Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Viešojo valdymo agentūra
Viešojo valdymo agentūra

Susijungimų priežiūros grupės vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

Pareigybės aprašymasLIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS


SUSIJUNGIMŲ PRIEŽIŪROS GRUPĖ


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:


3.1. priežiūra ir kontrolė.


4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):


4.1. teisė;


4.2. stebėsena ir analizė.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:


5.1. koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymosi priežiūra.


6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:


6.1. konkurencijos teisė;


6.2. rinkų stebėsena ir analizė, rinkų tyrimų atlikimas.
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.


8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.


9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.


10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.


11. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.


12. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.


13. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


14. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.


15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.


16. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.


17. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.


18. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.


19. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.


20. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


21. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.


22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.


23. Teikia siūlymus pradėti tyrimus dėl koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 str. 1 d. 6 p., atlieka tyrimus, nagrinėja asmenų prašymus, rengia siūlymus dėl tyrimų eigos, tyrimų išvadas ir kitus su tyrimais susijusius dokumentus bei kartu su pasiūlymais teikia juos Konkurencijos tarybai.


24. Nagrinėja pranešimus apie koncentracijas, rengia koncentracijų nagrinėjimo išvadas bei pasiūlymus ir teikia juos Konkurencijos tarybai.


25. Pagal padalinio kompetenciją atlieka rinkų stebėseną ir analizę, rinkų tyrimus.


26. Padalinio kompetencijos ribose rengia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, kitų šalių konkurencijos institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, analizuoja iš minėtų institucijų ir organizacijų gautus dokumentus ir informaciją, rengia ir teikia pasiūlymus dėl jų.


27. 27. Padalinio vadovo pavedimu atstovauja padaliniui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose.


28. Padalinio vadovui pavedus pagal padalinio kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis sprendžiant klausimus, rengiant teisės aktų projektus padalinio kompetencijai priskirtose veiklos srityse.
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
29. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:


29.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;


29.2. studijų kryptis – teisė;


arba:


29.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.4. darbo patirties sritis – turėti teisinio darbo stažą;

29.5. darbo patirtis srityje – 1 metai;


30. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:


30.1. kalba - anglų;


30.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
31. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


31.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


31.2. organizuotumas - 3 lygis;


31.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


31.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


31.5. komunikacija - 3 lygis.


32. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


32.1. informacijos valdymas - 3 lygis;


32.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.


33. Profesinė kompetencija:


33.1. KONKURENCIJOS TEISĖS IR KONKURENCIJOS POLITIKOS FORMAVIMO IŠMANYMAS KONCENTRACIJŲ SRITYSE - 3 lygis.

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS
SUSIJUNGIMŲ PRIEŽIŪROS GRUPĖ
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 10.4 (prieš mokesčius)

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-03-27


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilnius, Šventaragio g. 2