Viešojo valdymo agentūra
Viešojo valdymo agentūra

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

28 Peržiūros

Darbo pobūdis:

Pareigybės aprašymasVILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS


ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO SKYRIAUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (ŽIVS-8)


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:


3.1. sprendimų įgyvendinimas.


4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):


4.1. personalo valdymas.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:


5.1. Teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą, įgyvendinimas.


6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:


6.1. Personalo politikos įgyvendinimas.
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.


8. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.


9. Organizuoja personalo vertinimą ir kompetencijų nustatymą arba prireikus koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.


10. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.


11. Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.


12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.


13. Tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.


14. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.


15. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.


16. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.


17. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.


18. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


19. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.


20. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.


21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


22. Rengia informaciją Administracijos vidiniam tinklui – intranetui savo kompetencijos klausimais..


23. Bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis organizuoja studentų mokomąsias praktikas; organizuoja personalo atranką arba prireikus koordinuoja personalo atrankos organizavimą..


24. Vykdo viešuosius mažos vertės paslaugų pirkimus; rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui; vykdo einamąją finansų kontrolę..


25. Administruoja darbuotojų sveikatos draudimo sutartis..


26. Analizuoja Administracijos struktūrinių padalinių, Savivaldybei pavaldžių įstaigų nuostatus, personalo pareigybių aprašymus, konsultuoja struktūrinių padalinių vadovus nuostatų ir pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia pastabas, siūlymus ir išvadas dėl nuostatų ir pareigybių aprašymų tvirtinimo, keitimo ar papildymo..


27. Siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus valstybės tarnautoją, ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, jo nesant..
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
28. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:


28.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;


28.2. studijų kryptis – teisė (arba);


28.3. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);


28.4. studijų kryptis – vadyba (arba);


28.5. studijų kryptis – psichologija (arba);


arba:


28.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
28.7. darbo patirties sritis – personalo valdymo patirtis;

28.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
29. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


29.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


29.2. organizuotumas - 3 lygis;


29.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


29.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


29.5. komunikacija - 3 lygis.


30. Profesinė kompetencija:


30.1. žmogiškųjų išteklių valdymas - 3 lygis.
Susipažinau


________________________


(Parašas)


________________________


(Vardas ir pavardė)


________________________


(Data)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (ŽIVS-8)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 11.0 (prieš mokesčius)

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-02-06


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilnius, Šventaragio g. 2

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .