Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka
Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka

Bendrasis skyrius Padalinio (sekcijos, biuro, poskyrio) vadovas

11 Peržiūrų

Darbo pobūdis:


ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
BENDROJO SKYRIAUS
VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrojo skyriaus vedėjo pareigybė yra priskiriama Struktūrinio padalinio vadovo grupei.
2. Pareigybės kodas – 134902.
3. Pareigybės lygis – A2.
4. Pareigybės paskirtis – užtikrinti Bendrojo skyriaus (toliau – Skyrius) darbą, prižiūrėti ir užtikrinti tinkamą Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – ESVB) pastatų ir patalpų būklę, sudaryti tinkamas darbo sąlygas bibliotekininkams ir lankytojams, aprūpinti juos organizacinėmis techninėmis priemonėmis, užtikrinti kitų techninių, ūkinių, saugos, švaros palaikymo darbų ir paslaugų atlikimą, organizuoti personalo ir dokumentų valdymą, konkursų į laisvas darbo vietas organizavimą, užtikrinti viešųjų pirkimų teisėtumą, tinkamą dokumentų valdymą ir apskaitą.
5. Bendrojo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas – tiesiogiai pavaldus ESVB direktoriui. Darbuotoją į pareigas skiria ir iš jų atleidžia ESVB direktorius.

II SKYRIUS
REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį personalo, turto, dokumentų ar viešųjų pirkimų valdymo srityje;
6.3. turėti analitinių, vadybinių ir veiklos organizavimo gebėjimų;
6.4. turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius, suprasti debesų kompiuterijos principus, mokėti dirbti Microsoft 365 programų paketu;
6.5. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Biudžetinių įstaigų, Bibliotekų veiklą reglamentuojančius įstatymus; Civilinį ir Darbo kodeksus; Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teisės aktus, susijusius su bibliotekų veikla; Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktikoje. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, Elektrėnų savivaldybės teisės aktais, ESVB nuostatais, ESVB darbo tvarkos, Finansų kontrolės taisyklėmis, kitais ESVB veiklą reglamentuojančiais dokumentais;
6.7. būti susipažinęs su ESVB nuostatais, Skyriaus nuostatais bei ESVB darbo reglamentu, kitais teisės aktais, reglamentuojančių vidaus administravimą, nuostatomis;
6.8. išmanyti dokumentų valdymo ir teisės aktų rengimo taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai; mokėti rengti Skyriaus veiklą reglamentuojančius dokumentus;
6.9. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti pasiūlymus, numatyti sprendimo būdus ir metodus;
6.10. gebėti dirbti komandoje, būti atsakingam, kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas užimantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. vadovauja, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, įgyvendina pavestus uždavinius, sprendžia personalo, turto, viešųjų pirkimų ir dokumentų valdymo klausimus;
7.2. užtikrina efektyvų Skyriaus darbą, atsako už laiku atliekamą ir kokybišką pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
7.3. užtikrina teisėtą, racionalų ir efektyvų ESVB patikėjimo ir panaudos teise valdomo turto valdymą, priežiūrą ir eksploatavimą;
7.4. kontroliuoja ESVB turto savalaikį ir teisėtą nurašymo ir /ar perdavimo inicijavimą;
7.5. užtikrina ir organizuoja kultūrinių renginių techninį aptarnavimą: parodų montavimą, tiek patalpose, tiek lauke paruošimą renginiams, ESVB pastato puošybą ir kita;
7.6. savalaikiai inicijuoja inventoriaus ir techninių priemonių einamąjį remontą;
7.7. periodiškai, vieną kartą per metus, sudaro darbuotojų, kuriems privalomai tikrinama sveikata sąrašus, organizuoti sveikatos patikrinimus;
7.8. kontroliuoja viešųjų pirkimų poreikio nustatymo ir planavimo procesus;
7.9. užtikrina viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumą ir koordinuoja jų vykdymą;
7.10. rengia ESVB vidaus teisės aktus ir (ar) kitus dokumentus, susijusius su pirkimais; vykdo sutarčių galiojimo terminų kontrolę;
7.11. koordinuoja darbuotojų priėmimo, atleidimo, perkėlimo į kitas pareigas, procedūras;
7.12. koordinuoja ESVB dokumentų valdymą ir apskaitą DVS sistemoje.
7.13. užtikrina nepertraukiamą Skyriaus veiklos vykdymą, nesamų darbuotojų pavadavimą;
7.14. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą kitiems ESVB darbuotojams;
7.15. rengia Skyriaus nuostatus, Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia juos ESVB direktoriui tvirtinti;
7.16. teikia ESVB direktoriui pasiūlymus dėl turto, personalo, viešųjų pirkimų ir dokumentų valdymo efektyvumo ir racionalumo;
7.17. inicijuoja viešuosius pirkimus;
7.18. pagal savo kompetenciją rengia ir vizuoja viešojo pirkimo ir paslaugų teikimo sutarčių projektus;
7.19. teikia siūlymus į ESVB Veiklos ir Viešųjų pirkimų planus, kontroliuoja jo rengimą;
7.20. rengia Skyriaus veiklos planus ir jų įvykdymo ataskaitas;
7.21. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
7.22. rengia Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, rengia darbo grafikus, kasmetinių atostogų eilės grafikus, vykdo darbo laiko apskaitą, kontroliuoja savo ir Skyriaus darbuotojų darbo laiką. Organizuoja savo darbo laiką pagal ESVB darbo laiką ir Skyriaus darbuotojų darbo grafiką;
7.23. laikosi profesinės etikos ir etiketo reikalavimų: mandagiai ir pagarbiai bendrauja su ESVB darbuotojais ir lankytojais, reikalui esant pagal kompetenciją užtikrina tinkamą informacijos suteikimą, deda pastangas išvengti konfliktų, o kilus konfliktinei situacijai – ją sprendžia dalykiškai, gerbia ir paiso ESVB darbuotojų ir lankytojų teises;
7.24. laikosi darbo drausmės ir darbo režimo, higienos, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimų, šio pareigybės aprašymo, Skyriaus nuostatų, ESVB nuostatų, ESVB darbo tvarkos taisyklių, ESVB darbo reglamento, ESVB konfidencialumo taisyklių, skyriaus kuriame dirba nuostatų ir kitų ESVB veiklą reglamentuojančių dokumentų, kontroliuoja, kad jų laikytųsi kiti Skyriaus darbuotojai;
7.25. pagal poreikį pavaduoja Skyriaus darbuotojus jiems nesant darbe;
7.26. pagal kompetenciją rengia raštų, teisės aktų pagal kompetenciją rengia raštų, teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, vykdo kitus ESVB direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal šios pareigybės kompetenciją;
7.27. ESVB direktoriui žodžiu ar raštu pavedus, dalyvauja mokymuose, seminaruose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose, ESVB organizuojamuose renginiuose.
7.28. dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įsakymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais finansinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais, ESVB nuostatais, direktoriaus įsakymais, darbų, gaisrinės, civilinės saugos reikalavimais, ESVB darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

8. Atsako už šiame pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose nustatytų funkcijų vykdymą, už informacijos saugumo reikalavimų ir nuostatų laikymąsi, už turimos informacijos konfidencialumą ir tikslinį panaudojimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Yra atsakingas už savo pareigų tinkamą vykdymą šiame pareigybes aprašyme ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
__________________________

Miestas:

Kitas, Elektrėnai, Vievis

Skelbimas galioja iki:

2024-02-21


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Elektrėnų sav., Elektrėnų m., Draugystės g. 2

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .