Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentas
Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentas

Antrasis finansinių operacijų skyrius Buhalteris

2 Peržiūros

Darbo pobūdis:


PATVIRTINTA
Lietuvos kariuomenės
Finansų ir apskaitos departamento direktoriaus
2018 m.
įsakymu Nr. V-
(Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamento direktoriaus
2021 m. spalio d.
įsakymo Nr. V- redakcija)


FINANSŲ IR APSKAITOS DEPARTAMENTO
ANTROJO FINANSINIŲ OPERACIJŲ SKYRIAUS
BUHALTERIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ


Finansų ir apskaitos departamento (toliau – Departamentas) Antrojo finansinių operacijų skyriaus buhalteris (kodas 241103) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) ir yra priskiriamas specialistų pareigybių grupei.
Pareigybės lygis – A2, pareigybės sudėtingumo lygis – labai sudėtinga.


II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių studijų srities ekonomikos, finansų, buhalterinės apskaitos ar verslo vadybos krypties išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos, finansų arba ekonomikos srityse;
3.3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Office, Internet Explorer programiniu paketu;
3.4. būti susipažinęs ir savo veikloje mokėti taikyti teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias buhalterinę, finansinę bei mokestinę apskaitą, asmens duomenų apsaugą ir įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus;
3.5. būti susipažinęs ir savo veikloje vadovautis vidaus tvarkos taisyklėmis, saugos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu;
3.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
3.7. atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma SLAPTAI, reikalavimus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. planuoja, organizuoja jam pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
4.2. kaupia, sistemina, analizuoja informaciją, reikalingą tiesioginėms funkcijoms vykdyti;
4.3. teikia metodinę pagalbą skyriaus darbuotojams PVM dydžio, biudžetinių bei kitų lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinės atskaitomybės formų sudarymo klausimais, užginčija mokesčių inspekcijos darbuotojų ginčytinus reikalavimus mokėti mokesčius;
4.4. tvarko Lietuvos kariuomenės karinių vienetų pajamų įmokų, gautų už teikiamas paslaugas, bei nuompinigių, gautų už valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomą, apskaitą;
4.5. tvarko priskirtų karinių vienetų grynųjų pinigų (pajamų ir nuompinigių) įplaukų apskaitą, priima grynųjų pinigų įplaukų ataskaitas, patikrina ataskaitų ir prie jų pridedamų dokumentų užpildymo teisingumą, fiksuoja ūkines operacijas buhalterinės apskaitos programoje;
4.6. sudaro pajamų, gautų už teikiamas paslaugas, mokėjimo paraišką ir užtikrina šių lėšų apskaičiavimo teisingumą ir pervedimą laiku į valstybės biudžetą;
4.7. sudaro nuompinigių, gautų už valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomą, mokėjimo paraišką ir užtikrina šių lėšų apskaičiavimo teisingumą ir pervedimą laiku į valstybės biudžetą;
4.8. tvarko pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) apskaitą;
4.9. sudaro ir nustatytais terminais teikia PVM deklaracijas atsakingoms institucijoms;
4.10. užtikrina PVM susigrąžinimo dokumentų, teikiamų mokesčio inspekcijai užsienio šalių, dalyvaujančių oro policijos misijoje ir perkančių prekes ir paslaugas Lietuvoje, apskaičiavimo teisingumą ir pagrįstumą;
4.11. analizuoja gautinų ir mokėtinų sumų susidarymą ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl jų likvidavimo;
4.12. tvarko vietinės rinkliavos apskaitą ir teisės aktų nustatyta tvarka atlieka mokestinę prievolę atsakingoms institucijoms;
4.13. nustatytais terminais pateikia Skyriaus vedėjui tvarkomų sąskaitų apskaitos registrus;
4.14. tvarko administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka paskirtų baudų apskaitą ir teisės aktų nustatyta tvarka atlieka mokestinę prievolę atsakingoms institucijoms;
4.15. užtikrina buhalterinės apskaitos dokumentų saugumą ir nustatyta tvarka perduoda juos į archyvą;
4.16. teikia kariniams vienetams duomenis apie gautinas ir mokėtinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai;
4.17. teikia duomenis ir ataskaitas Lietuvos kariuomenės finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti, dalyvauja atliekant metinę gautinų ir mokėtinų sumų inventorizaciją;
4.18. vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo bei Departamento vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Susipažinau
_____________________________
(Parašas)

_____________________________
(Vardas ir pavardė)

_____________________________
(Data)

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2024-02-15


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Šilo 5a, Vilnius