Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ
Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

Viešųjų pirkimų specialistas

35 Peržiūros

Darbo pobūdis:


KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI


Viešųjų pirkimų specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje.

Viešųjų pirkimų specialistas turi:

6.1. išmanyti ir gebėti taikyti praktikojeLietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos sistemos veiklą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, viešąjį administravimą, viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą;
6.2. gebėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti,analizuoti, rengti išvadas ir pasiūlymus;
6.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, išmanyti teisės aktų, procesinių, kitokių dokumentų rengimo reikalavimus;
6.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir puikiai gebėti naudotis informacinėmis paieškos sistemomis.
III SKYRIUS
PAGRINDINĖS FUNKCIJOS


Viešųjų pirkimų specialistas vykdo šias funkcijas:

7.1. vykdo viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų stebėseną ir inicijuoja atitinkamus vidaus dokumentų, įsakymų pakeitimus;
7.2. rengia vidaus dokumentų, įsakymų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų vykdymą, projektus;
7.3. registruoja ir saugo pirkimų iniciatorių teikiamas paraiškas;
7.4. rengia metinio prekių, paslaugų ir darbų pirkimų plano bei jo pakeitimų projektus;
7.5. Teisės aktų nustatytais terminais Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbia planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę bei atlieka jos patikslinimus;
7.6. kontroliuoja metinio prekių, paslaugų ir darbų pirkimų plano vykdymą;
7.7. registruoja pirkimų vykdytojų atliktus viešuosius pirkimus ir saugo atliktų viešųjų pirkimų dokumentus;
7.8. rengia viešųjų pirkimų sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo projektus;
7.9. Viešųjų pirkimų tarnybai jos nustatyta tvarka teikia per kalendorinius metus sudarytų pirkimo sutarčių, atlikus mažos vertės pirkimus, ataskaitą;
7.10. registruoja konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo deklaracijas bei viešųjų pirkimų vykdytojų bei ekspertų nusišalinimo ir nušalinimo atvejus;
7.11. administruoja CVP IS (suteikia bei panaikina prisijungimus vartotojams ir kt.);
7.12. teikia metodinę pagalbą viešųjų pirkimų vykdytojams bei kitiems ligoninės darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais;
7.13. teikia informaciją apie ligoninės viešuosius pirkimus kompetentingoms institucijoms;
7.14. atlieka kitas funkcijas, užtikrinančias, kad ligoninės viešieji pirkimai būtų vykdomi laikantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų bei ligoninės viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių nuostatų.
IV SKYRIUS
TEISĖS IR PAREIGOS

Viešųjų pirkimų specialistas turi teisę:8.1. iš visų ligoninės struktūrinių padalinių gauti informaciją ir dokumentus, būtinus šios pareigybės funkcijoms vykdyti;
8.2. atstovauti ligoninės interesus kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose šios pareigybės kompetencijos ribose;
8.3. siūlyti teisiškai pagrįstus ir teisingus sprendimo būdus;
8.4. informuoti tiesioginį vadovą apie iškilusias problemas, kurių sprendimui nepakanka jo kompetencijos;
8.5. reikalauti tinkamų darbo sąlygų;
8.6. kelti kvalifikaciją;
8.7. atsisakyti vykdyti neteisėtas užduotis ir pavedimus;
8.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

Viešųjų pirkimų specialistas privalo:

9.1. vadovautis galiojančiais teisės aktais, ligoninės įstatais, darbo tvarkos taisyklėmis, elgesio kodeksu bei šiais pareiginiais nuostatais;
9.2. raštu įsipareigoti saugoti ir neatskleisti asmens duomenų ir kitą konfidencialią informaciją;
9.3. laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus;
9.4. saugoti savo ir kitų darbuotojų sveikatą, mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbe norminių aktų reikalavimus;
9.5. nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą;
9.6. vykdyti teisėtus tiesioginio vadovo arba ligoninės direktoriaus nurodymus.

V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

Viešųjų pirkimų specialistas už savo pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, dokumentų, reikalingų funkcijoms vykdyti, praradimą, konfidencialios informacijos atskleidimą, žalą padarytą ligoninei tyčia ar dėl aplaidaus darbo pareigų atlikimo atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 57.0 (prieš mokesčius)

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-09-25


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Parko g. 21

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .