Dalintis
413
Įsiminti skelbimąSiųsti CV

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras

Kiti įmonės darbo pasiūlymai (3)

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų

centro direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d.

įsakymu Nr. SK (77) – 20 (1.3)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO VYRESNIOJO BUHALTERIO (14) PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro (toliau – Centras) vyresnysis buhalteris - specialistų grupės darbuotojas.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – vykdyti Centro ir Šiaulių rajono ugdymo įstaigų (toliau – Įstaigos) buhalterinę apskaitą, užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, garantuoti buhalterinių įrašų teisingumą, finansinės atskaitomybės pateikimą laiku.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti buhalterinio darbo patirtį viešojo sektoriaus subjekto finansų ir buhalterinės apskaitos srityse;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, viešuosius pirkimus, biudžeto formavimą, biudžetinių įstaigų turto valdymą, savivaldybių darbą;

4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, buhalterinės apskaitos programa „BiudžetasVS“, viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema VSAKIS;

4.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

4.6. žinoti tarnybinės etikos reikalavimus ir gebėti juos taikyti.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. vadovaujantis VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko priskirtų programų apskaitą mokymo įstaigoms;

5.2. buhalterinės apskaitos programoje „BiudžetasVS“ rengia ir teikia mokėjimo paraiškas savivaldybės iždui pagal finansavimo šaltinius, registruoja pinigų srautų apskaitą, sudaro apskaitos registrus – apyvartos žiniaraščius, surašo korespondencijas, internetinėje bankininkystėje suformuoja iš buhalterinėje programoje sukurtų mokėtinų sumų mokėjimo pavedimus bankui dėl lėšų pervedimo;

5.3. buhalterinės apskaitos programoje „BiudžetasVS“ registruoja sąskaitas-faktūras, fiksuoja ūkines operacijas ir ūkinius įvykius apskaitos registruose - apyvartos žiniaraščiuose, išrašo ir registruoja sąskaitas faktūras įstaigoms už transporto paslaugas, komunalines paslaugas, bei kitas parduodamas įstaigos paslaugas ar prekes;

5.4. tvarko lėšų, iš visų finansavimo šaltinių, bankinių dokumentų apskaitą, sutikrina sąskaitų likučius su bankų išrašais;

5.5. pildo ir pateikia finansų skyriui ketvirtines ir metines finansinės atskaitomybės ataskaitas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus (VSAFAS), bei pateikia duomenis, pagal finansų ministerijos nustatytus grafikus, į VSAKIS;

5.6. skaičiuoja faktines lėšų pagal finansavimo šaltinius išlaidas pagal patvirtintas išlaidų sąmatas kiekvienai Įstaigai;

5.7. sudaro Įstaigų surenkamų įstaigos pajamų sąmatas, tvarko jų apskaitą, sudaro finansines ataskaitas ir pateikia jas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui;

5.8. vadovaujantis VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko nemokamo maitinimo ugdymo įstaigose apskaitą, teikia ataskaitas;

5.9. analizuoja lėšų, iš visų finansavimo šaltinių, sąmatų vykdymą ir teikia pasiūlymus dėl biudžeto vykdymo;

5.10. metų pabaigoje pateikia informaciją apie faktišką išlaidų įvykdymą planuojant ateinančių metų lėšas;

5.11. tikrina Įstaigų pateikiamas visas avansines apyskaitas, skaičiuoja komandiruočių išlaidas;

5.12. reikalauja, kad būtų pateikti visi su ūkine operacija susiję dokumentai, kad jie būtų tinkamai sutvarkyti, kad būtų užtikrintas visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimas į apskaitą, vertina išlaidų pagrįstumą;

5.13. tvarko atsiskaitymus su debitoriais ir kreditoriais iš įvairių finansavimo šaltinių: savivaldybės biudžeto, mokymo lėšų, surenkamų įstaigos pajamų, ataskaitas pateikia savivaldybės finansų skyriui;

5.14. atlieka einamąją finansų kontrolę, pagal pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;

5.15. vieną kartą (jei reikia ir daugiau) metuose ruošia suderinimo aktus su aptarnaujančiomis įstaigomis už gautas prekes ar suteiktas paslaugas;

5.16. rengia ir pateikia derinti ar pasirašyti dokumentų valdymo sistemoje (DVS) @vilys Centro direktoriaus įsakymų projektus, siunčiamų raštų bei atsakymų į gautus raštus projektus savo kompetencijos klausimais;

5.17. apskaičiuoja ir pateikia VMI deklaracijas apie mokamas fiziniams asmenims B klasės pajamas, nesusijusias su darbo santykiais iš visų finansavimo šaltinių;

5.18. sutvarko pagal Centro dokumentacijos planą savo darbo srities archyvines bylas ir iki einamųjų metų balandžio 1 d. praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo perduoda atsakingam darbuotojui;

5.19. vykdo kitus su Centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

6. Šias pareigas vykdantis darbuotojas už savo funkcijų nevykdymą ar netinkamą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

.___________________________________

Susipažinau(darbuotojo pareigos)

________________________

(parašas)

________________________

(vardas, pavardė )

________________________

(data)

Skelbimas paskelbtas:2019.09.03
Skelbimas galioja iki:2019.09.18
Telefonas:8 41 399415
El. paštas:
Adresas:Šiaulių m. sav. Šiaulių m. V. Montvilos g. 4

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau
Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras
Kandidatuoju į pareigas:

Vyresnysis buhalteris

Dėmesio: kandidatavimas į šias pareigas toliau vyks Valstybės Tarnybos Departamento tinklalapyje. Atidžiai sekite tolesnius nurodymus. Sėkmės!
Tęsti kandidatavimą VTD tinklalapyje