Atvejo vadybininkas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - 7,6)

Panevėžio socialinių paslaugų centras Panevėžys
Dalintis
416
Įsiminti skelbimąSiųsti CV

Panevėžio socialinių paslaugų centras

Kiti įmonės darbo pasiūlymai (1)

Darbo pobūdis:PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

ATVEJO VADYBININKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

Panevėžio Socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) atvejo vadybininkas yra biudžetinės įstaigos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Į darbą priimamas ir atleidžiamas Centro direktoriaus įsakymu. Atvejo vadybininkas yra trečios pareigybės grupės.Pareigybės lygis – A2. Pareigybės paskirtis – nagrinėti vaiko ir jį auginančių (-io) ar jo besilaukiančių (-io) asmenų (-ens) (toliau – šeima) atvejus, vertinti pagalbos šeimai poreikius, vykdyti pagalbos plano sudarymą, šeimos stebėseną, pagalbos plano peržiūrą, vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. patvirtintu atvejo vadybos tvarkos aprašu.Atvejo vadybininkas yra pavaldus direktoriaus pavaduotojui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI5. Atvejo vadybininkas privalo:

5.1. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, nustatančiais vaiko teisių apsaugą ir šeimos teisę, socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir mokėti juos taikyti dirbant su šeimomis;

5.2. išmanyti Centro dokumentų valdymo tvarkos reikalavimus, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir taikyti praktiniame darbe;

5.3.būti įgijęs universitetinį socialinio darbo (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ar socialinės pedagogikos (bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį

5.4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo ar savanorystės dirbant su šeima ar vaikais patirtį;

5.5. mokėti dirbti kompiuterio programomis MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer, Outlook;

5.6. turėti organizacinių gebėjimų (gebėti telkti bendram darbui su šeima ir vaiku kitus pagalbos teikėjus ir pan.);

5.7. laikytis Centro vidaus darbo tvarkos taisyklių bei kitų su socialinių paslaugų teikimu susijusių lokalių Centro teisės aktų;

5.8. turėti gerus bendravimo įgūdžius, būti empatišku, vertinti visus paslaugų gavėjus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties;

5.9. laikytis konfidencialumo, apie paslaugų gavėjus žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais;

5.10. būti pareigingu, sąžiningu, drausmingu, geranorišku;

5.11. laikytis Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso nuostatų.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS6.Atvejo vadybininkas atlieka šias funkcijas:

6.1. laiku įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktus ir valstybės bei savivaldybės institucijų ir Savivaldybės administracijos sprendimus, susijusius su vaiko teisių užtikrinimu, socialinių paslaugų šeimoms teikimu;

6.2. dalyvauja įgyvendinant Centro strateginį, skyriaus metinį planus;

6.3. tiria socialinės rizikos šeimų socialinę situaciją;

6.4. formuoja ir stiprina šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas;

6.5. tarpusavio susitarimo principu, įtraukiant šeimą, vertina šeimos poreikius pagalbai bei numato galimus pagalbos šeimai būdus;

6.6. telkia pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir jo šeimai;

6.7. organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudaro ir įgyvendina pagalbos planą;

6.8. koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą;

6.9. koordinuoja socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuoja bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikia jiems metodinę pagalbą ir kt.;

6.10. inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje, pagal poreikį koordinuoja prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje;

6.11. dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą seniūnijoje ir (ar) savivaldybėje;

6.12. bendradarbiauja su valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, kitomis organizacijomis;

6.13. teikia siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje;

6.14. organizuoja bei dalyvauja organizuojant akcijas, vykdant socialinius projektus;

6.15. Skyriaus vadovo pavedimu atostogų metu, ligos atveju, išvykus į komandiruotę ar kitais nebuvimo darbe atvejais vaduoja kitą atvejo vadybininką;

6.16. vykdo saugos darbe norminių aktų reikalavimus;

6.17. rengia raštus, ataskaitas pagal savo kompetenciją, dalyvauja susirinkimuose, komandiniame darbe;

6.18. Dalyvauja Direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose;

6.19. nuolat stebi gaunamą, siunčiamą dokumentaciją, įskaitant statistiką, pastebėjus netikslumus, klaidas nedelsiant apie jas informuoja savo tiesioginį vadovą ir savo kompetencijos ribose imasi priemonių joms ištaisyti;

6.20. vykdo kitas vienkartines, Centro administracijos pavestas užduotis savo kompetencijos ribose;

6.21. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS7. Atvejo vadybininkas turi teisę:

7.1. gauti iš įstaigų ir organizacijų, mokslo bei kitų institucijų reikiamą informaciją apie šeimas, vaikų teisinę apsaugą ir priežiūrą;

7.2. mokytis ir kelti kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ8. Atvejo vadybininkas atsako už:

8.1. visų šiuose pareiginiuose nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

8.2. už surinktų dokumentų saugumą ir naudojimą tik darbo funkcijų atlikimo tikslais;

8.3. už dokumentų registravimą atitinkamuose dokumentų registruose;

8.4. parengtuose dokumentuose esančių įrašų teisingumą;

8.5. saugaus darbo, vidaus tvarkos taisyklių ir kitų lokalių teisės aktų, kitų darbą reglamentuojančių norminių aktų laikymąsi;

8.6. Centro turto, darbo priemonių tausojimą ir priežiūrą bei jų naudojimą tik darbo funkcijų atlikimo tikslais;

8.7.Centrui, paslaugų gavėjui padarytą žalą dėl savo kaltės ar nerūpestingo neatsargumo.

8.8. Atvejo vadybininkas privalo neskleisti konfidencialios informacijos apie šeimas tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos įstatymuose.

Skelbimas paskelbtas:2019.11.04
Skelbimas galioja iki:2019.11.19
Telefonas:869400392
El. paštas:
Adresas:Panevėžio m. sav., Panevėžio m., A. Mackevičiaus g. 55A

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau
Panevėžio socialinių paslaugų centras
Kandidatuoju į pareigas:

Atvejo vadybininkas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - 7,6)

Dėmesio: kandidatavimas į šias pareigas toliau vyks Valstybės Tarnybos Departamento tinklalapyje. Atidžiai sekite tolesnius nurodymus. Sėkmės!
Tęsti kandidatavimą VTD tinklalapyje