Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Valstybės įmonė REGITRA
Valstybės įmonė „REGITRA“

Turto valdymo skyriaus specialistas (viešųjų pirkimų sritis)

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

I. PAREIGYBĖS PASKIRTIS, VEIKLOS SRITIS IR PAVALDUMAS

1. Valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – Įmonė) Veiklos administravimo departamento (toliau – Departamentas) Turto valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) specialisto pareigybė reikalinga Įmonės padalinių materialiniam aprūpinimui, viešųjų pirkimų vykdymui apklausos būdu, Įmonės dokumentų, susijusių su ūkine veikla, ruošimui, priskirtų sutarčių vykdymo koordinavimui.
2. Specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vadovui.

II. REIKALAVIMAI KVALIFIKACIJAI

3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 2 (dvejų) metų darbo patirtį turto valdymo arba viešųjų pirkimų srityje;
3.3. atitikti nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme;
3.4. būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų energetinių prietaisų ir įrenginių remontą, priežiūrą bei pirkimų tvarką, Įmonės įstatais ir kitais Įmonės veiklą bei vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;
3.5. išmanyti energetinių resursų, įrangos ir kitų prekių bei paslaugų įsigijimo ir panaudojimo galimybes;
3.6. išmanyti viešųjų pirkimų vykdymo apklausos būtu reikalavimus ir sugebėti parengti reikiamus dokumentus bei vykdyti pirkimus;
3.7. žinoti prekių ir paslaugų rūšis, kokybės reikalavimus, savybes ir pan.;
3.8. mokėti naudotis kompiuterio teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių redaktoriaus, elektroninio pašto programomis, interneto paslaugomis, informacinėmis sistemomis ir registrais;
3.9. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3.10. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas;
3.11. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

III. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiuos uždavinius ir funkcijas:
4.1. surenka informaciją iš Įmonės padalinių dėl reikalingų prekių, paslaugų ar darbų ir teikia apibendrintą informaciją Skyriaus vadovui;
4.2. atlieka rinkos analizę, rengia prekių, paslaugų ir darbų specifikacijas, pirkimo paraiškų projektus;
4.3. nustatyta tvarka ir būdu vykdo mažos vertės pirkimus neskelbiamos apklausos būdu ir pirkimus per centrinę perkančiąją organizaciją;
4.4. kontroliuoja, kad Įmonės turtas būtų naudojamas pagal paskirtį, efektyviai, laikantis eksploatacinių reikalavimų ir apie esamą būklę informuoja Skyriaus vadovą;
4.5. vykdo sutarčių, kuriose yra paskirtas atsakingu asmeniu už vykdymo koordinavimą, kontrolę, analizuoja pirkimus pagal minėtas sutartis ir teikia Skyriaus vadovui su tuo susijusią informaciją;
4.6. organizuoja Įmonės padalinių materialinių vertybių komisijų dokumentų dėl turto pripažinimo nereikalingu ar netinkamu, negalimu naudoti surinkimą ir, atlikęs pirminę patikrą, pateikia Skyriaus vyresniajam specialistui;
4.7. Skyriaus vadovo pavedimu dalyvauja Įmonės valdomo ir įsigyto turto inventorizacijose, patikrinimuose;
4.8. konsultuoja Įmonės padalinių atsakingus darbuotojus su Skyriaus veikla susijusiais ir koordinuojamų sutarčių vykdymo klausimais;
4.9. analizuoja gerąją praktiką ir įžvalgas pateikia Skyriaus vadovui;
4.10. pagal kompetenciją atstovauja Įmonę sprendžiant su Skyriaus veikla susijusius klausimus įvairiose organizacijose ir įstaigose;
4.11. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
4.12. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją, jo nesant;
4.13. pagal kompetenciją vykdo kitas, su Skyriaus veikla susijusias, funkcijas ir kitus Skyriaus vadovo pavedimus.

Reikalavimai:

IV. TEISĖS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi teisę:
5.1. gauti savo funkcijoms atlikti reikalingą informaciją ir dokumentus;
5.2. pagal kompetenciją naudotis visa darbui reikalinga tvarkomuose registruose, informacinėse sistemose ir duomenų bazėse sukaupta informacija, duomenimis bei Įmonėje esančiais dokumentais;
5.3. dalyvauti sprendžiant Skyriui pavestus klausimus, teikti Skyriaus vadovui pasiūlymus dėl su Skyriaus veikla susijusių klausimų efektyvaus sprendimo;
5.4. tikrinti, kaip vykdomi su kuruojama sritimi susiję Įmonės generalinio direktoriaus įsakymai, kitų institucijų teisės aktai;
5.5. konsultuotis su kitų organizacijų specialistais ir ekspertais dėl Įmonėje naudojamos ar naudotinos įrangos, paslaugų, medžiagų ar pan. savybių, galimybių bei ypatybių;
5.6. reikalauti, kad darbuotojai tinkamai naudotų Įmonės turtą ir resursus;
5.7. informuoti Skyriaus vadovą, Departamento direktorių ir Įmonės generalinį direktorių apie pastebėtus pažeidimus ir gresiančią žalą Įmonei;
5.8. nustatyta tvarka dalyvauti mokymuose, kompetencijų kėlimo kursuose ir seminaruose, susijusiuose su vykdomomis funkcijomis;
5.9. turėti ir kitų teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose viešąjį administravimą ir turto valdymą.

V. ATSAKOMYBĖ

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka:
6.1. už pareigų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, tinkamą vykdymą;
6.2. už teisingą ir sąžiningą dokumentacijos pildymą;
6.3. už tinkamą asmens duomenų ir kitos konfidencialios informacijos tvarkymą ir saugojimą.
7. Pasikeitus teisės aktams arba darbo pobūdžiui, šis pareigybės aprašymas gali būti papildytas arba pakeistas.

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2024-02-21


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 97A