Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus
Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus

Bendrųjų reikalų skyriaus Viešųjų pirkimų specialistas

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:VILNIAUS GAONO ŽYDŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygis, grupė – A1, A2.
2. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Muziejaus direktoriui. Darbuotojui nesant darbe (atostogos, liga ar kt.), jo darbo funkcijas atlieka Muziejaus direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.


II SKYRIUS
FUNKCIJOS

3.1. Atstovauja Muziejui valstybės, valdymo bei savivaldos institucijose, įstaigose ir kitose organizacijose viešųjų pirkimų procedūrų klausimais.
3.2. Pagal poreikį rengia Muziejaus vidaus teisės aktų, paklausimų, pretenzijų projektus bei teikia derinimui, teikia pastabas ir išvadas dėl parengtų dokumentų projektų.
3.3. Bendradarbiaujant su Muziejaus viešųjų pirkimų iniciatoriais, sudaro metines viešųjų pirkimų suvestines bei planus bei jų pakeitimus, teikia juos tvirtinti bei skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) ar kita teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, esant būtinybei, informuoja atsakingus asmenis apie jų pakeitimus bei tikslinimus.
3.4. Bendradarbiaujant su Muziejaus viešųjų pirkimų iniciatoriais, seka Muziejaus vykdomų viešųjų pirkimų vertes bei tinkamai parenka viešųjų pirkimų būdus.
3.5. Pagal poreikį rengia ir derina viešųjų pirkimų dokumentų (pirkimo sąlygų, paklausimų, pirkimo skelbimų, informacinių pranešimų, kvietimų, raštų, taisyklių, tvarkų ir kt.) projektus, užtikrina jų teisėtumą.
3.6. Užtikrina viešųjų pirkimų procedūrų organizavimą, vykdymą bei teisėtumą.
3.7. Pagal poreikį ir kompetenciją atlieka skelbiamų viešųjų pirkimų CVP IS priemonėmis organizatoriaus bei viešųjų pirkimų komisijos nario funkcijas, dalyvauja su viešaisiais pirkimais susijusių darbo grupių veikloje;
3.8. Pagal poreikį rengia viešųjų pirkimų sutarčių projektus, juos derina su pirkimų organizatoriais, viešųjų pirkimų komisijų nariais, tiekėjais ir kitais suinteresuotais asmenimis, vykdo parengtų viešųjų pirkimų sutarčių projektų teisinį vertinimą ir užtikrina sutarčių teisėtumą, organizuoja šių sutarčių pasirašymą;
3.9. Rengia ir teikia viešųjų pirkimų ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
3.10. Konsultuoja Muziejaus darbuotojus su jais susijusiais klausimais.
3.11. Vykdo kitus teisėtus Muziejaus direktoriaus pavedimus, susijusius su viešųjų pirkimų klausimais.


III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI, KITOS KOMPETENCIJOS

4. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
4.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis arba koleginis teisinis arba kitos socialinių mokslų srities išsilavinimas ir ne mažesnė kaip dviejų metų darbo patirtis viešųjų pirkimų srityje,
5. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
5.1. kalba - anglų;
5.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
6. Atitikimas kitiems reikalavimams:
6.1. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (ES) teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, būti susipažinęs su Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus (toliau – Muziejaus) nuostatais, su atliekamomis funkcijomis susijusiais vidiniais dokumentais, teismų praktika, mokėti suvokti ir logiškai aiškinti viešųjų pirkimų teisės problemas, gebėti savarankiškai dirbti bei nusistatyti darbo planavimo prioritetus, užtikrinti sklandų viešųjų pirkimų procedūrų organizavimą, vykdymą bei teisinę kontrolę, gebėti sklandžiai bendradarbiauti su kitais Muziejaus darbuotojais;
7. Turėti Viešųjų pirkimų tarnybos išduotą viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimą;
8. Būti iniciatyviam, komunikabiliam, atsakingam, sugebėti reikšti mintis žodžiu ir raštu.
9. Išmanyti dokumentų rengimo bei įforminimo reikalavimus, Muziejaus darbo organizavimą ir valdymą, sutarčių sudarymo ir jų nutraukimo teisinius pagrindus, teisinių konfliktų sprendimo būdus ir priemones, mokėti naudotis Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema.
10. Darbuotojas gali pradėti eiti savo pareigas tik STT atlikus patikrinimą teisės aktų nustatyta tvarka.


IV SKYRIUS
PAREIGYBĖS ĮGALIOJIMAI IR ATSAKOMYBĖS


11. Įgaliojimai ir teisės:
11.1.Susipažinti su Muziejaus vadovybės sprendimų projektais, susijusiais su jo veikla;
11.2. Teikti darbo, susijusio su šiuose nuostatuose nustatytomis pareigomis, tobulinimo pasiūlymus;
11.3. Vizuoti, pasirašyti dokumentus pagal savo kompetenciją;
11.4. Prašyti Muziejaus struktūrinių padalinių vedėjų, specialistų ir darbuotojų reikiamos informacijos bei dokumentų (ataskaitų, paaiškinimų ir t.t.), reikalingų tinkamam jo pareigų įgyvendinimui;
11.5. Bendradarbiauti su Muziejaus struktūrinių padalinių darbuotojais, keistis informacija bei konsultuotis visais iškilusiais klausimais, susijusiais su jo darbo pareigomis..
12. Darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už darbo pareigų pažeidimus, pavėluotą, netinkamą darbo pareigų vykdymą ar pareigų nevykdymą, nustatytų įgaliojimų viršijimą, konfidencialių žinių, komercinių ir tarnybinių paslapčių atskleidimą, už žalą, padarytą Muziejui, dėl savo kaltės ar neatsargumo.

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 9.87 (prieš mokesčius)

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-06-01


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilnius, Naugarduko g. 10