Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Senjorų socialinės globos namai
Senjorų socialinės globos namai

Viešųjų pirkimų specialistas

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SENJORŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖ

1. Viešųjų pirkimų specialistas (toliau – darbuotojas) priskiriamas VšĮ Senjorų socialinės globos namų (toliau – įstaiga) specialisto pareigybės grupei.
2. Pareigybės paskirtis – užtikrinti efektyvų įstaigos išlaidų planavimą, teisingą ir ekonomišką jų naudojimą, taip pat organizuoti įvairių atsargų, paslaugų, darbų, kitų materialinių resursų pirkimą maksimaliai naudingomis įstaigai sąlygomis.
3. Darbuotojas pavaldus Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, studijų kryptis – teisė, ekonomika, verslas ir vadyba;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
4.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus bei dirbti komandoje;
4.4. išmanyti ir mokėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatus, Lietuvos Respublikos teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, įstaigos direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansinių ūkinių operacijų teisėtumą, viešųjų pirkimų organizavimą, vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu;
4.6. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas bei gebėti savarankiškai priimti sprendimus.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia įstaigos prekių, paslaugų ir darbų pirkimų plano ir jo pakeitimų projektus, prižiūri ir koordinuoja įstaigos viešųjų pirkimų plano vykdymą, kad įstaiga laiku įsigytų reikalingų prekių, paslaugų ar darbų;
5.2. registruoja pirkimų iniciatorių pateiktus dokumentus reikalingus pirkimų procedūroms pradėti, siekiant užtikrinti operatyvų viešųjų pirkimų procedūrų organizavimą Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme ir įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo apraše numatytais pirkimo būdais ir priemonėmis;
5.3. organizuoja ir vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus;
5.4. atlieka viešųjų pirkimų verčių apskaitą tam, kad viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus;
5.5. kartu su kitais darbuotojais rengia pirkimo dokumentus (konkurso sąlygų skelbimus, kvietimus, technines specifikacijas, aprašomuosius ir kitus dokumentus bei jų paaiškinimus, patikslinimus, sutarčių projektus);
5.6. tvarko Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) duomenis apie įstaigą kaip perkančiąją organizaciją ir jos vykdomus pirkimus;
5.7. nagrinėja, vertina tiekėjų pasiūlymus ir teikia jiems išvadas dėl jų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams pagal savo kompetenciją;
5.8. rengia viešųjų pirkimų skelbimus, viešųjų pirkimų ataskaitas bei paklausimus ir kitus dokumentus Viešųjų pirkimų tarnybai viešųjų pirkimų klausimais;
5.9. rengia medžiagą įstaigos viešųjų pirkimų komisijos posėdžiams, juos protokoluoja;
5.10. kaupia informaciją apie įvykdytus ir vykdomus įstaigos viešuosius pirkimus, jų metu sudarytas viešojo pirkimo–pardavimo sutartis;
5.11. teikia informaciją, susijusią su viešųjų pirkimų vykdymu įstaigos vadovams, Viešųjų pirkimų tarnybai ir kitiems kompetentingiems asmenims ar institucijoms;
5.12. rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimu;
5.13. nagrinėja arba dalyvauja nagrinėjant pretenzijas, susijusias su vykdomais viešaisiais pirkimais;
5.14. dalyvauja rengiant dokumentus teismams, susijusius su įstaigos vykdomais viešaisiais pirkimais;
5.15. teikia metodinę pagalbą įstaigos skyriams, konsultuoja juos viešųjų pirkimų klausimais;
5.16. rengia viešųjų pirkimų sutarčių projektus ir teikia juos derinti pagal kompetenciją;
5.17. vizuoja gaunamas sąskaitas faktūras;
5.18. sutarties vykdymo eigoje kontroliuoja prekių (paslaugų) tiekėjo (rangovo) sutarties sąlygų laikymąsi;
5.19. siekia, kad būtų taupiai naudojamos viešiesiems pirkimams skiriamos lėšos;
5.20. pastoviai ieško kontaktų su įvairiomis įmonėmis, organizacijomis, privačiomis įmonėmis, kaupdamas informaciją apie jų produkciją, paslaugas, siūlomas naujoves ir informuoja apie tai atsakingus darbuotojus;
5.21. dalyvauja ruošiant kitus įstaigai naudingus sandorius (nuomos, panaudos ir kitus) bei pateikia įstaigos vadovybei pasiūlymus dėl jų pakeitimo ir atnaujinimo;
5.22. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ataskaitas, ataskaitas apie sudarytas ir įvykdytas sutartis, metines viešųjų pirkimų ir kitas ataskaitas;
5.23. pagal kompetenciją nagrinėja tiekėjų prašymus, atsako raštu ir/ar žodžiu į tiekėjų, įstaigų klausimus, užtikrina atsakymų parengimą nustatytais terminais;
5.24. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka tvarko viešųjų pirkimų dokumentus bei nustatyta tvarka perduoda šiuos dokumentus tolesniam saugojimui;
5.25. direktoriaus pavedimu vykdo kitas nenuolatines funkcijas, susijusias su įstaigos veikla.

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-03-27


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 323