Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Viešojo valdymo agentūra
Viešojo valdymo agentūra

Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

Pareigybės aprašymasVILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS


ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:


3.1. priežiūra ir kontrolė.


4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):


4.1. turto valdymas.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:


5.1. Melioracijos statinių eksploatavimo, priežiūros, remonto, rekonstrukcijos darbų organizavimas.


6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:


6.1. Melioracijos statinių būklės priežiūra bei apsaugos užtikrinimas, melioracijos statinių naudojimo kontrolės vykdymas.
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.


8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.


9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.


10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.


11. Organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą.


12. Rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą.


13. Vertina ir planuoja investicijų į turtą poreikį arba prireikus koordinuoja investicijų į turtą poreikio vertinimą ir planavimą.


14. Vykdo turto priežiūrą arba prireikus koordinuoja turto priežiūros vykdymą.


15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


16. Atlieka melioracijos statinių techninės būklės nuolatines, sezonines ir neeilines apžiūras, surašo aktus..


17. Organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir hidrotechnikos įrenginių eksploataciją.


18. Pagal savo kompetenciją pradeda administracinį nusižengimų teiseną, atlieka administracinį nusižengimų tyrimą ir surašo administracinį nusižengimų protokolus..


19. Rengia melioracijos avariniams gedimams pašalinti ir melioracijos priežiūros darbams programinę įrangą "Sistela" lokalines sąmatas. Priima atliktus melioracijos darbus, kontroliuoja jų vykdymą..


20. Dalyvauja svarstant gyvenviečių, kelių tiesimo bei rekonstravimo, žemėtvarkos, bei kitokių žemės ūkio paskirties žemėje statybų objektų projektus ir schemas. Derina kitų žinybų projektinę dokumentaciją, turinčia įtaką vandens režimui melioruotoje ir nemelioruotoje žemėje..


21. Organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir hidrotechnikos įrenginių eksploataciją. Dalyvauja svarstant gyvenviečių, kelių tiesimo bei rekonstravimo, žemėtvarkos, bei kitokių žemės ūkio paskirties žemėje statybų objektų projektus ir schemas. Derina kitų žinybų projektinę dokumentaciją, turinčia įtaką vandens režimui melioruotoje ir nemelioruotoje žemėje..
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:


22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;


22.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);


arba:


22.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.4. darbo patirties sritis – hidrotechnikos (melioracijos) srities patirtis;

22.5. darbo patirtis srityje – 1 metai;


23. Atitikimas kitiems reikalavimams:


23.1. gebėti dirbti su ArcGIS programomis;


23.2. gebėti dirbti su GPS prietaisais.
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


24.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


24.2. organizuotumas - 3 lygis;


24.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


24.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


24.5. komunikacija - 3 lygis.


25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


25.1. informacijos valdymas - 3 lygis;


25.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.


26. Profesinė kompetencija:


26.1. dokumentų valdymas - 3 lygis.

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 11.5 (prieš mokesčius)

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-09-20


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilnius, Šventaragio g. 2