Mažeikių r. Tirkšlių darželis Giliukas
Mažeikių r. Tirkšlių darželis "Giliukas"

Vyriausiasis buhalteris

6 Peržiūros

Darbo pobūdis:


1. Vyr. buhalteris yra specialistas
2. Pareigybės lygis –A2
3. Pareigybės paskirtis (jei yra) – tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus.
4. Pareigybės pavaldumas (jei yra) – tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Darželio direktoriui, o buhalterinės apskaitos organizavimo ir atskaitomybės sudarymo, kontrolės vykdymo tvarkos bei metodikos klausimais - finansuojančios įstaigos atsakingiems darbuotojams.
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija bei ne mažesnį nei 1 metų finansininko buhalterio (finansininko ekonomisto) darbo stažą.
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. Vyr. buhalteris turi žinoti (išmanyti) ir vadovautis:
6.1.1. viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;
6.1.2. kitais teisės aktais reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą;
6.1.3. Darželio vadovo įsakymu patvirtinta apskaitos politika;
6.1.4. šiuo pareigybės aprašymu;
6.1.5. įstaigoje naudojamą duomenų apskaitos programą;
6.2. Vyr. buhalteris:
6.2.1. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
6.2.2. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus biudžetinės įstaigos vadovui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;
6.2.3. teikia biudžetinės įstaigos vadovui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
6.2.4. vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę vadovaujantis patvirtintose finansų kontrolės taisyklėse numatytomis procedūromis;
6.2.5.rengia Darželio finansinę atskaitomybę ir, vadovui pasirašius, teikia Savivaldybės administracijos atitinkamiems skyriams.
6.1. Siekiant nustatyti vidaus ūkio rezervus, pašalinti nuostolius, nereikalingas išlaidas, Vyr. buhalteris dalyvauja atliekant įstaigos ūkinės bei finansinės veiklos ekonominę analizę, remiantis buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų duomenimis.
6.2. Vyr. buhalteris dalyvauja forminant trūkumų ir piniginių lėšų bei prekių ir materialinių vertybių grobstymo medžiagą, reikalui esant kontroliuoja perduodant šią medžiagą tardymo ir teismo organams.
6.3. Užtikrina, kad buhalteriniai dokumentai būtų saugūs, taip pat nustatyta tvarka forminami ir atiduodami į archyvą.
6.4. Vyr. buhalteris dalyvauja rengiant ir diegiant racionalią planų ir apskaitos dokumentaciją, pažangias buhalterinės apskaitos formas ir metodus naudojant šiuolaikines skaičiavimo technikos priemones.
6.5. Vyr. buhalteris užtikrina, kad laiku būtų sudarytas balansas ir operatyvios suvestinės ataskaitos apie pajamas, išlaidas ir biudžeto naudojimą, kiti statistiniai atsiskaitymų dokumentai, ir kad jie nustatyta tvarka būtų pateikti atitinkamoms institucijoms.
6.6. Vyr. buhalteris suteikia metodinę pagalbą įstaigos darbuotojams buhalterinės apskaitos, kontrolės, atsiskaitymų ir ekonominės analizės klausimais.
6.7. Vyr. buhalteris praneša darželio direktoriui apie visus išaiškintus įstaigos buhalterijos darbo trūkumus, būtinai paaiškina jų atsiradimo priežastis ir siūlo būdus jiems šalinti.
6.8. Vyr. buhalteris konsultuoja materialiai atsakingus asmenis vertybių, už kurių saugumą jie yra atsakingi, apskaitos ir saugumo klausimais.

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-12-04


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Mažeikių r. sav. Tirkšlių mstl. Dariaus ir Girėno g. 25

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .