Dalintis
767
Įsiminti skelbimąSiųsti CV

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Kiti įmonės darbo pasiūlymai (21)

Darbo pobūdis:VILNIAUS KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO

VILNIAUS MIESTO 3-OJO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS

PAREIGYBĖ1. Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Vilniaus miesto 3-ojo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) ir ši pareigybė priskirta Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių I grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Vilniaus klientų aptarnavimo departamento (toliau – Departamentas) Vilniaus miesto 3-ojo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir įgyvendinti aktyvios darbo rinkos politikos priemones, profesinės reabilitacijos programas, valstybės pagalbos teikimą Departamento aptarnaujamoje teritorijoje veikiančiose socialinėse įmonėse dirbantiems asmenims, subsidijų už karo prievolininkus mokėjimo administravimą, iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų finansuojamų projektų veiklas (toliau – Priemonės), užtikrinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo ir kitų užimtumą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą, užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.II SKYRIUS

DARBUOTOJO VEIKLOS SRITIS5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo specialiosios veiklos srities – užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas – funkcijas.III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM darbuotojui6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;

6.2. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;

6.3. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;

6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;

6.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. įgyvendina Skyriaus vedėjo tarnybiniu pavedimu pavestas Priemones:

7.1.1. patikrina atrinktų aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių dalyvių tinkamumą;

7.1.2. rengia aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimo sutartis ir kitus dokumentus bei rengia, derina ir teikia pasirašymui jų pakeitimus, nutraukimus;

7.1.3. patikrina darbdavių pateiktus pasiūlymus, prašymus bei kitus dokumentus aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimui, teikia pasirašymui paslaugų perdavimo – priėmimo aktus, vykdo priimtų dokumentų stebėseną;

7.1.4. registruoja aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimo išlaidas pagrindžiančius ir mokėjimą įrodančius dokumentus, suveda duomenis į Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą;

7.1.5. informuoja asmenis apie Departamento direktoriaus sprendimus dėl aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių įgyvendinimo;

7.1.6. konsultuoja Priemonėse dalyvaujančius darbo ieškančius asmenis, darbdavius ir kitus darbo rinkos partnerius savo kompetencijos klausimais;

7.2. teikia informaciją Skyriaus darbuotojams Priemonių įgyvendinimo klausimais;

7.3. laiku ir teisingai pildo, redaguoja duomenis jo kompetencijai priskirtais klausimais Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje bei atsako už suvestų duomenų tikslumą ir atitikimą galiojančioms sutartims ir kitiems dokumentams;

7.4. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Priemonių įgyvendinimo, efektyvumo, darbo organizavimo tobulinimo;

7.5. rengia, saugo ir teisės aktuose nustatyta tvarka perduoda į Užimtumo tarnybos archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;

7.6. nustatyta tvarka atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo veiklą;

7.7. pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, jam nesant darbe;

7.8. Skyriaus vedėjo pavedimu, formuoja Skyriaus priskaitymo ir išmokėjimo žiniaraščius;

7.9. atlieka skaičiavimus pagal vykdomuosius raštus, suveda duomenis į sistemą bei teikia informaciją suinteresuotoms šalims apie išskaitytas sumas;

7.10. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus, Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:

8.1. savo darbo funkcijų atlikimą laiku ir kokybiškai renkamų, analizuojamų ir pateikiamų duomenų tikslumą;

8.2. Užimtumo tarnybos konfidencialaus pobūdžio informacijos saugojimą;

8.3. darbo, priešgaisrinės saugos ir higienos normų laikymąsi;

8.4. racionalų darbo laiko naudojimą.

9. Darbuotojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Baigdamas savo darbo teisinius santykius Užimtumo tarnyboje, privalo perduoti visus turimus dokumentus bei supažindinti su vykdomais darbais tiesioginį vadovą arba kitą Užimtumo tarnybos direktoriaus paskirtą asmenį.

________________________

Siūlomas atlyginimas:Pareiginės algos koeficientas: 5.2 (prieš mokesčius, bruto)
Skelbimas paskelbtas:2020.05.13
Skelbimas galioja iki:2020.05.28
Telefonas:(8-5) 236 0770
El. paštas:
Adresas:Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Kandidatuoju į pareigas:

Vilniaus miesto 3-ojo skyriaus vyriausiasis specialistas

Dėmesio: kandidatavimas į šias pareigas toliau vyks Valstybės Tarnybos Departamento tinklalapyje. Atidžiai sekite tolesnius nurodymus. Sėkmės!
Tęsti kandidatavimą VTD tinklalapyje