Viešojo valdymo agentūra
Viešojo valdymo agentūra

Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

21 Peržiūra

Darbo pobūdis:

Pareigybės aprašymasVILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS


VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:


3.1. sprendimų įgyvendinimas.


4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):


4.1. administracinių paslaugų teikimas;


4.2. viešieji pirkimai.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:


5.1. komunalinis ūkis ir energetika.


6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:


6.1. asmenų paklausimų, prašymų bei skundų nagrinėjimas;


6.2. viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas.
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
7. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.


8. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.


9. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.


10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.


11. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.


12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.


13. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.


14. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.


15. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.


16. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.


17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


18. Koordinuoja Savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo, šilumos energijos gamybos ir tiekimo objektų investicijų, eksploatavimo, renovacijos klausimus. Sprendžia naudotojų atsijungimo nuo centralizuoto šilumos ir karšto vandens sistemų tiekimo klausimus.


19. Koordinuoja su asbesto turinčių gaminių kiekių apskaičiavimo tvarka susijusius klausimus. Administruoja geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, kitų komunalinių paslaugų teikimą..


20. Administruoja infrastruktūros ir socialinės–ekonominės veiklos planavimą, dalyvauja Savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų, susijusių su Skyriaus veiklos sritimi, rengime.


21. Sprendžia su elektros energijos, apšvietimo, dujų, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginių, viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų eksploatavimu, remontu, renovacija, vystymu ir kainodara susijusius klausimus.


22. Teisės aktų nustatyta tvarka pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus.


23. Be atskiro įgaliojimo vykdo Skyriaus vedėjo pareigines funkcijas, vedėjui negalint eiti pareigų iki 5 darbo dienų (komandiruotės, atostogų laikotarpiu)..
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:


24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;


24.2. studijų kryptis – energijos inžinerija (arba);


24.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);


24.4. studijų kryptis – ekonomika;


arba:


24.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.6. darbo patirties sritis – energetikos srityje;

24.7. darbo patirtis srityje – 1 metai;


arba:


24.8. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.9. darbo patirties sritis – infrastruktūros plėtros srities patirtis;

24.10. darbo patirtis srityje – 1 metai;
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
25. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


25.1. komunikacija - 3 lygis;


25.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


25.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


25.4. organizuotumas - 3 lygis;


25.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.


26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


26.1. informacijos valdymas - 3 lygis.


27. Profesinė kompetencija:


27.1. viešųjų pirkimų išmanymas - 3 lygis.

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 9.0 (prieš mokesčius)

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-06-09


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilnius, Šventaragio g. 2

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .