svg
7
svgĮsiminti

Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Ukmergės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

svg
7

Darbo pobūdis:

Pareigybės aprašymasUŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS


VILNIAUS KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO


UKMERGĖS SKYRIAUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:


3.1. viešųjų paslaugų teikimo administravimas.


4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):


4.1. administracinių paslaugų teikimas.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:


5.1. Darbo rinkos paslaugų teikimas ir užimtumo rėmimo ir kitų priemonių taikymas darbo ieškantiems asmenims.


6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:


6.1. Asmenų informavimas ir konsultavimas Užimtumo tarnybos kompetencijos klausimais.
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.


8. Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusios informacijos apdorojimą.


9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.


10. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.


11. Rengia ir teikia informaciją su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


12. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešųjų paslaugų teikimo administravimu susijusiais klausimais.


13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo rengimą.


14. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.


15. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.


16. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


17. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.


18. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.


19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


20. Teikia darbo rinkos paslaugas darbo ieškantiems asmenims „atvejo vadybos“ principu vadovaudamasis darbo rinkos paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais.


21. Bendradarbiauja su socialiniais partneriais dėl pagalbos darbo ieškantiems asmenims ir teikia lydimąją pagalbą darbo ieškantiems asmenims.


22. Stebi darbo ieškančio asmens susidomėjimą veikla, savijautą, naujų socialinės bei darbinės veiklos įgūdžių atsiradimą ir jau turimų išsaugojimą bei numato jų panaudojimo galimybes.


23. Motyvuoja, siekiant nusistatyti prioritetus grįžti į darbo rinką ar dalyvauti joje, taiko motyvavimo stiprinimo ir palaikymo priemones.


24. Vertina savo suteiktų darbo  rinkos paslaugų darbo ieškantiems asmenims veiksmingumą, nustato papildomų paslaugų poreikį, prireikus organizuoja papildomų paslaugų įgyvendinimą.


25. Pavaduoja kitą Ukmergės skyriaus darbuotoją, jam nesant darbe.
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:


26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;


26.2. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);


26.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);


26.4. studijų kryptis – psichologija (arba);


26.5. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);


arba:


26.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.7. darbo patirties sritis – klientų/asmenų aptarnavimo srityje;

26.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
27. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


27.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


27.2. organizuotumas - 3 lygis;


27.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


27.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;


27.5. komunikacija - 4 lygis.


28. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


28.1. informacijos valdymas - 3 lygis;


28.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis;


28.3. konfliktų valdymas - 3 lygis.
Susipažinau


________________________


(Parašas)


________________________


(Vardas ir pavardė)


________________________


(Data)

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
VILNIAUS KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO
UKMERGĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 7.1 (prieš mokesčius)


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2