Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Vilniaus skyrius Transporto specialistas

2 Peržiūros

Darbo pobūdis:


TURTO VALDYMO VALDYBOS VILNIAUS SKYRIAUS TRANSPORTO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Turto valdymo valdybos (toliau – valdyba) Vilniaus skyriaus (toliau – skyrius) transporto specialistas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).
2. Pareigybės lygis – A2.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. būti gerai susipažinęs su Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybinę bei skyriaus veiklą, išmanyti transporto priemonių ir specialiosios inžinerinės technikos sandarą, veikimo būdus ir priežiūros reikalavimus;
3.3. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti dirbti su teksto redagavimo, skaičiuoklės, interneto naršymo bei duomenų paieškos kompiuterinėmis programomis;
3.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą;
3.5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones (be sąlygos vairuoti tik transporto priemones su automatine pavarų dėže) ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairavimo stažą;
3.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. veda transporto priemonių apskaitą, kontroliuoja naudojamų medžiagų ir prekių kitimą ir likučius finansų apskaitos sistemoje IFAS, vertina transporto priemonių poreikį bei teikia siūlymus dėl jų kokybės ir kiekybės; rengia įsakymų ir kitų teisės aktų projektus dėl transporto priemonių naudojimo ir pirkimo;
4.2. planuoja Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus pasienio rinktinės transporto priemonių poreikius kasdieniam naudojimui, vykdo transporto priemonių naudojimo telemetrinę kontrolę;
4.3. skaičiuoja transporto priemonių panaudojimo išlaidas, planuoja eksploatacijai reikalingų lėšų poreikį, nustato transporto priemonių saugojimo ir parkavimo vietas, teikia ataskaitas apie transporto priemonių panaudojimą;
4.4. esant poreikiui išduoda kelionės lapus, veda jų apskaitą, kontroliuoja pildymo tvarką, sutikrina kuro sąnaudas bei likučius;
4.5. dalyvauja tikrinant įvykdytus transporto priemonių aptarnavimo bei remonto darbus, teikia siūlymus dėl transporto priemonių draudimo, valstybinio registravimo;
4.6. pagal kompetenciją rengia viešųjų pirkimų specifikacijas, sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių vykdymą, organizuoja pripažinto nereikalingu arbo netinkamu (negalimu) naudoti turto (išskyrus nekilnojamąjį turtą) viešuosius aukcionus;
4.7. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
4.8. vykdo su Specialiąja tranzito schema susijusias funkcijas;
4.9. siekdamas užtikrinti tinkamą funkcijų vykdymą, naudojasi dokumentų valdymo sistema „Kontora“, duomenų bazėmis, vairuoja tarnybinę transporto priemonę;
4.10. pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, vykdančius analogiškas (panašias) funkcijas, jiems laikinai negalint eiti pareigų;
4.11. vykdo kitus valdybos ir skyriaus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su valdybos ir skyriaus veiklos tikslų įgyvendinimu.
IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS
5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
_____________________________________Kontaktai pasiteirauti: Lina Šinkevičienė, VSAT prie LR VRM Personalo valdybos Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė; el. pašto adresas: [email protected], tel.: 8 707 42014.

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 7.5 (prieš mokesčius)

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-03-28


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 2