svg
11
svgĮsiminti

Finansų ir buhalterinės apskaitos skyrius Vyriausiasis specialistas (finansininkas)

svg
11

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos generalinio
prokuroro 2017 m. birželio 2d.
įsakymu Nr. I-183

GENERALINĖS PROKURATŪROS
FINANSŲ IR BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (FINANSININKO)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Generalinės prokuratūros Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (finansininkas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A2, kodas – 431301.
3. Pareigybės grupė – specialistas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto (finansininko) pareigybė reikalinga padėti vykdyti skyriui nustatytas funkcijas ir užduotis.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Skyriaus vyriausiasis specialistas (finansininkas) vykdo bendrosios veiklos srities – finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinę darbo patirtį;
6.3. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais darbui reikalingais norminiais teisės aktais ir mokėti juos taikyti, išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklą, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinio draudimo įstatymą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius piniginių lėšų ir kito turto naudojimą ir apskaitą bei dokumentų valdymą;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ arba „LibreOffice“ programomis, darbo užmokesčio apskaitos informacine sistema „Vikarina“, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją arba ECDL pradmenų pažymėjimą;
6.6. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tvarko prokurorų ir prokuratūros personalo darbo užmokesčio, vienkartinių piniginių išmokų, materialinių pašalpų bei susijusių mokesčių ir įmokų, išskaitų apskaitą darbo užmokesčio apskaitos informacinėje sistemoje „Vikarina“;
7.2. apskaičiuoja Klaipėdos apygardos prokuratūros, Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros (darbo vietos: Klaipėda, Palanga, Kretinga, Plungė, Skuodas), Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros (darbo vietos: Šilutė, Tauragė, Šilalė), Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros (darbo vietos: Alytus, Prienai, Druskininkai, Lazdijai, Varėna) prokuratūros prokurorų ir prokuratūros personalo darbo užmokestį;
7.3. per nustatytus terminus parengia darbo užmokesčio, vienkartinių piniginių išmokų, materialinių pašalpų mokėjimo žiniaraščius (pervedamų į bankus piniginių sumų sąrašus);
7.4. esant įsakymui, per nustatytus terminus parengia darbo užmokesčio už kasmetines atostogas pervedamų į bankus sumų sąrašus;
7.5. tvarko prokurorų ir prokuratūros personalo asmens sąskaitų korteles;
7.6. teisingai ir laiku apskaičiuoja bei pateikia mokėjimui:
7.6.1. socialinio draudimo įmokas pagal tarifus, nustatytus Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatyme;
7.6.2. gyventojų pajamų mokestį pagal dydžius, nustatytus Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme;
7.6.3. išskaitas pagal antstolių patvarkymus;
7.6.4. profesinių sąjungų narių mokesčius;
7.6.5. sumas, viršijančias apmokėjimo už pokalbius tarnybiniais mobiliaisiais telefonais limitą;
7.7. sudaro mokėjimo paraiškas darbo užmokesčiui ir kitoms išmokoms, gyventojų pajamų mokesčiui, socialinio draudimo įmokoms finansuoti;
7.8. sudaro ir elektroniniu būdu pateikia pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:
7.8.1. 1-SD pranešimą apie valstybinio socialinio draudimo pradžią;
7.8.2. 2-SD pranešimą apie valstybinio socialinio draudimo pabaigą;
7.8.3. 9-SD pranešimą apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti;
7.8.4. 10-SD pranešimą apie dirbusių pensininkų draudžiamąsias pajamas;
7.8.5. 12-SD pranešimą apie apdraustųjų nedraudžiamuosius laikotarpius;
7.8.6. NP-SD pranešimą išmokai skirti;
7.8.7. PT elektroninį prašymą dėl apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenų tikslinimo;
7.8.8. PA-DP pažymą apie apdraustajam priskaičiuotas pajamas (teikti pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prašymą);
7.9. registruoja sudarytus darbo užmokesčio apskaitos ir kitus su skyriaus veikla susijusius dokumentus prokuratūros dokumentų valdymo sistemoje;
7.10. registruoja gautus antstolių patvarkymus vykdomų antstolio patvarkymų apskaitos knygoje;
7.11. pagal prokurorų ir prokuratūros personalo rašytinius prašymus sudaro mokėto darbo užmokesčio ir kitų išmokų pažymas;
7.12. pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių rašytinius prašymus rengia pažymas apie prokuratūros personalo draudžiamąsias pajamas pensijai skirti;
7.13. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui per nustatytus terminus teikia informaciją apie praktiką atliekančius praktikantus priskirtuose prokuratūros padaliniuose;
7.14. sudarytus apskaitos dokumentus tvarko ir saugo dokumentų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;
7.15. vykdo priskirtų prokuratūros padalinių darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo einamąją finansų kontrolę;
7.16. pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius (funkcija paskiriama generalinio prokuroro įsakymu);
7.17. pagal kompetenciją vykdo kitus su skyriaus veikla susijusius skyriaus vedėjo-vyriausiojo buhalterio (jo pavaduotojo) pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis skyriaus vyriausiasis specialistas (finansininkas) tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui-vyriausiajam buhalteriui (jo pavaduotojui).

VII SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

9. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už:
9.1. buhalterinių įrašų teisingumą, atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui;
9.2. teisingą gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų apskaičiavimą ir deklaravimą laiku.

_______________________________

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 6.3 (prieš mokesčius)


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Rinktinės 5A, LT-01515 Vilnius