Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

Darbo užmokesčio apskaitos departamentas Pirmosios darbo užmokesčio apskaitos grupės Antrasis apskaitos pogrupis Vyresnysis buhalteris (pastoviosios dalies koeficientas 0,74-0,99, galima kintamoji dalis po bandomojo laikotarpio).

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA
Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2023-06-16
įsakymu Nr. V-215


NACIONALINIO BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRO
DARBO UŽMOKESČIO APSKAITOS DEPARTAMENTO
DARBO UŽMOKESČIO APSKAITOS GRUPĖS
APSKAITOS POGRUPIO VYRESNIOJO BUHALTERIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – NBFC) Darbo užmokesčio apskaitos departamento (toliau – Departamentas) Darbo užmokesčio apskaitos grupės (toliau – Grupė) Apskaitos pogrupio vyresniojo buhalterio (toliau – darbuotojas) pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Departamento Grupės pogrupio vadovui (toliau – Pogrupis).
4. Pareigybės paskirtis – atlikti NBFC direktoriaus įsakymu priskirtų įstaigų, kurių darbuotojų darbo užmokesčio apskaita tvarkoma centralizuotai ir su kuriomis yra pasirašytos finansinės apskaitos organizavimo sutartys, darbo užmokesčio apskaitos tvarkymo funkcijas.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį finansinės apskaitos srityje;
5.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais;
5.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus finansinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai;
5.5. išmanyti finansinės apskaitos ir vidaus kontrolės principus;
5.6. gebėti dirbti komandoje, aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. užtikrina, kad, remiantis gautais dokumentais, ūkinės operacijos būtų užregistruotos teisingai;
6.2. tikrina ir vertina, ar gautuose dokumentuose pakanka informacijos ūkinei operacijai ar įvykiui užregistruoti, padeda buhalteriams išsiaiškinti ir suprasti ūkinės operacijos pobūdį;
6.3. kaupia, analizuoja ir teikia finansinės apskaitos informaciją, jei reikia, – apskaitos dokumentus ir registrus įstaigoms, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo skyriui, Valstybės duomenų agentūrai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pareigūnams, auditoriams, kitoms valstybės institucijoms;
6.4. atlieka asignavimų poreikio prognozės įvedimą į Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą;
6.5. padeda naujai atėjusiems darbuotojams įsisavinti priskirtas funkcijas;
6.6. rengia žiniaraščius ir/ar pažymas, finansines pažymas, ataskaitas, išskyrus tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;
6.7. užtikrina užsakovo mokesčių, socialinio draudimo įmokų, sveikatos draudimo įmokų ir kitų privalomų mokėjimų deklaracijų tinkamą ir savalaikį parengimą ir pateikimą mokesčių ar socialinio draudimo įmokų administratoriams;
6.8. skaičiuoja darbo užmokestį pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių darbo užmokesčio skaičiavimą ir tvarko įstaigų darbo užmokesčio ir kitų išmokų finansinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių finansinę apskaitą, reikalavimus:
6.9. skaičiuoja įstaigų darbuotojų darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, rengia jų mokėjimo žiniaraščius;
6.10. tvarko įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio, pašalpų, socialinio draudimo, pajamų mokesčio finansinę apskaitą;
6.11. vykdo išskaitymus iš darbo užmokesčio pagal vykdomuosius raštus ir atsiskaitymus su ieškovais;
6.12. rengia įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių ir įmokų duomenis mokėjimo paraiškų pateikimui Finansų ministerijai;
6.13. teikia informaciją pagal gautas užklausas iš fizinių ir juridinių asmenų apie esamų ir buvusių įstaigų darbuotojų gautas pajamas pensijai skirti ir kitas išmokas;
6.14. vykdo šiai pareigybei priskirtų įstaigų ūkinių operacijų finansų kontrolę;
6.15. Pogrupio vadovo pavedimu pavaduoja kitą Pogrupio darbuotoją;
6.16. be anksčiau išvardytų funkcijų, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:
6.16.1. kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijomis, formuoja bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į archyvą;
6.16.2. teikia siūlymus Pogrupio vadovui dėl Pogrupio veiklos tobulinimo;
6.16.3. bendradarbiauja su kitais Pogrupio, Grupės ir Departamento darbuotojais, NBFC padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis;
6.16.4. vykdo kitas užduotis pagal NBFC veiklos procesų aprašymus ir kitus Pogrupio vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti NBFC veiklos tikslai.


_________________________

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2024-02-15


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Geležinio Vilko g. 12