Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras
Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras

Vyresnysis buhalteris (darbo užmokestis)

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų
centro direktoriaus 2021 m. spalio 21 d.
įsakymu Nr. SK (77) – 64 (1.3)


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO VYRESNIOJO BUHALTERIO (15) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro (toliau – Centras) vyresnysis buhalteris - specialistų grupės darbuotojas.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – vykdyti Centro ir Šiaulių rajono ugdymo įstaigų (toliau – Įstaigos) buhalterinę apskaitą, užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, garantuoti buhalterinių įrašų teisingumą, finansinės atskaitomybės pateikimą laiku.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. turėti buhalterinio darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;
4.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, Įstaigų veiklą, savivaldybių darbą, dokumentų rengimą, įforminimą ir apskaitą;
4.4. gebėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršykle ir elektroniniu paštu;
buhalterinės apskaitos programa „BiudžetasVS“, viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema VSAKIS;
4.5. išmanyti dokumentų rengimo kanceliarinę kalbą;
4.6. gebėti savarankiškai planuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
4.7. žinoti visuotinai priimtų etikos, elgesio ir moralės normų reikalavimus ir gebėti juos taikyti.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. vadovaujantis VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko priskirtų programų apskaitą Įstaigoms;
5.2. Šiaulių rajono ugdymo įstaigų darbuotojams skaičiuoja darbo užmokestį ir kitus priskaitymus, susijusius su darbo užmokesčiu. Įstaigų skaičių Centro vyriausiasis buhalteris gali keisti pagal būtinumą;
5.3. tikrina Įstaigų darbo laiko apskaitos žiniaraščių užpildymo teisingumą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais;
5.4. kas mėnesį sudaro SODRAI formas SAM visiems švietimo įstaigų bei Centro darbuotojams. Centro, Įstaigų vadovams įgaliojus ar nesant darbuotojo, skaičiuojančio kitos Įstaigos darbo užmokestį, VSDVF teikia ir pasirašo elektroniniu parašu formas 1a-SD, 2a-SD, 9-SD, 12-SD;
5.5. darbuotojui paprašius, per 10 darbo dienų išrašo pažymas apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir atiduoda tik asmeniškai darbuotojui;
5.6. atlieka išskaitymus pagal vykdomuosius raštus, pagal darbuotojų prašymus už maitinimąsi įstaigoje;
5.7. pildo darbo apmokėjimo statistinę ataskaitą DA-01 (ketvirtinė), darbo užmokesčio struktūros statistinę ataskaitą DUS-01 (kas 4 metai);
5.8. formuoja darbo užmokesčio pervedimo į darbuotojų asmenines sąskaitas sąrašus;
5.9. pateikia Centro ir Įstaigų darbuotojams atsiskaitymo lapelius el. priemonėmis;
5.10. pildo pajamų mokesčio deklaracijas nuo A klasės pajamų, nuo B klasės pajamų, gautos paramos ir labdaros per metus ir pateikia VMI;
5.11. skaičiuoja asmenų, gaunančių pajamas iš sporto, atlikėjo veiklos bei pagal autorines sutartis dirbančių žmonių priskaitymus ir atskaitymus, ruošia duomenis pavedimams, teikia VSDFV informaciją nustatytais terminais;
5.12. skaičiuoja dalinę kompensaciją už kelionę į darbą;
5.13. reikalauja, kad būtų pateikti visi su ūkine operacija susiję dokumentai, kad jie būtų tinkamai sutvarkyti, kad būtų užtikrintas visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimas į apskaitą;
5.14. vykdo einamąją finansų kontrolę, pagal pareigybės apraše nurodytas funkcijas;
5.15. rengia bei teikia derinti ir pasirašyti dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ savo veiklos srities dokumentus ar jų projektus;
5.16. tvarko pagal Centro dokumentacijos planą savo veiklos srities archyvines bylas ir iki einamųjų metų balandžio 1 d., praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo, perduoda atsakingam darbuotojui
5.17. vykdo kitus teisėtus nenuolatinio pobūdžio Centro direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
6. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
.

___________________________________


Susipažinau

(darbuotojo pareigos)
________________________
(parašas)
________________________
(vardas, pavardė )
________________________
(data)


Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 8.0 (prieš mokesčius)

Miestas:

Kuršėnai

Skelbimas galioja iki:

2023-09-19


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Gedimino g. 4A, Kuršėnai, Šiaulių rajonas