Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė
Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė

Viešųjų pirkimų specialistas

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

I SKYRIUS. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šie pareiginiai nuostatai reglamentuoja Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės toliau vadinamos „Įstaiga“, viešųjų pirkimų specialisto darbuotojo funkcijas, teises ir pareigas.
2. Viešųjų pirkimų specialisto veikla apima viešųjų pirkimų planavimą, koordinavimą ir organizavimą.
3. Viešųjų pirkimų specialistas tiesiogiai pavaldus Ūkio skyriaus vedėjui.
4. Pavaldžių darbuotojų neturi.

II SKYRIUS. SPECIALŪS REIKALAVIMAI

5. Viešųjų pirkimų specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių, sveikatos mokslų studijų srities išsilavinimą;
5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus; sutarčių teisę; išmanyti raštvedybos ir dokumentų rengimo taisykles;
5.3. gebėti rengti Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės dokumentų projektus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, išmanyti viešųjų pirkimų procedūras;
5.4. mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu;
5.5. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
5.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, turėti derybinių įgūdžių.

III SKYRIUS. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO FUNKCIJOS

6. Viešųjų pirkimų specialistas vykdo šias funkcijas:
6.1 surenka iš atsakingų asmenų informaciją apie planuojamus viešuosius pirkimus ir rengia bei įstaigos vadovui teikia tvirtinti einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą ir, esant poreikiui, nustatyta tvarka vykdo pirkimų plano tikslinimo procedūras, pagal pirkimų planą rengia numatomų vykdyti pirkimų suvestinę bei paskelbia įstatymų nustatyta tvarka;
6.2 teisės aktų nustatyta tvarka skaičiuoja Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninėje vykdomų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vertes bei sutarčių išperkamumą;
6.3 konsultuoja pirkimų vykdytojus ir kitus padalinių specialistus, rengiančius pirkimo dokumentus; padeda rengti pirkimų, kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka privalo vykdyti viešųjų pirkimų komisija, dokumentus – pirkimo objekto aprašymą, sutartį arba sutarties sąlygas, sutarties įvykdymo terminus, techninę specifikaciją, specialiuosius kvalifikacijos reikalavimus ir kt.;
6.4 dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų, kurių nariu yra paskirtas, darbe;
6.5. vykdo pirkimo organizatoriaus funkcijas, atlieka tiekėjų pasiūlymų vertinimą ir palyginimą, nagrinėja tiekėjų pateiktas pretenzijas ir kartu su viešųjų pirkimo komisijos nariais priima sprendimus;
6.6. pagal kompetenciją nagrinėja tiekėjų prašymus, atsako raštu ir/ar žodžiu į tiekėjų, įstaigų klausimus, užtikrina atsakymų parengimą nustatytais terminais;
6.7. administruoja ligoninės elektroninių viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir elektroninėmis priemonėmis atliekamus pirkimus, kuriuos vykdo pirkimo vykdytojas. Atsako už duomenų pateikiamų centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai (CVP IS) aktualumą ir teisingumą, administruoja Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės darbuotojams CVP IS suteiktas teises ir įgaliojimus;
6.8. administruoja Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės paskyrą Centrinės perkančiosios organizacijos informacinėje sistemoje (CPO IS), administruoja ligoninės darbuotojams CPO IS suteiktas teises ir įgaliojimus;
6.9. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus - ir kitoms institucijoms) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų skelbimus, procedūrų ataskaitas, ataskaitas apie sudarytas ir įvykdytas ar nutrauktas sutartis, metines viešųjų pirkimų ataskaitas;
6.10. nustatyta tvarka CVP IS viešina laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, teikia informaciją apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus;
6.11. siekiant užtikrinti Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninės vidaus dokumentų susijusių su pirkimais atitikimą teisės aktų reikalavimams, atlieka nuolatinę teisės aktų reglamentuojančių pirkimus, stebėseną ir teikia pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu ligoninėje keitimo, pildymo, tobulinimo; rengia bei derina jų projektus;
6.12. teikia su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją viešuosius pirkimus kontroliuojančioms ir priežiūrą vykdančioms institucijoms, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų teisės aktų norminių aktų reikalavimais;
6.13. registruoja visus per kalendorinius metus ligoninėje atliktus mažos vertės pirkimus Supaprastintų viešųjų pirkimų registracijos žurnale, tvarko vykdomų pirkimų dokumentų registrą;
6.14. registruoja iš Centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją (CPO) ligoninėje per kalendorinius metus atliktus pirkimus Supaprastintų viešųjų pirkimų registracijos žurnale, tvarko ligoninės vykdomų pirkimų iš/per CPO, dokumentus;
6.15. veda viešuosius pirkimus vykdančių asmenų konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų registrą;
6.17. teikia pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų srities tobulinimo, rengia teisės aktų projektus ir vykdo viešuosius pirkimus vadovaujantis įstaigos nustatyta tvarka;
6.17. pagal vykdomas funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka saugo dokumentus iki jų perdavimo toliau saugoti į įstaigos archyvą;
6.18. vykdo kitus teisėtus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus savo kompetencijos klausimais.

IV SKYRIUS. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO TEISĖS

7. Viešųjų pirkimų specialistas turi teisę:
7.1. gauti informacija, būtiną savo funkcijoms atlikti;
7.2. teikti pasiūlymus darbdaviui dėl viešųjų pirkimų planavimo, koordinavimo bei organizavimo;
7.3 turėti tinkamas darbo sąlygas bei reikalingas darbui įrangą ir priemones;
7.4 kelti profesinę kvalifikaciją.

V SKYRIUS. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO ATSAKOMYBĖ

8. Viešųjų pirkimų specialistas atsako už:
8.1 funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku;
8.2 ligoninės konfidencialaus pobūdžio informacijos saugojimą;
8.3 racionalų darbo laiko naudojimą;
8.4 suteiktą naudojimui ligoninės turtą ir priemones;
8.5 Viešųjų pirkimų specialistas už padarytas profesines ir etikos klaidas, aplaidumą ar netinkamai atliktas pareigas atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

VI SKYRIUS. BAIGIAMIEJI NUOSTATAI

9. Su šiais nuostatais viešųjų pirkimų specialistas supažindinamas darbo vietoje bei patvirtina parašu, jog su jais susipažino.
10. Šiuos pareiginius nuostatus, jų papildymus, pakeitimus tvirtina įstaigos vadovas.
11. Darbuotojas pasirašytinai supažindinamas su pareiginių nuostatų papildymais ir pakeitimais.

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-12-01


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Klaipėdos r. sav. Gargždų m. Tilto g. 2