Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai

17 Peržiūrų

Darbo pobūdis:

Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras skelbia konkursą
direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai pareigoms eiti

Darbdavys:
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras (toliau – Įstaiga), teisinė forma – viešoji įstaiga, buveinė – Rungos g. 18, Elektrėnai LT-26109, Įstaigos kodas Juridinių asmenų registre – 190976966, PVM kodas LT100004075612.

Pareigų pavadinimas
Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, 1 etatas, neterminuota darbo sutartis.

Darbo užmokestis pagal pareiginės algos koeficientą 1,29 – 2,58.
Pareigybės pobūdis organizuoti Įstaigos ūkinius ir techninius darbus, rūpintis materialinėmis vertybėmis, užtikrinti Įstaigai priklausančių materialinių vertybių saugojimą ir tausojimą, t. y. rūpintis Įstaigai nuosavybes teise priklausančių pastatų ir patalpų tinkama būkle, remontu, rekonstrukcija ir statybos darbais, darbo sauga, tinkamų darbo sąlygų užtikrinimu Įstaigos darbuotojams, organizuoti elektros ir santechnikos sistemų priežiūrą, organizuoti Įstaigos tarnybinių automobilių eksploatavimą; rūpintis turto saugumu, jo atnaujinimu ir papildymu; inicijuoti viešuosius pirkimus; vadovauti bei planuoti, kontroliuoti, koordinuoti tiesiogiai pavaldaus personalo darbą, vykdyti jo veiklos stebėseną ir vertinimą.

Specialieji reikalavimai:

– turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
– turėti nemažesnę kaip 3 metų vadovaujančio darbo patirtį;
– išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykių reguliavimą, viešųjų įstaigų veiklą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus, pastatų techninę priežiūrą, priešgaisrinę saugą, šilumos ir elektros ūkio priežiūrą;
– mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus infrastruktūros valdymo klausimais bei savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;
– sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimų taisykles;
– gerai išmanyti darbų saugą, civilinės, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimus;
– išmanyti viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir vykdymo procedūras;
– mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, naudotis internetu, elektroniniu paštu, gebėti naudotis teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis, duomenų bazėmis;
– turėti asmenines savybes: pareigingumą, atsakingumą, bendravimo su žmonėmis įgūdžius, gebėjimą dirbti komandoje, išvengti konfliktų, greitai orientuotis sudėtingose situacijose.

Privalumai:

– panašaus darbo patirtis;
– inžinerijos srities išsilavinimas;
– priešgaisrinės saugos pažymėjimas;
– darbų saugos pažymėjimas;
– civilinės saugos pažymėjimas;
– energetikos darbuotojo kvalifikacijos pažymėjimas (atsakingas už šilumos ir elektros ūkį);
– vairuotojo pažymėjimas ir galimybė naudotis asmeniniu transportu.


Direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai funkcijos:
1. vadovauja tiesiogiai pavaldžiam personalui, planuoja, kontroliuoja, koordinuoja jo darbą, vykdo jo veiklos stebėseną ir vertinimą;
2. prižiūri Įstaigos pastatų bei patalpų eksploataciją, šildymo, vandentiekio, kanalizacijos ir kitų sistemų techninę būklę, organizuoja santechnikos, vandentiekio, kanalizacijos ir šildymo sistemų remonto darbus, santechninių sistemų patikimumo tikrinimą, užsandarinimą, susidėvėjimo nustatymą, taip pat bendradarbiauja su ryšių, elektros, vandens tiekimo bei kitomis komunalines paslaugas teikiančiomis įmonėmis;
3. organizuoja visapusišką Įstaigos šilumos punkto priežiūrą, užtikrina, kad Įstaigoje laiku ir tinkamai būtų tiekiama šiluma bei karštas vanduo, patalpose būtų tinkama temperatūra, vykdo šiluminės energijos sunaudojimo apskaitą ir pateikia atitinkamoms įstaigoms ataskaitinius dokumentus;
4. organizuoja tinkamą gaunamų materialinių vertybių sandėliavimą ir saugojimą, vykdo priskirto materialinio turto gavimą, naudoto atidavimą ir nurašymą teisės aktų nustatytą tvarka;
5. kontroliuoja Įstaigos pastatų patalpų atitikimą higienos, priešgaisrinės saugos reikalavimams, organizuoja aprūpinimą gaisro gesinimo priemonėmis, gesintuvų patikrą, tinkamą evakuacijos kelių žymėjimą;
6. organizuoja patalpose esančių elektros įrenginių ir prietaisų montavimo, remonto, priežiūros ir eksploatavimo darbus;
7. organizuoja patalpų, garažų, kiemo ir inventoriaus priežiūrą, rūpinasi jų apsauga, organizuoja švaros bei tvarkos palaikymą, kontroliuoja patalpų valymo ir kasdienės priežiūros darbą;
8. organizuoja vaizdo stebėjimą lauko ir vidaus patalpose, užtikrinant saugumą Įstaigoje;
9. kontroliuoja, kad Įstaigai priklausanti teritorija visada būtų švari ir tvarkinga, įskaitant, bet neapsiribojant, reguliariai būtų šalinamos šiukšlės, sausa žolė, lapai, pašaliniai daiktai, valomos trinkelės, prižiūrimos gėlės ir pan., taip pat žiemos metu organizuoja sniego valymą nuo Įstaigos pastatų stogų, nuo Įstaigos teritorijoje esančių kelių ir takų, bei barstymą smėliu ir/arba druska;
10. organizuoja Įstaigos darbuotojų aprūpinimą baldais, kanceliarinėmis, sanitarinėmis ir kitomis darbui reikalingomis priemonėmis;
11. kontroliuoja, kad Įstaigos teritorijos poilsio, sporto, ūkio zonose esantys įrenginiai būtų tvarkingi, nepavojingi sveikatai;
12. pasirūpina, kad prie Įstaigos pastatų priėjimas ir privažiavimas būtų visada laisvas;
13. inicijuoja, kad būtų vykdomos Įstaigos pastatų ir jų konstrukcijų sezoninės bei neeilinės apžiūros, o apžiūrų metu radus defektų, jų pašalinimą;
14. kontroliuoja, kad būtų laiku atliktas Įstaigos patalpų ir inventoriaus eilinis remontas, kad būtų tinkamai pasiruošta naujųjų mokslo metų pradžiai;
15. kontroliuoja, kad Įstaigos transporto ūkio priemonės būtų laiku apdraustos, kad laiku būtų atlikta jų techninė apžiūra, o įvykus eismo įvykiui, rūpinasi, kad apdrausti automobiliai būtų suremontuoti;
16. rūpinasi viso Įstaigos turto draudimu;
17. dalyvauja inventorizuojant Įstaigos materialines vertybes, užtikrina, kad inventorizacijos rezultatai atitiktų faktinius duomenis;
18. prižiūri, kad žmonių evakavimo keliai ir išėjimai, koridoriai, prieangiai, laiptai nebūtų užkrauti sulūžusiais baldais ir kitais daiktais;
19. veda ir kaupia dokumentaciją, numatytą jo kompetencijai Įstaigos dokumentacijos plane;
20. pagal kompetenciją rengia atsakymus į gautus raštus;
21. inicijuoja viešuosius pirkimus:
21.1. kartu su Įstaigos administracija, atsižvelgiant į einamųjų metų faktines išlaidas ir kitų kalendorinių metų planuojamas biudžeto ir kitas išlaidas, organizuoja numatomų viešųjų pirkimų poreikio planavimą;
21.2. iniciuoja pirkimo procedūras pirkimų plane numatytais terminais;
21.3. rengia rašytinę užduotį viešajam pirkimui;
21.4. atsako už jo inicijuotose ir Įstaigos sudarytose pirkimo sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymą, pristato (atlikimo, teikimo) terminų bei prekių, paslaugų ir darbų atitiktį pirkimų sutartyse numatytiems kokybiniams ir kitiems reikalavimams laikymąsi;
21.5. inicijuoja siūlymus ir rengia su tuo susijusius dokumentų projektus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo ar pirkimo sutartyje numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų taikymo;
21.6. inicijuoja ilgalaikių sutarčių sudarymą, kai yra nuolatinis poreikis įsigyti prekes, paslaugas ir darbus;
21.7. atlieka rinkos tyrimą;
21.8. teikia pasiūlymus dėl techninės specifikacijos.
22. reaguoja į smurtą ir patyčias pagal Įstaigoje nustatytą tvarką.
23. vykdo kitus Įstaigos direktoriaus nurodymu pavestus tiesioginius darbus susijusius su darbo funkcijų vykdymu.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

- prašymą dalyvauti konkurse;
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir (ar) jo kopiją;
- išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (šių dokumentų kopijas);
- gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba, nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
- užpildytą pretendento anketą.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos, t. y. iki 2024 m. vasario 21 d. Dokumentus galite teikti:
- asmeniškai pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., adresu: Rungos g. 18, Elektrėnai, VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre, 204 kab. arba
- elektroniniu paštu [email protected], pasirašant elektroniniu parašu, arba
- per VATIS sistemą (Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą).
Telefonas pasiteirauti +370 650 27562 arba el. p. [email protected];

Konkurso paskelbimo data – 2024 m. vasario 6 d.(VATIS ir https://www.epmc.lt/karjera/)
Atrankos data – 2024 m. vasario 27 d.


*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais ir saugomi ne ilgiau nei reikalinga tinkamam konkurso organizavimui ir vykdymui užtikrinti.

Miestas:

Elektrėnai

Skelbimas galioja iki:

2024-02-21


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Elektrėnai, Rungos g. 18

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .