Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Viešųjų pirkimų skyriaus viešųjų pirkimų specialistas

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:


PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. T1-466
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. T1-59 redakcija)


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS NR. VP-3-1

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) viešųjų pirkimų specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės grupė – specialistai.
3. Pareigybės lygis – A2.
4. Pareigybės paskirtis – viešųjų pirkimų specialisto pareigybė reikalinga planuoti, organizuoti ir vykdyti Agentūros viešuosius pirkimus, projektų viešuosius pirkimus, ir padėti skyriaus vadovui užtikrinti efektyvų ir patikimą Viešųjų pirkimų skyriui pavestų funkcijų, susijusių su Agentūros skelbiamų pirkimų ir pasirašomų sutarčių atitikimo teisės normoms užtikrinimu, atlikimą ir su Agentūros administruojamų Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšomis finansuojamų projektų vykdytojų vykdomų pirkimų priežiūra, įgyvendinimą.
5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau nei 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, sutarčių sudarymą, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos finansinės paramos programų ir Europos Sąjungos fondų administravimą ir jais vadovautis.
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, taip pat mokėti naudotis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų bei ES institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis paieškos sistemomis ir registrais.
6.5. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.7. sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų valdymo bei teisės aktų rengimo taisykles.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. kartu su pirkimo komisija apskaičiuoja ir derina pirkimų vertes;
7.2. atlieka ir/arba padeda pirkimų komisijai atlikti tiekėjų apklausą;
7.3. rengia pirkimo dokumentus pirkimams, skelbia pirkimus, teikia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai;
7.4. padeda teisininkui suformuluoti sudaromų sutarčių svarbiausias sąlygas;
7.5. tvarko viešųjų pirkimų dokumentaciją;
7.6. rengia ir teikia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai;
7.7. viešina viešųjų pirkimų sutartis;
7.8. vykdo Agentūros įgyvendinamų projektų pirkimus;
7.9. dalyvauja vertinant Agentūros administruojamų Europos Sąjungos (toliau – ES), Valstybės biudžeto, kitomis tarptautinių finansinių instrumentų lėšomis finansuojamų projektų viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia dėl jų išvadas;
7.10. siekiant užtikrinti kokybišką projektų viešųjų pirkimų priežiūrą ir kontrolę, dalyvauja vertinant kitus su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus (viešojo pirkimo procedūrų ataskaitas, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitas ir kt.);
7.11. siekiant užtikrinti kokybišką projektų apimtyje vykdomų pirkimų priežiūrą ir kontrolę, pagal kompetenciją atlieka projektų vykdytojų vykdomų pirkimų pagal projektą priežiūrą teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų programos administravimą ir finansavimą, nustatyta tvarka;
7.12. didina Žaliųjų pirkimų reikalavimus atitinkančius Agentūros viešųjų pirkimų skaičių;
7.13. prisideda rengiant viešųjų pirkimų planą ir esant poreikiui, rengia viešųjų pirkimų plano patikslinimo projektą;
7.14. užtikrina Agentūros vykdomų viešųjų pirkimų atitikimą Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymui;
7.15. dalyvauja atliekant Agentūros įgyvendinamų projektų pirkimų patikrą;
7.16. dalyvauja rengiant išaiškinimus, metodikas, apžvalgas viešųjų pirkimų klausimais;
7.17. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Valstybės kontrole ir kitomis įstaigomis viešųjų pirkimų klausimais;
7.18. palaiko ryšį su tiekėjais, informuoja pirkimų komisijų pirmininkus, narius apie iš tiekėjų gautus raštus, informuoja tiekėjus apie komisijos priimamus sprendinius;
7.19. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis bei Agentūros pirkimų vykdymą reglamentuojančiais dokumentais vykdo viešuosius pirkimus prekių, paslaugų ir darbams įsigyti, esant poreikiui, kreipiasi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl viešųjų pirkimų atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams;
7.20. pagal poreikį vykdo Agentūros pirkimų pirminę kontrolę – Pirkimų organizatorių pateiktų mokėjimui skirtų dokumentų atitikimą pirkimą patvirtinantiems dokumentams;
7.21. pagal poreikį konsultuoja Agentūros pirkimo organizatorius mažos vertės pirkimų vykdymo klausimais, kontroliuoja bei informuoja apie pasikeitimus viešųjų pirkimų įstatyme;
7.22. teikia metodinę pagalbą Agentūros darbuotojams pirkimų klausimais, vykdo mokymus;
7.23. teikia metodinę pagalbą Partneriams ir Projektų vykdytojams bei rengia metodikas ir rekomendacijas Projektų vykdytojams pirkimų klausimais.
7.24. koordinuoja ir kontroliuoja Agentūros vykdomų pirkimų priežiūrą, kad jie atitiktų galiojančias Europos Bendrijos ir nacionalines taisykles;
7.25. pagal kompetenciją atlieka projektų vykdytojų vykdomų pirkimų pagal projektą priežiūrą teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų programos administravimą ir finansavimą, nustatyta tvarka;
7.26. teikia Agentūros direktoriui ir kitiems Agentūros darbuotojams patarimus ir išvadas viešųjų pirkimų klausimais, siekiant užtikrinti priimamų sprendimų teisėtumą ir atitikimą norminiams teisės aktams;
7.27. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus bei rengiant atsakymus į juos;
7.28. vykdo tinkamą dokumentų, bylų tvarkymą ir saugojimą, jų perdavimą į archyvą Agentūros nustatyta tvarka;
7.29. rengia pasiūlymus dėl Agentūros vidaus procedūrų aprašymų, pagal atsakomybės sritį priskirtų veiklų klausimais;
7.30. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas kitų skyrių darbuotojams ir projektų vykdytojams;
7.31. prireikus pavaduoja tiesioginį vadovą ar kitus Skyriaus darbuotojus;
7.32. vykdo tinkamą dokumentų, bylų tvarkymą ir saugojimą, jų perdavimą į archyvą Agentūros nustatyta tvarka;
7.33. vykdo kitus, aukštesnių vadovų su Skyriaus funkcijomis susijusius, ne nuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekiami Skyriaus ar Agentūros veiklos tikslai.

Susipažinau ir sutinku:

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2024-04-09


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius