Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos

Bendrųjų reikalų skyrius Turto valdymo inžinierius

12 Peržiūrų

Darbo pobūdis:


INFORMACIJOS SAUGUMO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS
TURTO VALDYMO INŽINIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – NKSC) Informacijos saugumo departamento Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau - Skyrius) turto valdymo inžinieriaus pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
Pareigybės lygis – A2 (pareigybės kodas – 214914). Pareigybės sudėtingumo lygis - labai sudėtinga.
Turto valdymo inžinieriaus pareigybė reikalinga užtikrinti NKSC materialiojo ir nematerialiojo turto (ilgalaikio ar trumpalaikio turto, ūkinio inventoriaus, atsargų) (toliau – turtas) valdymą, priežiūrą, turto įsigijimo organizavimą.

4. Turto valdymo inžinierius yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija;
5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais turto valdymo ir įsigijimo principus, darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę ir civilinę saugą, ekstremalių situacijų valdymą;
5.3. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti planuoti, mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir praktinę patirtį, perteikti ją kitiems, rengti išvadas ir pasiūlymus, numatyti perspektyvas;
5.4. mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu ir kitomis tarnyboje naudojamomis kompiuterio programomis;
5.5. atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus;
5.6. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones (be sąlygos vairuoti tik transporto priemones su automatine pavarų dėže) ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairavimo stažą.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. organizuoja NKSC turto valdymą, rengia su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusius dokumentus, analizuoja NKSC padalinių teikiamus poreikius ir teikia siūlymus dėl turto įsigijimo;
6.2. pagal kompetenciją rengia Skyriaus numatomų įsigyti darbų, paslaugų, prekių techninių specifikacijų, viešųjų pirkimų paraiškų projektus, atlieka rinkos tyrimus;
6.3. organizuoja darbo vietų aprūpinimą reikiamais baldais ir įranga;
6.4. administruoja Skyriaus sudarytas sutartis (dalyvauja tikrinant, kad pristatytos prekės, suteiktos paslaugos, atlikti darbai, jų įkainiai, kiekiai ir apimtys, kitos sutarties šalies pateikiami dokumentai atitiktų sutarties sąlygas, rengia raginimų, pretenzijų kitai sutarties šaliai dėl netinkamo sutarties vykdymo projektus, teikia siūlymus dėl sutarčių keitimo, nutraukimo ar pratęsimo, rengia susitarimų ir/ ar raštų dėl sutarčių keitimo, nutraukimo ar pratęsimo projektus);
6.5. tvarko NKSC turto duomenis Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje (VTIPS);
6.6. vykdo NKSC priskirtų tarnybinių automobilių eksploatavimo priežiūrą, teikia automobilių užsakymus, ridos poreikį ir kitą informaciją KAM Bendrųjų reikalų departamentui;
6.7. užtikrina NKSC veiklai skirtų išteklių priežiūrą, vykdo jų apskaitą, rengia NKSC turto pripažinimo nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti, perdavimo ir nurašymo aktus bei kitus susijusius dokumentus, organizuoja nurašyto turto likvidavimą;
6.8. dalyvauja NKSC turto inventorizavimo ir kitų komisijų veikloje;
6.9. vykdo materialiai atsakingo asmens funkcijas;
6.10. dalyvauja planuojant ir organizuojant NKSC turto remonto darbus;
6.11. teikia informaciją ir siūlymus dėl NKSC patikėjimo teise ir / ar panaudos pagrindais valdomų pastatų priežiūros;
6.12. instruktuoja NKSC darbuotojus darbų saugos, gaisrinės saugos klausimais pagal parengtas ir patvirtintas instrukcijas, pildo instruktavimo žurnalus;
6.13. užtikrina teisės aktų, reglamentuojančių gaisrinę saugą, reikalavimų vykdymą NKSC patalpose, organizuoja patalpų aprūpinimą reikiamomis gaisro gesinimo priemonėmis, organizuoja gaisro gesinimo priemonių ir įrangos bandymus, patikras taisyklių nustatytais terminais, kontroliuoja evakuacijos kelių, patalpų tvarkingumą gaisrinės saugos atžvilgiu;
6.14. pagal kompetenciją rengia teisės aktų (išskyrus administracinius norminius teisės aktus), susirašinėjimo su valstybės valdymo ir kitomis institucijomis raštų ir kitų dokumentų, susijusių su turto valdymu ir priežiūra ar kitais vykdomų funkcijų klausimais, projektus;
6.15. nesant Eksploatavimo ir remonto organizavimo inžinieriaus (atostogų, nedarbingumo, komandiruotės ir kt. laikotarpiu), vykdo jo funkcijas;
6.16. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius Skyriaus vedėjo ir NKSC vadovybės pavedimus.

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2024-02-22


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 40

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .