Kultūrinės veiklos skyriaus vedėjas

Žemaičių muziejus "Alka" Kitas Telšiai
Dalintis
341
Įsiminti skelbimąSiųsti CV

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Kiti įmonės darbo pasiūlymai (1)

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA

Žemaičių muziejaus "Alka"direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d.

įsakymu Nr. V-97ŽEMAIČIŲ MUZIEJAUS „ALKA“KULTŪRINĖS VEIKLOS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Žemaičių muziejaus „Alka“ (toliau – Muziejus) kultūrinės veiklos skyriaus (toliau-Skyrius) vedėjas yra struktūrinio padalinio vadovas.

2. Pareigybės lygis – _____A2________________________________________________.

(nurodoma, kuriam lygiui (A (A1 ar A2), B, C, D) priskiriama pareigybė)

3. Pareigybės paskirtis - Skyriaus vedėjo pareigybė yra reikalinga koordinuoti skyriaus veiklą, kad būtų įgyvendinti Muziejaus veiklos tikslai ir funkcijos, susiję su kultūrine, komunikacijos, rinkodaros sritimis.

4. Žemaičių muziejaus „Alka“ kultūrinės veiklos skyriaus vedėjas yra asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį, į pareigas skiriamas konkurso tvarka Muziejaus direktoriaus įsakymu.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. būti susipažinusiam ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, Muziejaus nuostatais, Skyriaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiuo pareigybės aprašu;

5.2. tūrėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.3. tūrėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros, turizmo ar komunikacijos srityje;

5.4. mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas, gebėti naudotis aparatine ir programine įranga (MS Word, MS Exel, MS Power Point, elektroninio pašto, interneto paieškos sistemomis ir kt.);

5.5. tūrėti gerus kompiuterio raštingumo įgūdžius;

5.6. be gimtosios kalbos mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu.III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. organizuoja Skyriaus veiklą ir atsako už ją, užtikrina, kad būtų įgyvendinami Muziejaus nuostatuose numatyti tikslai ir atliekamos Skyriaus nuostatuose nustatytos funkcijos;

6.2. parengia Muziejaus metinį renginių planą ir metinį parodų planą;

6.3. koordinuoja kultūros projektų poreikį, temas, teikimą ir projektų eigoje vykdomas veiklas;

6.4. organizuoja ir įgyvendina Muziejaus rinkodaros projektus, įgyvendina vientisą ir kryptingą rinkodaros politiką Muziejuje;

6.5. užtikrina Muziejaus paslaugų integravimą į rajono, regiono ir Lietuvos turizmo infrastruktūrą.

6.6. bendradarbiauja kuriant ir įgyvendinant Muziejaus, kaip Žemaitijos regiono paveldo institucijų centrinės ašies, koncepciją;6.7. teikia pasiūlymus kuriant ir įgyvendina muziejaus įvaizdžio politiką;

6.8. organizuoja Muziejaus edukacinę veiklą, tiria edukacinių programų ir temų poreikį, bendradarbiauja su švietimo įstaigomis;

6.9. organizuoja ir veda renginius: ekspozicijų atidarymus, parodų ir leidinių pristatymus;

6.10. planuoja ir koordinuoja Muziejaus įvaizdžio politiką, ryšius su žiniasklaida, teikia informaciją apie Muziejaus veiklą ir viešuosius renginius, rengia informacinius pranešimus spaudai;

6.11. vykdo visuomenės ir lankytojų apklausas apie Muziejaus ekspozicijas ir teikiamas paslaugas;

6.12. pagal savo kompetenciją konsultuoja, aptarnauja Muziejaus lankytojus;

6.13. teikia metinį Skyriaus darbo planą ir ataskaitą Muziejaus direktoriaus pavaduotojui muziejinei veiklai;

6.14. laikosi darbo drausmės, darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;

6.15. vykdo kitus teisėtus Muziejaus direktoriaus nurodymus;

6.16. savarankiškai organizuoja pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:

7.1. už šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų vykdymą, savalaikį pavedamų vienkartinių užduočių įvykdymą;

7.2. už savo pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą, pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą;

7.3. už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojančius teisės aktus;

7.4. už dėl jo kaltės padarytą žalą Muziejaus turtui, pagal galiojančius teisės aktus;

7.5. Žemaičių muziejaus „Alka“ kultūrinės veiklos skyriaus vedėjas direktoriaus pavaduotojui muziejinei veiklai raštu pateikdamas ketvirčio ir metų veiklos ataskaitas bei vienkartinių užduočių įvykdymą – raštu arba žodžiu įvykdęs užduotį.

7.6. Skyriaus vedėjas atskaitingas direktoriaus pavaduotojai muziejinei veiklai, tiesiogiai pavaldus Muziejaus direktoriui.

Siūlomas atlyginimas:Pareiginės algos koeficientas: 9.0 (prieš mokesčius, bruto)
Skelbimas paskelbtas:2020.05.20
Skelbimas galioja iki:2020.06.04
Telefonas:8 444 702 82
El. paštas:
Adresas:Telšių r. sav. Telšių m. Muziejaus g. 31

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau
Žemaičių muziejus "Alka"
Kandidatuoju į pareigas:

Kultūrinės veiklos skyriaus vedėjas

Dėmesio: kandidatavimas į šias pareigas toliau vyks Valstybės Tarnybos Departamento tinklalapyje. Atidžiai sekite tolesnius nurodymus. Sėkmės!
Tęsti kandidatavimą VTD tinklalapyje