaus teisės aktais, šiais pareigybės nuostatais;
9.23. nuolat kelti profesinę kvalifikaciją viešųjų pirkimų srityje;
9.24. vykdyti vadovo pavedimus ir užduotis, kurios formuluojamos užtikrinant Įmonės ir skyriaus vykdomas funkcijas, taip pat kitus aukščiau neišvardintus darbus, tačiau susijusius su pagrindiniu pareigų tikslu bei aukščiau paminėtomis darbo užduotimis.
10. Be šiuose nuostatuose tiesiogiai išvardytų pareigų, darbuotojas privalo laiku ir tinkamai vykdyti kitas Įmonės vidaus teisės aktuose, darbo teisės normose nustatytas bendrąsias pareigas.

Reikalavimai:

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Darbo sutarties nutraukimo dieną darbuotojas privalo perduoti Įmonei (jos įgaliotiems asmenims) visus darbuotojo turimus užrašus, dokumentus, brėžinius, žinynus, bylas, kompiuterinius duomenis, laikmenas ar kitus dokumentus, jų kopijas ir kitą informaciją, nepriklausomai nuo to, ar juos sukūrė ar sukaupė darbuotojas, ar darbuotojui juos pateikė Įmonė, baigti naudotis visais programinės įrangos produktais, priemonėmis, Įmonės konfidencialia informacija, perduoti darbus ir jo žinioje esančias materialines vertybes.
12. Nuostatai gali būti keičiami ir/ar papildomi Įmonės direktoriaus įsakymu.
13. Su šiais nuostatais ir jų pakeitimais darbuotojai supažindinami pasirašytinai arba dokumentų valdymo sistemos priemonėmis Įmonėje nustatyta tvarka.

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-09-26


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 15

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .