Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

Finansinės apskaitos departamentas Trečioji finansinės apskaitos grupės Antrasis apskaitos pogrupis Vyresnysis buhalteris (pastoviosios dalies koeficientas 0,74-0,99, galima kintamoji dalis po bandomojo laikotarpio).

2 Peržiūros

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA
Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus
2023 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-116


NACIONALINIO BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRO
FINANSINĖS APSKAITOS DEPARTAMENTO
FINANSINĖS APSKAITOS GRUPĖS
ATSKAITOMYBĖS POGRUPIO ANALITIKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – NBFC) Finansinės apskaitos departamento (toliau – FAD) Finansinės apskaitos grupės (toliau – Grupė) Atskaitomybės pogrupio analitiko (toliau – darbuotojas) pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus FAD Grupės Atskaitomybės pogrupio (toliau – Pogrupis) vadovui.
4. Pareigybės paskirtis – analizuoti NBFC direktoriaus įsakymu priskirtų įstaigų, kurių finansinė apskaita tvarkoma centralizuotai ir su kuriomis yra pasirašytos finansinės apskaitos organizavimo sutartys, finansinės apskaitos duomenis, užtikrinti jų teisingumą ir rengti finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį finansinės apskaitos srityje;
5.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais;
5.4. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius finansinę apskaitą ir atskaitomybę, gebėti juos taikyti praktiškai;
5.5. išmanyti finansinės apskaitos ir vidaus kontrolės principus;
5.6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti praktikoje;
5.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
5.8. gebėti dirbti komandoje, aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. analizuoja apskaitos duomenų atitikimą Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių finansinę apskaitą, reikalavimams;
6.2. atlieka apskaitos įrašų korektiškumo kontrolę;
6.3. užtikrina, kad būtų ištaisytos pastebėtos apskaitos ir ataskaitų klaidos;
6.4. rengia priskirtų įstaigų finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;
6.5. atlieka įstaigų tarpusavio operacijų derinimo pildytojo funkcijas Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau – VSAKIS);
6.6. atlieka įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių pildytojo funkcijas VSAKIS;
6.7. pasirašo apskaitos dokumentus pagal NBFC direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus;
6.8. Pogrupio vadovo pavedimu rengia kitas teisės aktuose ir sutartyse numatytas ataskaitas;
6.9. be anksčiau išvardytų funkcijų, pagal kompetenciją atlieka šias bendrąsias funkcijas:
6.9.1. kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijomis, formuoja bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į NBFC archyvą;
6.9.2. Pogrupio vadovo pavedimu pagal kompetenciją pavaduoja kitą Pogrupio darbuotoją;
6.9.3. teikia siūlymus Pogrupio vadovui dėl Pogrupio veiklos tobulinimo;
6.9.4. bendradarbiauja su kitais Pogrupio, Grupės ir FAD darbuotojais, NBFC padaliniais, institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis;
6.9.5. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, Pogrupio vadovo pavestas užduotis bei vykdo kitas užduotis pagal NBFC veiklos procesų aprašymus.

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2024-02-14


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Geležinio Vilko g. 12