Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Administravimo skyriaus viešųjų pirkimų specialistas (koeficientas nuo 8,5 iki 10, priklausomai nuo turimos profesinio darbo patirties)

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Administravimo skyriaus (toliau – skyrius) viešųjų pirkimų specialistas (pareigybės kodas 243113) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, priskiriamas A lygio specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės studijų krypčių grupės arba socialinių mokslų studijų krypčių grupės ekonomikos studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų viešųjų pirkimų organizavimo darbo patirtį;
4.3. būti susipažinęs Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) nuostatais ir darbo reglamentu;
4.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.5. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
4.6. išmanyti viešųjų pirkimų organizavimą, elektroninių viešųjų paslaugų kūrimo, diegimo ir teikimo principus;
4.7. gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.8. išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. derina pirkimo objekto specifikaciją (jei teisės aktų numatyta tvarka nesudaryta darbo grupė ir (ar) komisija techninei specifikacijai parengti), vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu bei Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijomis;
5.2. rengia atsakymus į tiekėjų paklausimus apie pirkimo objektų technines specifikacijas;
5.3. planuoja, organizuoja, bei vykdo VDI viešuosius pirkimus, prižiūri viešųjų pirkimų procesą;
5.4. rengia ir viešina VDI planuojamų įsigyti prekių, paslaugų ir darbų sąrašą (Pirkimų planą) ir jo pakeitimus;
5.5. pagal patvirtintą Pirkimų planą rengia VDI pirkimų suvestinę ir įstatymo nustatyta tvarka paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS);
5.6. CVP IS skelbia visų per kalendorinius metus atliktų pirkimų ataskaitą;
5.7. atlieka nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, ir jų pakeitimų stebėseną ir esant poreikiui rengia VDI vidinių teisės aktų pakeitimus;
5.8. rengia VDI viešųjų pirkimų organizavimo taisykles;
5.9. rengia ir keičia įsakymus dėl viešųjų pirkimų komisijų sudarymo;
5.10. vykdo kitų VDI dokumentų (pirkimų suvestinės, pirkimų ataskaitos ir kt.), privalomų skelbti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, paskelbimo priežiūrą;
5.11. atlieka rinkos tyrimus, parenka pirkimo būdą;
5.12. rengia pirkimo dokumentus;
5.13. CVP IS skelbia raštu pateiktus laimėjusių dalyvių pasiūlymus (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu) (kai vykdomos derybos, galutinius pasiūlymus), raštu sudarytas sutartis, preliminariąsias sutartis, sutarčių pakeitimus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
5.14. pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus skelbia VDI interneto tinklalapyje atitinkamą informaciją;
5.15. registruoja Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktas pirkimo procedūrų ataskaitas;
5.16. nagrinėja tiekėjų pateiktas pretenzijas;
5.17. administruoja CVP IS;
5.18. CVP IS sukuria ir registruoja organizacijos naudotojus, CVP IS priemonėmis vykdomiems pirkimams kuria naudotojų grupes, suteikia jiems įgaliojimus ir nustato prieigos prie duomenų ribas, taip pat pašalina esamus naudotojus arba apriboja jų teises ir prieigą prie CVP IS;
5.19. prekių, paslaugų ar darbų poreikio formavimo etape, kreipiantis pirkimų iniciatoriui, derina galimybę prekes, paslaugas ar darbus įsigyti naudojantis CPO elektroniniu katalogu;
5.20. paskyrus naują pirkimo organizatorių ar patvirtinus naują viešojo pirkimo komisijos sudėtį, informuoja atsakingus asmenis, kad pirkimo organizatorius, visi naujai sudarytos viešojo pirkimo komisijos nariai ir ekspertai, prieš pradėdami darbą, būtų pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą (aktualią redakciją) bei deklaravę viešuosius ir privačius interesus PINREG;
5.21. rengia viešųjų pirkimų apžvalgas;
5.22. vykdo susirašinėjimą (rengia raštus, atsakymus) su kompetentingomis institucijomis viešųjų pirkimų klausimais;
5.23. vykdo susirašinėjimą su tiekėjais dėl kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų;
5.24. rengia protokolų, raštų, paklausimų, paaiškinimų projektus viešųjų pirkimų klausimais, atsakymus į tiekėjų pretenzijas;
5.25. rengia, derina ir Viešųjų pirkimų tarnybai teikia pirkimų skelbimus, pirkimo procedūrų ataskaitas, ataskaitas apie įvykdytas ar nutrauktas pirkimo sutartis, viešina viešųjų pirkimų sutartis ir tiekėjų pasiūlymus, neatskleidžiant konfidencialios informacijos;
5.26. teikia metodinę pagalbą VDI skyriams, juos konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais;
5.27. pagal kompetenciją dalyvauja VDI organizuojamuose viešųjų pirkimų procedūroms skirtuose pasitarimuose, susirinkimuose, posėdžiuose ir komisijų veikloje;
5.28. nuolat kelia kvalifikaciją viešųjų pirkimų klausimais;
5.29. teikia pasiūlymus dėl VDI vidaus teisės aktų tobulinimo viešųjų pirkimų srityje;
5.30. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai.
______________________

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-03-30


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Algirdo g. 19, 03607 Vilnius