Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Direktorius

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:


PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės mero
2024 m. kovo 26 d. potvarkiu Nr. P7-99


BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SEREDŽIAUS SENELIŲ GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Biudžetinės įstaigos Seredžiaus senelių globos namų (toliau – Seredžiaus senelių globos namai) direktoriaus yra Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos vadovas, viešo konkurso būdu į pareigas skiriamas penkerių metų kadencijai teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – organizuoti Seredžiaus senelių globos namų nuostatuose numatytą veiklą, įgyvendinti įstaigos tikslus ir uždavinius, užtikrinti efektyvų įstaigai patikėto turto panaudojimą ir saugojimą.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
4.2. turėti trejų metų socialinio ar vienerių metų vadovaujamo darbo patirtį;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su priskirtų funkcijų vykdymu, dokumentų rengimu, tvarkymu ir apskaita;
4.4. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint), vaizdo konferencijoms skirtomis programomis (Zoom, Teams).
4.5. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme;
4.6. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. leidžia įsakymus, tvirtina taisykles ir kitus įstaigos vidaus teisės aktus, organizuoja, kontroliuoja ir derina jų vykdymą, organizuoja veiklos įsivertinimą (vidaus auditą), sudaro sąlygas išoriniam veiklos vertinimui (auditui) atlikti;
5.2. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja įstaigos veiklą, kad būtų įgyvendinami įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos bei užduotys;
5.3. atsako už įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
5.4. tvirtina įstaigos struktūrą, pareigybių sąrašą, priima ir atleidžia įstaigos darbuotojus, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;
5.5. nustato įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą, jeigu įstaigoje nėra sudaryta kolektyvinė sutartis;
5.6. užtikrina socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimą;
5.7. organizuoja įstaigos finansinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą;
5.8. užtikrina racionalų įstaigos lėšų bei turto naudojimą;
5.9. disponuoja įstaigai skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, atsako už įstaigos buhalterinės apskaitos organizavimą;
5.10. užtikrina kokybišką socialinių paslaugų teikimą bei įstaigos veiklos viešinimą ir sklaidą;
5.11. įstaigoje organizuoja darbų saugą, priešgaisrinę saugą ir civilinę saugą, užtikrina darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi;
5.12. atstovauja įstaigai valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, bendradarbiauja su kitais Lietuvos Respublikos ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis socialinių paslaugų įstaigos veiklos srityje;
5.13. vykdo kitas teisės aktuose ir (ar) įstaigos nuostatuose įstaigos vadovui priskiriamas funkcijas.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
6. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už funkcijų, išvardintų šiame pareigybės aprašyme ir kituose aktuose, tinkamą ir savalaikį atlikimą.
7. Seredžiaus senelių globos namų direktorius tiesiogiai pavaldus Jurbarko rajono savivaldybės merui ir atskaitingas Jurbarko rajono savivaldybės tarybai.


______________________________

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2024-04-10


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Jurbarko r. sav., Seredžius, J. Marcinkevičiaus g. 5, LT-74424